35/1993 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 13 ods. 1;§ 15 ods. 8;§ 20 ods. 4;§ 23 ods.        
1 a 10;§ 24 písm. p/;§ 35 ods. 1 písm. a/ a b/;pol. 14 přílohy;         

35/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: pol. 16 přílohy;                      

96/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 písm. s/;                        

157/1993 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 5 ods. 4;§ 6 ods. 2, 4, 10 a ods. 12 písm.        
b/;§ 7 ods. 7 a 8;§ 9 ods. 4;§ 12 ods. 1;§ 15 ods. 8;§ 18;§ 19         
DEMOD EM OD EMOD EM ODEM O DE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM ODE MODE       
D E M O DEMO DEM OD EMOD EM O D EMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MO D        
DEMOD EM ODE M O DEM OD EMOD E MODEMO DEMO D EMODE MODE MO DEMOD        
DEM OD E MODE MO DEMO DE MO D E MOD EM ODEMOD EMOD E MODEM ODEM OD       
DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D         
DEMOD EM O DEMO D EM ODE MODE MO DEMO DE MO DE M O DEMODEMODE MODE       
3, 4, 5, 7, 9 a 11 a poznámky pod čarou;                    

157/1993 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: příloha pol. 12, 13, 14 a 16, dosavadní pol.        
15 se označuje jako pol. 12;                          

157/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 2 ods. 5;§ 4 ods. 2, dosavadní text se          
označuje jako ods. 1;§ 6 ods. 8 písm. ch) a i);§ 6 odst. 12 písm.        
c);§ 9 ods. 5;§ 10 ods. 2;§ 19 písm. h) a ch);§ 19 ods. 2,           
DEMODEMOD EMOD EMO DEMODEMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MO DEMO DE        
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD EMO        
DEM OD EMOD E MODEM ODE MO D EMOD EM ODEM ODE MO DEMOD EMOD EM         
DEMO D E MOD EM ODEM OD E M OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODEM ODEM OD EMOD EM OD EMO              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMO                       

196/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. t/;§ 19 ods. 1 písm. i/;          

323/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. u/;§ 5 ods. 6;§ 6 ods. 1          
písm. d/, ods. 7 písm. d/ a ods. 8, dosavadní ods. 8 až 12 se          
označují jako ods. 9 až 13, text ods. 9 písm. d/ se mění a           
připojují se písm. j/ až s/, text ods.12 a 13 písm. a/ se            
DEMODEMODE M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D       
DE M O DEMODEMOD EM ODEM OD E MODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD        
D EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D        
DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD E        
D EMOD EMOD E MO DEMODEMODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE        
DE M ODEM OD EMODEMODE MODE M O DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE M ODEM       
DE MODE M ODEMO DE MO DE M ODEM O D EMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD        
se označuje jako ods. 1 a doplňuje se o písm. x/ až z/;§ 26 ods. 6       
až 8;§ 28 ods. 5 a 6, doavadní os. 5 se označuje jako ods. 7;§ 30        
ods. 5, dosavadní ods. 5 a 6 se označují jako ods. 6 a 7 a           
připojuje se ods. 8;§ 34 ods.6;§ 35 ods. 3;§ 36 ods. 6 a 7;§ 40         
ods. 7 písm. d/ a ods. 20 až 24;                        

323/1993 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 2 ods. 5;§ 3 ods. 4 písm. a/;§ 4 ods. 1          
DEMOD EM OD EMO DE M OD E MODE MOD E MODEM OD EM ODEMO DEMODEMO         
DEMO DE M ODEM OD EMODE MODE M ODEM OD E M ODE M ODEM OD EMOD E         
DEMOD EMO DEMO D EM ODE M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO         
DEMO DE M O DEM OD EMOD EMO DE MOD E MO DEM OD EMOD E MODEM OD EM        
DEM ODEM OD E M O DE MOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EM ODEM        
DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E M OD EMOD E MODEM OD E         
ods. 8 vč. písm. a/;§ 24 ods. 2 písm. b/, d/, f/, h/, ch/, j/, k/,       
l/, r/ a t/ a ods. 4 a 6 vč. písm. b/;§ 25 písm. f/, m/, n/, r/,        
s/ a w/; § 26 ods. 2, 3 a 5;§ 27 písm. i/;§ 28 ods. 1 a 3;§ 30         
ods. 4;§ 31 ods. 3;§ 32 ods. 3;§ 34 ods. 2 až 5;§ 35 ods. 1;§ 36        
ods. 2 písm. a/ body 5 až 8, ods. 2 písm. b/ až d/ a ods. 3 až 5;§       
38 ods. 1;§ 40 ods. 3 až 5 a ods. 7 písm. a/ a ods. 15;příloha         
DEMO D E M ODEMO DEM                              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DE MODEMODE        
DEMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEMOD EM ODEM O DEMOD EM ODE MO            

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM OD EMOD EM          

42/1994 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 8 ods. 4 a 5;§ 36 ods. 2 písm. c/ a ods. 3;        

75/1994 Sb.: Úplné znění
Zákon 586/1992 Sb.:                               

85/1994 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. z/;                    

114/1994 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 18 ods. 7;§ 19 ods. 1 písm. f/, dosavadní         
písm. f/ až ch/ se označují jako písm. g/ až i/ a za ně se           
DEMODEMOD EMOD EMODE MOD                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DE MOD E MODE M ODEMO DEMO D EMOD E       
DEMOD EM OD EMO DEM ODEM ODE MOD EMO DE M ODEM ODE M ODEM OD E M O       
DE M ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM OD EM O DEMOD EM O DEMO D EMODE MO       
D EMO D EMOD E MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE MO D E MO       
DE M ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO D E MOD E MODE M       
písm. a/ a ods. 3;§ 10 ods. 1 písm. b/, c/, f/ a g/ a ods. 4 až 6        
, 8 a 9;§ 13;§ 14 ods. 1;§ 15 ods. 1 písm. a/ až c/ a g/ a ods. 2,       
3, 6 až 8;§ 16;§ 17 ods. 1;§ 18;§ 19 ods. 1 písm. a/, b/ a i/ a o        
ds. 2;§§ 20 až 22;§ 23 ods. 1, 2, 4 písm. b/, ods. 5 až 7, ods. 8        
písm. a/ a b/ a ods. 11;§ 24 ods. 2, 5 a 8;§ 25 ods. 1 písm. c/, d       
/, f/, k/, o/, p/, s/, t/, w/, x/, y/ a z/;§ 26 ods. 2, 6 a 7;§ 27       
písm.f/,h/ a i/;§29 ods.1;§30 ods.1, 2, 4, 5 a 7;§31 ods.1;§32 ods       
D E MODEM ODEMODEMODE MODEMODEMODEM ODEMO DEMODEM OD EM O DEMODE        
DEMODEM ODEMO D EMODEMOD EMO DEMODEMODEMO DEMOD EMODEMODEM ODEM O        
DEMOD EMODEMODEMO                                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM OD EM O DEMO DEM O DEMO DE       
D E MODE M ODEMO DE M ODEM O DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD EM OD E MO       
DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM ODEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE        
a l/;§ 23 ods. 8 písm. c/ a ods. 12;§ 27 písm. j/;§ 29 ods. 1 pís        
m. c/, dosavadní písm. c/ se označuje jako písm. d/ a jeho text se       
upravuje;§ 30 ods. 9 až 12;§§ 38a až 38f;část čtvrtá (§§ 38g až 3        
8m);                                      

259/1994 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 7 ods. 6;§ 12 ods. 2 a číslování odstavců;§        
1 7 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se označují jako ods. 2 až 4;§        
DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O D E MODE       
DE MODE MODE M OD EMODEMODEM OD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

87/1995 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 ods. 2 písm. b/ bod 3;                 

118/1995 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. i/;                    

149/1995 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 ods. 7;§ 38g ods. 3, dosavadní ods. 4 se        
o značuje jako ods. 3;§ 40 ods. 21;                       

149/1995 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 2 ods. 3;§ 4 ods. 1 písm. d/, e/, h/, k/,         
DEM OD E MODEMODEM O DEMO D E M O DEM O DEMO DE MO DE MODE M ODEMO       
DE M ODE MODE MO D EMOD EM ODEMO DEMO D EMOD EM OD E M ODEM O DEMO       
D EMODE MO D EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE M ODEM ODE MODE MO DEMO        
DE M OD EMOD E MODEM OD EM ODE MO D EMO DEMO DE MODE M ODEMO DE MO       
D EM ODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MO D EM O DEMO        
DE M OD EMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DE M OD E MODE MOD EM ODEM        
DE M O DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM ODE MODE MOD EMO DEM         
l/, o/ , s/, t/, y/ a za/, ods. 4 písm. a/, ods. 6 a 7;§ 25 ods. 1       
písm. p/, r/, t/, v/, w/ a x/;§ 26 ods. 2, ods. 3 písm. c/, ods. 4       
a 6, ods. 7 písm. a/ a b/ a ods. 8;§ 27 písm. a/ a e/;§ 28 ods. 2        
a 3;§ 29 ods. 1 a 3;§ 30 ods. 2, 6 a 7, ods. 12 vč. písm. b/ a         
g/;§ 33 ods. 1;§ 34 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a/, ods. 6 až 8;§ 35       
ods. 1 písm. a/ až c/ a ods. 3;§ 36 ods. 2 písm. a/, ods. 3 a 4;§        
DE MODE M O DEM ODE MODE MO DE M O DEMOD EMO D EMODE MOD EMOD EM        
DE M O D EM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM         
DEMO D EM O D EMOD EMOD EMOD E M ODE MOD EMOD EM OD EM ODEM O DEM        
DEMOD EM O DEM ODEM O D EMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEMOD EM         
DEMO DEMODEMO DE                                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO D EMODE M ods. 6;§ 19         
ods. 1 n/ až p/;§ 23 ods. 4 písm. f/ a ods. 13;§ 24 ods. 2 písm.        
zb/ a ods. 8;§ 25 ods. 3;§ 26 ods. 9;§ 27 písm. k/;§ 28 ods. 7,         
dosavadn í ods. 7 se označuje jako ods. 8;§ 29 ods. 4;§ 30 ods. 12       
písm. h/ ;§ 34 ods. 3 písm. d/;§ 38 ods. 3 a 4;§ 38k ods. 8;§ 38n;       

248/1995 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 18 ods. 7;příloha;                    

248/1995 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 34 ods. 12;                        

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODE M ODEM OD EMODE MO D         
DEM ODEMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM OD EM ODEMODEMO DE M O D        
DE MO DEMODE MODE MO D E MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO        
DEMODEM O DEMO DEMO D EM OD                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 586/1992 Sb.: § 20a;§ 21 ods. 3;§ 24 ods. 2 písm. zc/ a zd/        
a ods. 8 a 9;§ 25 ods. 1 písm. za/ až zc/;§ 29 ods. 5;§ 36 ods. 2        
p ísm. a/ b. 9;                                 

316/1996 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. d/, f/, k/, t/ a w/ a ods.         
3;§ 6 ods. 2, 6 a ods. 7 písm. b/;§ 7 ods. 2 písm. c/ a ods. 9         
písm. b/;§ 10 ods. 3 písm. a/;§ 15 ods. 1 písm. a/, b/, c/, f/ a        
DE M OD EM O D EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM        
DE MODE M ODEMODE M ODEM O DE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMOD EM OD        
D E MODEM ODE MO D EMOD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EM ODEM O DEMOD       
DEMO DE MODE MOD EM ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D        
DEMOD EM OD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO DE M O DEMO D E MOD EMO       
DEMO D E MOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DE M ODEMODEMODE           

DEMODEM ODEM ODEMODEM
Zákon 586/1992 Sb.: § 18 ods. 2 písm. c/;                    

151/1997 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 3;§ 10 ods. 5;§ 23 ods. 6;§ 29 ods. 1       
písm. d/;                                    

209/1997 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. h/;                    

210/1997 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zb/;§ 8 ods. 5, dosavadní         
ods. 5 až 7 se označují jako ods. 6 až 8 a text ods. 6 se            
DEMODEMODE M O DEMO DEMO DEMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD EM        
DEMOD EM ODEM O DEMOD EMODE MO DEMO DEMO DE MODE M O DEM OD EMOD        
DE MODEM OD EM ODEM OD EMODE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DEMO DE MODEMODEM O DEMO DEMO DE         
DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MODEMO DEM ODEM ODE         
DEMODEMOD EMOD EM OD EM ODEMOD EMOD EMOD EM O DEMO DEMO DE           
doplňuje;§ 38m ods. 2, dosavadn í text se označuje jako ods. 1 a        
upravuje se;§§ 38o a 38p;                            

210/1997 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. e/, k/, u/ a za/;§ 5 ods. 4        
až 6;§ 6 ods. 4, 6, ods. 9 písm. ch/ a ods. 11;§ 7 ods. 2 písm. c/       
a ods. 10;§ 8 ods. 1 písm. g/ a ods. 4;§ 10 ods. 5 a 8;§ 13;§ 15        
od s. 1 písm. a/, b/, c/ a g/ a ods. 2 a 3;§ 16;§ 19 ods. 1 písm.        
DE M ODEM OD EMOD EMO DEMOD EM ODEM O D EMO DE MODE M ODEMO DEM OD       
D EM O DEMO DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM OD E MODEM OD EMO        
D E MODE M ODEMO DEM ODEM OD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE         
DEMOD EM OD E M ODEMODE MO DEMODEM O D EMODEMO DEM ODE MODEM O DEM       
D EM OD E MO DEM OD EMOD E MODEM ODE MOD EM O DEMOD EM ODEM OD E M       
DEMO D EMODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O D EMO DE MODE M ODE MODEM        
a/, b / a e/ a ods. 2 až 5;§ 30 ods. 7;§ 34 ods. 1, 3, 6 až 8;§35        
ods. 1 vč. písm. c/ a ods. 3;§ 36 ods. 2 písm. a/ bod 1, písm. b/        
a c/ a ods. 4 až 6;§ 37;§ 38 ods. 1 až 4;§ 38a ods. 1 a 10;§§ 38b        
a 38c; § 38d ods. 1, 4 a 7;§ 38e ods. 3, ods. 4 písm. a/ a ods. 5        
a 6;§ 3 8g ods. 1 a 3;§ 38h ods. 1 písm. b/ a ods. 2;§ 38k ods. 5        
písm. a/ , c/ a d/;§ 38n ods. 1;§ 39 písm. c/;příloha;             

227/1997 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE           
označují jako ods. 6 až 12 a text ods. 7 se upravuje;              

149/1998 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. f/;§ 36 ods. 2 písm. b/ bod        
2;                                       

168/1998 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 25 ods. 1 písm. w/ bod 2, číslování bodu 1 a       
úpravuje se jeho text;                             

168/1998 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. k/;§ 6 ods. 3;§ 10 ods. 5;§        
DE MODEMODEMO DEMOD EMODEMODEMO DEMOD EMODE MODEM ODEMOD EMODE         
DEMOD EMO DEM ODE MOD EMO D EMODE MO DEMO D EMODE MO D EMODE MO         
DEMO D EMODE MO D EMOD E MODEM ODEM OD EMODE MODE MO DEMO DEM ODE        
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM OD EMOD EMOD EM ODEM O DEMOD         
DEMO D EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EMOD E       
písm . h/;                                   

333/1998 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zc/;§ 6 ods. 9 písm. v/;§ 15        
o ds. 10 písm. g/;§ 36 ods. 2 písm. c/ bod 5;§ 38k ods. 4 písm. f/       
a g/;                                      

333/1998 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 10 ods. 9;§ 38ga ods. 3 a 4;§ 38l ods. 1         
písm . h/ bod 5;                                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO D EMOD EMOD EMOD E        
D EMODE MODEMODEM ODEMO DEMOD EM OD EMO DEMOD E MODEMO DEM ODEMO        
DE M ODE MOD EM O DE M ODEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO        
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O D EMOD E MODEM ODEM OD        
DE MO D E MODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE MOD EMO        
DEM ODEM ODE MOD EMOD E M ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E       
pí sm. d/ a e/ a ods. 5 písm. c/;§ 38l ods. 1 písm. h/ body 2 a 3        
a o ds. 2;                                   

63/1999 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. f/;§ 19 ods. 1 písm. g/;§ 36        
o ds. 2 písm. b/ bod 1;                             

129/1999 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 16 ods. 1;§ 21 ods. 1;§ 36 ods. 2 písm. a/;        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODE MO DEMO D EMODE MODE         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM             

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODEM OD EMOD E        
DE MOD EMO                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMODEMO                     

3/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zd/;§ 24 ods. 2 písm. zi/;         
§ 34 ods. 3 písm. f/;§ 40 ods. 25;                       

17/2000 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 2;§ 16 ods. 2;§ 21 ods. 4;§ 36 ods.        
1, 3, 4 a 5;§ 38d ods. 2;                            

27/2000 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. y/;                    

72/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 35a a 35b;§ 38r;                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zk/;§ 39a;                

340/2000 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 8;§ 20 ods. 8;                  

492/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. c/;§ 4 ods. 1 písm. zf/, zg/        
zh/ a zi/;§ 4 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se označují jako ods. 3       
a 4;§ 5 ods. 8;§ 6 ods. 9 písm. x/, y/ a z/;§ 7 ods. 2 písm. d/; §       
7 ods. 9 písm. d/;§ 7 ods. 14;§ 7a;§ 8 ods. 9;§ 10 ods. 1 písm.         
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MO DEMOD EMOD EM ODEM ODEM ODEM        
D EM ODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MOD EMO DEM OD E MODE MO DEMO        
DE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEM OD EMODE MO DEMO D EMODE MOD EM         
DEMOD EM ODEM ODE MODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM OD E        
DEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE          
DEMOD EMOD EMODEM ODE MODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE M ODEM ODEM        
přílohy 2 a 3, dosavadní příloha se označuje jako příloha 1;          

492/2000 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 2 ods. 3;§ 3 ods. 3, 4 písm. a/ a b/;§ 4         
ods. 1 písm. a/, g/, h/, ch/, i/, k/, t/, u/, v/, w/ a x/;§ 5 ods.       
1, 3, 6;§ 6 ods. 1 písm. b/, d/, ods. 3, 4, 6, 7 písm. a/, ods. 9        
písm. d/, h/, i/, s/, v/, ods. 10 písm. a/, ods. 13;§ 7 ods. 2         
písm. c/, ods. 10;§ 8 ods. 1 písm. a/, c/, e/, f/, g/, h/, ods. 3        
DEMOD EMO DEMO D EM ODEM ODE M ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD EMO         
DEMO DEMO D EM ODEM ODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD EM ODE       
D EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODEM OD EMO DEM OD EMOD EMO DEMO DE       
DEMOD EMO DEM ODE MODE MO DEMO DEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE M O DE       
D EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM         
DEM ODEM OD EMOD EM O D EMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM ODE MO        
DEMOD EM ODE MO DE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E M OD       
ods. 4 písm. b/, c/, d/;§ 23 ods. 6 písm. b/, ods. 7;§ 23 ods. 8        
písm. b/ bod 1, 2, 3, ods. 13;§ 24 ods. 1, ods. 2 písm. a/ až d/,        
f/, h/, písm.h/ bod 3, písm.ch/,s/,t/, v/, z/,zi/,zj/;§ 24 ods. 4        
písm. b/, ods. 5, 6 a 10;§ 25 ods. 1 písm. a/, b/, c/, d/, f/, m/,       
o/, t/, w/, z/, zd/; nadpis nad § 26;§ 26 ods. 1, ods. 2 písm. c/        
bod 2, ods. 3 písm. a/;§ 26 ods. 5 až 7;§ 27;§ 28 ods. 1;§ 28 ods.       
DEM OD EMOD EM OD EM O D EMO DE MODE M OD EM ODEM OD EM ODEM OD         
DEMOD EM OD EMO DEM ODEM OD EMOD EMOD EM ODEM O DE MOD EMOD EM         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMOD EMO DE        
DEMO D E MOD EMOD EM ODEM OD E M ODE MODEM ODEMO DEMOD EMO DEMO D        
DEMODEMODEMODEM ODE MODEMOD EMO DEMODE MODEMODE M ODEMO DEM ODEM O       
DEMOD EMO DEM ODE MODE MO DE MO DE MOD EMOD EMO DEMO DEM ODE MODE        
3;§ 38k ods. 1 a 5;§ 38k ods. 5 písm. c/ a d/;§ 38k ods. 7;§ 38l        
ods. 1 písm. f/ bod 1, pím. h/ bod 3;§ 38l ods. 2;§ 38m;§ 38n ods.       
2;§ 38p;§ 38r ods. 2;§ 39 písm. b/ a c/;příloha č. 1;              

492/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 2 ods. 5;§ 4 ods. 1 písm. y/, dosavadní          
písm. z/, za/, zb/ a zc/ se označují jako písm. y/, z/, za/ a zb/;       
§ 23 ods. 4 písm. e/ bod 1, zároveň se ruší označení bodu 2;§ 26        
DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMOD EM ODEM        
DEMODE MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E        
DEMO DE MODE MODE M ODEM O D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO        
DE MODE MODE MOD EM ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD E MO DE MODEMODE         
DEMO DEMO DE M ODEM ODE MODE M O DE MODEMODEM ODEM O D E MO           
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EMODEM OD EMODE MOD                 

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
Zákon 586/1992 Sb.                               

117/2001 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 7a;§ 8 ods. 1 písm. g/;§ 15 ods. 8;§ 20 ods.       
8;§ 38l ods. 1 písm. g/;§ 38n ods. 2;                      

117/2001 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. z/;                    

120/2001 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. y/ bod 6;                 

239/2001 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. za/;                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM OD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMO DE        
DE MOD EMO DEMO DE MO D E MOD EMO DEMO DE                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D         
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MOD EMOD EM                       

483/2001 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 38j ods. 4;                        

50/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. zb/;                   

128/2002 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. m/;                    

198/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zj;§ 19 ods. 1 písm. zc;          

210/2002 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. r/;                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MOD EM ODEM OD         
DEM ODE MODEM ODEM OD EMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM OD EMO D E       
DE MODEM ODE MOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EM ODE MO DEMO D EMODE        
DEMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EM ODE MO DEMO D EMODE MO DEM OD        

260/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 5 ods. 9;§ 7 ods. 15;§ 24 ods. 2 písm. zp/;        
§ 25 ods. 1 písm. zh/;                             

308/2002 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 26 ods. 7, ods. 7 písm. a/ bod 3, písm. d/;        
§ 28 ods. 1;§ 30 ods. 12, ods. 12 písm. a/;                   

575/2002 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. t/;§ 6 ods. 9 písm. p/, v/; §       
15 ods. 8;§ 20 ods. 8;                             

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO D EMODE MO DEMO D EMODE        
DEM O DEMO                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EMODEMODE MODEM ODE MO        
zj/ se označují jako písm. zb/ až zh/;§ 6 ods. 9 písm. r/ a t/,         
dosavadní písm. s/, u/, v/, w/, x/, y/ a z/ se označují jako písm.       
r/ až x/;                                    

362/2003 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. n/ a o/;§ 6 ods. 9 písm. j/ a       
k/;                                       

438/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. d/;§ 5 ods. 10 a 11;§ 7b a 7c       
DEM ODEMODEMO D EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD E MO         
DEMO D EMODE MOD EMOD EMOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DEMOD EM OD        
DEMO DEM OD EMO DEM ODEMODEMO DE MODE MO DE MODE MO DEMO D EMODE        
DEM OD EMODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD EMOD E M        
DEMO DE MODE MODEM ODEM OD EMOD E M ODEM OD EMOD EM ODEMO DEMO DEM       
D EMO DEM ODEMODEMO DE MODE M O DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM       
10;§ 38fa;§ 38h ods. 14;§ 38l ods. 1 písm. j/;§ 38m ods. 7,           
dosavadní ods. 7 se označuje jako ods. 8 a mění se jeho text;§ 38n       
ods. 4;§ 38na;§ 38nb;                              

438/2003 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zh/ a zi/, dosavadní písm.         
zj/, zk/ a zl/ se označují jako písm. zh/, zi/ a zj/ a doplňují se       
písm. zk/, zl/ a zm/;§ 6 ods. 9 písm. h/, dosavadní písm. ch/ až        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODEM ODEMO       
DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MO D         
DEMO DE MODE MODEM ODEM O DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM OD EM O D EMO DE         
DEMO D EMODE MODE MODEMODEM ODEMO DEM O DEM OD EMODEMOD EMOD EMODE       
DEM O DEM O DEMODEMO DE MODEM ODE MO DEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD         
dosavadní písm. zr/ se označuje jako písm. zp/ a doplňuje se písm.       
zr/;§ 25 ods. 2, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2;§ 33a;§        
38d ods. 9 a 10, dosavadní ods. 11 se označuje jako ods. 9;           

438/2003 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. b/;§ 4 ods. 1 písm. a/, b/,        
e/, f/, l/, r/, t/, w/, x/ a za/, ods. 4;§ 5 ods. 3, 5, 6, 8 a 9;        
§ 6 ods. 4 a 6, ods. 9 písm. d/ a e/, ods. 13;§ 7 ods. 2 písm. c/        
D EMO DEMO DE MO DE MO DEMO DE MODE M OD EMO D EMOD E MODEM ODE MO       
D EMOD E MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM         
DEMO DE M O DEM ODEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD        
DEM ODEM OD EM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MO DE MO D EMOD       
DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMOD EM O DEMO DE MODE MO DE M OD EMO        
DEM ODEM ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE M OD EMOD       
DE MODE M ODE MODEM OD EM ODE MODE M ODEMO DE M ODE MODE MO DEMO D       
vč. písm. a/ a b/, ods. 13 až 16;§ 24 nadpis, ods. 2 písm. d/, f/,       
h/ až i/, k/, o/, s/, t/, v/, y/, za/, zc/, zg/ až zi/, zn/ a zo/,       
ods. 4 až 6, ods. 7 vč. písm. b/, ods. 8 a 9;§ 25 ods. 1 písm. l/,       
s/, t/, u/, w/, zb/ až zd/, zg/ a zh/; § 26 ods. 3 písm. c/, ods.        
5 a 6, ods. 7 písm. a/ až d/;§ 29 ods. 1 vč. písm. a/ a b/, ods. 3       
a 4;§ 30 ods. 1 a 9, ods. 12 vč. písm. b/;§ 31 ods. 1 a 2;§ 32         
DEMO DEM OD EMOD E M OD EMOD E MOD EMODE MO D EMO DEMO D EMO DEMOD       
DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO D E MOD E MODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE       
DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM       
DE M ODE MODE M ODEMO DE M ODE MODE M OD EMO DE MODE M O DEM ODE        
DEMO D E MO D EMODE MOD EMOD EM O D EMO DEM O DEM ODE MODEMODEM         
DEM ODEM O D EMO DEMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MOD        
ods. 5 písm. a/;§ 38l ods. 1 písm. h/ až i/, ods. 2;§ 38m ods. 2;§       
38n ods. 2;§ 38r ods. 1 a 2;§ 38s;příloha č. 1 vč. nadpisu;příloha       
č. 2 vč. nadpisu;příloha č. 3 vč. nadpisu;                   

19/2004 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35b ods. 4;                        

47/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. w/, dosavadní písm. x/ až         
zl/ se označují jako písm. w/ až zk/;                      

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEMO DE MODE M ODE MODE MOD            

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO        
D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO                         

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD                    

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

257/2004 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 9 písm. m/;§ 10 ods. 6; § 22 ods. 1        
písm. g/;                                    

280/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 28 ods. 5, dosavadní ods. 5 se označuje jako       
ods. 6;                                     

280/2004 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 5 ods. 4;§ 15 ods. 3;§ 19 ods. 1 písm. zj/ a       
zk/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 vč. písm. a/ a b/, ods. 5;§ 20        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E M         
DEMO DE MODE MOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD         
DEMO DEMO DE M O DE                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO DE MODEM ODE           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD                    

360/2004 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 25 ods. 1 písm. m/;                    

360/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 37a;                           

436/2004 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zm/;§ 35 ods. 1 písm. a/ až        
c/, ods. 2 a 4;§ 39 písm. c/;                          

562/2004 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. k/;§ 18 ods. 8;              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO D         
DEMOD EMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEM ODE MOD EMO DEM OD         
DEMOD E MODE MO DE MODE MO DEMOD EM O DEM ODEM ODEM O DEMO DEM OD        
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO DE MODE M ODEMO DEMO D EMOD E MO D       
D EMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO DE M OD EMOD EMO DE         
ods. 4 písm. b/;§ 19 ods. 1 písm. p/, y/, zi/, ods. 3 písm. b/ a        
c/, ods. 4;§ 20 ods. 3 a 7;§ 20b ods. 1;§ 21 ods. 3;§ 23 ods. 3         
písm. a/ a b/, ods. 4 písm. i/, ods. 7 vč. písm. b/, ods. 14;§ 24        
ods. 2 písm. h/, ch/, j/, r/, v/, y/, zi/ a zp/, ods. 4 a 7;§ 25        
ods. 1 písm. i/, y/ a zk/;§ 27 ods. 2;§ 29 ods. 3, 4 a 10;§ 30         
ods. 1, ods. 12 písm. g/;§ 31 ods. 1; § 32 ods. 1, ods. 2 písm.         
DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DE MODE MO D EM ODE MO DEMO D EMODE       
DE M ODEM OD EMOD EMO DEM ODEM OD E M ODEM ODE MODE MOD EMO DEMO D       
DEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MO DEM ODE MODE M O DEM         
DEMO DEMO D EM OD E M ODE MOD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD EM OD EM        
DE M O DEM O DEMO DEMODEM ODEM O DE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE M         
DEMOD EMO DEM OD E MOD EMOD E M ODE MOD EMODEMO DEMO D E MO DEMO D       
DEM ODEMO DEM OD E MOD EMOD EM O D EMO DEM ODEMODE MODE M ODE          
písm. a/, g/, h/ a j/;§ 38na;§ 38p ods. 2;přílohy č. 1 a 3;           

669/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. e/;§ 7c ods. 4 písm. h/ a         
i/;§ 10 ods. 1 písm. k/;§ 13a vč. nadpisu;§ 18 ods. 15; § 19 ods.        
1 písm. zm/;§ 23 ods. 4 písm. l/;§ 24 ods. 2 písm. zs/;§ 31 ods. 2       
až 6, dosavadní ods. 2 až 4 se označují jako ods. 7 až 9 a mění se       
text ods. 7 a 9;§ 32 ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako         
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD E MODE M ODE MODE M OD EM           
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD       
DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D EMODE MO DE MOD                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODE MO DEMO D EMODE MOD         
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO       
DEMO DEMOD EMO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD EM OD EMODEMOD         
jako ods. 4 až 12, mění se text ods. 4, 5, 7 a 10 a zrušuje se         
ods. 12;§ 34 ods. 6 až 8 a 12, dosavadní ods. 9 až 11 se označují        
jako ods. 6 až 8;                                

676/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zt/;                   

80/2005 Sb.: Úplné znění
Zákon 586/1992 Sb.:                               

179/2005 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE        
DE                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEM                  

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 586/1992 Sb.: § 34 ods. 9;§ 40 ods. 25;                  

441/2005 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 25 ods. 1 písm. t/;                    

530/2005 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 9 písm. j/;                    

545/2005 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 1 až 4, dosavadní ods. 5 až 11 se         
označují jako ods. 1 až 7 a mění se text ods. 1, 3 až 5 a 7;§ 38h        
ods. 1 písm. c/ a d/;§ 38k ods. 4 písm. d/ až g/, dosavadní písm.        
DE M OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE M ODE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEM ODE MOD E MODE M O         
DEMO DE MODE MO DEMOD EMOD E MODE MO DE MO D EMOD EM ODEM OD E MO        
DEMO D EMODE MODE M ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MODE MO DEMO DEM       
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O        
DEM ODEMO DEMO DE MODE MOD EMO DEMO DEM OD EMOD EM O DE MODE M         
písm. a/ a b/, ods. 4 písm. a/, ods. 6 písm. a/ a b/; § 23a ods. 5       
písm. b/ a c/;§ 23c ods. 8 písm. b/ a c/;§ 23d ods. 3;§ 24 ods. 2        
písm. d/, h/, j/, s/, t/, zg/, zp/, ods. 4 vč. písm. b/, ods. 5         
písm. a/;§ 25 ods. 1 písm. f/ a k/;§ 29 ods. 1, ods. 2 a 6;§ 31         
ods. 6;§ 32a ods. 2;§ 32b; § 35c ods. 1, 4, 8 a 9;§ 35d ods. 1 až        
9;§ 38fa ods. 1 vč. písm. a/, ods. 3 písm. b/, ods. 4 písm. b/,         
DEMO DEM ODE MODE M O DEM ODEM ODEM O DE MO D E MOD EMO DEMO D EM        
DE M ODEM ODEM O DE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM         
DEMO DEM ODE MODEMOD EMOD EM OD EMOD E MOD EMODE MO DE MOD EMOD E        
DEM ODEMO DEM OD EM ODE MODE M O DEM ODE MOD EMODEMODE MOD EMOD E        
DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EMOD E MO DE M ODE MODE          
DEMODEMOD EM OD                                 

545/2005 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 7a ods. 2, dosavadní ods. 2 až 7 se označují       
jako ods. 3 až 8, mění se text ods. 3, vkládá se ods. 4, dosavadní       
ods. 4 až 7 se označují jako ods. 5 až 8 a mění se text ods. 7 a        
8;§ 7c ods. 4 písm. j/, ods. 5;§ 13 ods. 2, dosavadní text se          
označuje jako ods. 1;§ 19 ods. 1 písm. zn/, ods. 8;§ 23 ods. 17;§        
24 ods. 2 písm. zu/;§ 25 ods. 3; § 26 ods. 10;§ 32a ods. 5 a 6,         
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO         
DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM O DEMO DE MODE MODE M O        
DEM OD EMOD E MO DEM ODEMO D EMO DEMO DEMO DEM ODEM ODE MODEM ODE        
DEMO DEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EM OD EMODEMOD EMOD EMOD       
D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DE       
DE MODEMODE MODE MODE M OD EM O DEMO DE MODE MODE M OD EM ODEMODE        
DE MODE M O DE MODEMODEM ODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE        
13 a mění se text ods. 8 a 13;§ 38ch ods. 5;§ 38j ods. 5;§ 38na         
ods. 9, dosavadní ods. 9 se označuje jako ods. 10;§ 38nc vč.          
nadpisu;                                    

552/2005 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zr/;                   

45/2006 Sb.: Úplné znění
Zákon 586/1992 Sb.:                               

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO       
DEM ODEM O D EMO DE MODE M ODEMO DE M ODEM OD EMOD EM O DEMOD EMO        
DEMO D EMODE MODEMODEMO DE MO                          

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO             

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EM6/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. s/;                    

109/2006 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. i/;§ 35ba ods. 1 písm. b/;         

112/2006 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. i/;§ 35ba ods. 1 písm. b/;         

179/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 8;§ 24 ods. 2 písm. zv/;§ 38k ods. 5       
písm. j/, dosavadní písm. j/ se označuje jako písm. k/; § 38l ods.       
1 písm. l/;                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEM       
D EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMO DEMOD EMO DEMO DE         

223/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zo/;§ 36 ods. 7;              

245/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 17 ods. 5;                        

264/2006 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 7 písm. a/ a b/, ods. 8, ods. 9 písm.       
c/;§ 24 ods. 2 písm. j/, k/ a zh/;§ 25 ods. 1 písm. d/;             

267/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zo/;                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM OD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MOD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODEM OD EMOD EMOD E MODEM ODE         
zrušuje se písm. zg/, dosavadní písm. zh/ až zn/ se označují jako        
písm. zg/ až zm/ a doplňuje se písm. zn/;§ 6 ods. 9 písm. e/,          
dosavadní písm. f/ až v/ se označují jako písm. e/ až u/, zrušuje        
se písm. f/, dosavadní písm. g/ až u/ se označují jako písm. f/ až       
t/ a mění se text písm. i/ a m/, p/ a s/;§ 7 ods. 6 a 7, dosavadní       
ods. 8 až 15 se označují jako ods. 6 až 13 a mění se text ods. 6,        
8, 12 a 13;§ 7c vč. nadpisu;§ 13 ods. 2, zrušuje se označení ods.        
DEM ODE M OD EMO DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMO D EMOD E MO DEMO         
DEMO DE MODE M ODEMO DEM OD EMODE MO DEMO DE M OD EMOD EM ODEMODE        
DE MODEMODE MODE MOD EM ODEM ODE M OD EMOD E M OD EMODEMODE MODE M       
DE MO DE MODEMODE MODE MODE M OD EM O DEMO DE MODE MODE M OD EMO        
DEMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E M O         
DEMO DE MODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DEMODEMO        
jako ods. 12 a mění se jeho text;§ 38k ods. 4 písm. c/, dosavadní        
písm. d/ a e/ se označují jako písm. c/ a d/, ods. 5 písm. d/,         
dosavadní písm. e/ až k/ se označují jako písm. d/ až j/ a mění se       
text písm. e/;§ 38l ods. 1 písm. h/, dosavadní písm. i/ až l/ se        
označují jako písm. h/ až k/, ods. 2 písm. f/;§ 40 ods. 25;           

261/2007 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. h/, i/, p/, r/, t/, u/ a w/;§       
D EMOD E M ODEM O DEMO D EMODE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D       
DEMOD EMO DEMO DEMO D EMOD EMO DE MODE MO D E MOD E MODE MOD EM         
DEMO D EMODE MOD EMOD EM O D EMO DE MODE MO D E MOD EM ODE           
DEMODEMOD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MOD EMO       
DEMO DEM OD EMOD EMOD E M ODE MO DEMO DE MODE MODE MOD EM ODEM O D       
DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM OD EM ODE MODE M ODEMO         
b/, e/ a l/, ods. 7 až 9, 14 a 15;§ 23a ods. 4, ods. 5 písm. c/,        
ods. 6 písm. a/ až c/;§ 23b ods. 6;§ 23c ods. 1 písm. a/, ods. 2,        
5 až 7, ods. 8 písm. a/ až c/, ods. 9 písm. a/ až c/, ods. 2 a 3;§       
24 ods. 2 písm. b/, e/, f/, h/, ch/, j/, k/, r/, v/, zc/, zg/,         
zj/, zn/ a zo/, ods. 4 vč. písm. a/, ods. 7, 9, 11 a 12, ods. 5         
písm. a/;§ 25 ods. 1 písm. g/, h/, k/, w/ a zd/;§ 26 ods. 7 písm.        
b/;§ 28 ods. 1;§ 29 ods. 1 vč. písm. a/ a e/, ods. 3, 4, ods. 9         
DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE M ODEMO DE M ODE MODE MOD EM         
DEMO DEM ODE MODE M O DEM OD EMOD EM OD E MO DEMO DE MODE M ODEMO        
DEM ODEM O D EM O DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD        
D EMODE MOD E MODE MODE M ODEMO DE MO DEMO DEM ODEM OD E M ODE MOD       
DEMO DE MO D E MOD EM ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMO D E MO D EMO         
DEMO D E MODE MODEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MOD E MOD EMOD E          
písm. a/;§ 38f ods. 3;§ 38fa ods. 1 písm. a/; § 38g ods. 2;§ 38h        
ods. 1 vč. písm. a/ a b/, ods. 2, 4 a 5; § 38ch ods. 1, 2, 3 a 5;§       
38j ods. 1, ods. 2 písm. e/;§ 38k ods. 5;§ 38l ods. 1 písm. c/;§        
38m ods. 2 písm. c/, ods. 3 a 4, ods. 7 písm. c/;§ 38na;§ 38p ods.       
1 a 2;přílohy č. 1 a 2;                             

261/2007 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. f/ až h/;§ 6 ods. 14; § 15         
DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO DEM ODE M ODE MOD EMODEMOD E MO DEMO D EMODE MOD EM          
DEMOD EM ODEM O DEMOD EMODE MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EMO DEM ODEMODEMO DE MODE MO D EMOD       
DEM ODE MODEMODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M OD EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DE M ODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO        
ods. 5;§ 38r ods. 4;                              

296/2007 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 38m ods. 2, dosavadní ods. 3 až 8 se           
označují jako ods. 2 až 7 a mění se text ods. 2 písm. c/, ods. 4,        
ods. 7 písm. c/;                                

296/2007 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. x/ a zn/;§ 7 ods. 2 písm.         
d/;§ 19 ods. 1 písm. h/ a zo/;§ 24 ods. 2 písm. y/;§ 26 ods. 7         
DEMOD EMO DE M ODEM ODE MODE M ODEMO DE M ODEM ODEM ODE MODEMODE        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODE MO DEMO D EMODE MODE MO       
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MO DE MODE        
23c ods. 3, 7, ods. 8 písm. a/ až c/;§ 24 ods. 2 písm. i/, t/, v/        
a y/, ods. 7, 9 a 11;§ 25 ods. 1 písm. zi/;§ 26 ods. 7 písm. a/;§        
28 ods. 1;§ 29 ods. 9 písm. a/; § 30 ods. 10 vč. písm. a/ a b/;§        
32a ods. 1 písm. a/, ods. 4;§ 35ba ods. 2;§ 38a ods. 10;§ 38g ods.       
2; § 38h ods. 12;§ 38m ods. 8 písm. c/;§ 38na ods. 4, 6, ods. 7         
vč. písm. b/, ods. 9;                              

126/2008 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEMO DE MODEM ODEM OD EMOD E MODEM        
DEMO DEM O DEM ODE MODEMODE                           

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM        
DEMO DEMO D EMODE MO D EMOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM       
DEMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EMO                 

482/2008 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. i/;§ 35ba ods. 1 písm. b/;§        
38k ods. 5 písm. c/;                              

2/2009 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. f/, h/, i/, t/ a w/;§ 5 ods.        
9;§ 6 ods. 9 písm. a/ a p/, ods. 13 a 14;§ 7 ods. 7 písm. d/, ods.       
11;§ 7b ods. 3;§ 8 ods. 4;§ 10 ods. 5; § 15 ods. 1;§ 16;§ 19 ods.        
1 písm. l/, m/, p/, ze/ a zo/, ods. 8 a 9;§ 20 ods. 8;§ 21 ods.         
DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E MODEM ODE       
DEMO D EMODE MOD EMOD EMO D EM ODE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMOD        
DEMO DEMO DEMO D E MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMO        
DEM ODE M ODEM O DE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DE         
DEMO DEM OD EMOD E MOD EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E        
DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DE M ODE MODE MOD EMOD EMOD E        
písm. a/ a b/;§ 35c ods. 1;§ 36 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vč. písm.        
k/ a l/;§ 38 ods. 1;§ 38d ods. 4 písm. a/;§ 38f ods. 3; § 38g ods.       
2;§ 38gb ods. 1;§ 38h ods. 1 písm. b/, ods. 2; § 38ch ods. 3;§ 38j       
ods. 2 písm. e/;§ 38k ods. 5 písm. c/ a e/; § 38l ods. 1 písm. c/        
a k/;§ 38na ods. 7 písm. a/; § 38p ods. 2;                   

2/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 ods. 6, dosavadní ods. 7 se označuje jako       
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM                          

DEMODE MODE MODEMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD E MODE MO DEMO D EMODE MODE M OD        
DEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM O DEMO DEMO DEM       
DEM ODEM ODEM ODE MODE M O DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO         
DEMO DEMO D E MO DEMODEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EMOD EMOD E        
D EMODEMOD EM ODEM OD                              

87/2009 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 22 ods. 1 písm. g/; § 24 ods. 4 písm. a/; §        
25 ods. 1 písm. w/, ods. 3;                           

87/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 25 ods. 1 písm. zp/;                   

216/2009 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. f/;§ 5 ods. 5; § 6 ods. 9         
písm. a/;§ 19 ods. 1 písm. ze/;§ 22 ods. 1 písm. g/;§ 24 ods. 2         
písm. h/ a j/;§ 26 ods. 1;§ 28 ods. 1;§ 29 ods. 3;§ 35 ods. 2;§ 36       
DEMO D EMODE MOD E MOD EMOD E M ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM OD          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD         
DEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD E MOD EMO DEMODEMOD EM        
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM O DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EM       
DE MODEMODE MODE MODE M OD EMO                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 13;                        

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 38l ods. 1 písm. e/;                   

281/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 38d ods. 11 a 12;§ 38e ods. 12; § 38fa ods.        
9;§ 38h ods. 3, dosavadní ods. 3 až 13 se označují jako ods. 4 až        
14, mění se text ods. 4 a 5 a doplňuje se ods. 15;§ 38i ods. 7,         
dosavadní ods. 7 se označuje jako ods. 8 a mění se jeho text;§         
DEMO                                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO       
DE MODEM ODE                                  

304/2009 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 28 ods. 6;                        

304/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zt/;§ 25 ods. 1 písm. zp/;        

326/2009 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. h/;§ 26 ods. 1; § 29 ods.         
3;§ 35c ods. 1;                                 

326/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 15;§ 30a vč. nadpisu;               

362/2009 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO DEMO D EMOD EM          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO D EM        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MOD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEM ODEM        
D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD E MOD EMOD E       
D EMO DE MODE MOD EMO DEMO D E MODE MOD EMOD EM O DEMO DEMO DEM         
38j ods. 4;                                   

199/2010 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 ods. 2 písm. u/;                    

346/2010 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 1;§ 4 ods. 1 písm. d/, e/, n/, o/, u/ a          
zj, ods. 3;§ 6 ods. 9 písm. p/ až s/, ods. 10, 12 a 13;§ 7 ods.         
11;§ 8 ods. 1 písm. e/, ods. 4, 6 a 7;§ 10 ods. 4;§ 15 ods. 1,         
ods. 3 písm. b/, ods. 4, 5 a 9;§ 19 ods. 1 písm. d/, l/, ze/ a zo/       
DEMO DEM OD EMOD E M ODEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM            
DEMO D EMODE MO D EMO DEMO DE MODE M ODE MODEM ODEM OD EMOD E          
DEMOD EMO DEM ODE MOD EMO D EMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE        
D EM ODEM O DEMOD EMO DEM ODE MO D EMODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO        
D EM ODEM ODE MODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM OD EM OD E M OD          
D EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM ODEM ODE MODEM ODE MODEMOD           
§ 38d ods. 3;§ 38e ods. 6;§ 38fa ods. 2 až 6;§ 38g ods. 2;           
§ 38gb vč. nadpisu;§ 38h ods. 1, 3, 4 a 14;§ 38i ods. 2 a 6;          
§ 38k ods. 4, ods. 5 písm. f;§ 38l ods. 1                    
písm. d/, h/, k/, ods. 2 písm. c/;§ 38m ods. 6;§ 38p ods. 2;          
§ 38s; příloha č. 3;                              

346/2010 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 17; § 7 ods. 2 písm. e/,              
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE                          
D EM ODEM O DEMOD EMO D EMOD EMOD E MODEM ODE                  
DEMO DEMO DEM ODE MODEMODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE              
DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD EMOD E M ODEM              
DEMO DEM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE             
DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMODE MODEMO DEM ODEM OD              

346/2010 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. o/ a zn/;§ 19 ods. 1            
písm. zp/ a zq;§ 25 ods. 1 písm. zp/;§ 35 ods. 1 písm. c/,           
ods. 4, dosavadní ods. 5 až 8 se označují jako ods. 4 až 7           
a zrušují se ods. 5 až 7;§ 35d ods. 10;§ 38d ods. 10,              
dosavadní ods. 11 a 12 se označují jako ods. 10 a 11 a             
mění se text ods. 10;§ 38i ods. 7 a 8;                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M O DE             

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODE MO DEMO D E MO D EM         
DEMO DEM ODE MOD EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD EM O DE MODE        
DEM OD EMOD E M ODE MOD EMOD EMO DEMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E       
a 5;§ 38n ods. 1; § 38o;§ 38r ods. 2;                      

188/2011 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 ods. 2 písm. w/;§ 38m ods. 2 písm. e/ a        
f/, ods. 3 písm. e/ a f/, ods. 9;                        

329/2011 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35ba ods. 1 písm. b/;                   

353/2011 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. s/;                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO        
D EMODE MODE MOD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EM       
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODEM ODE MODE M ODEMO DEM        
DE M ODE MODE MO DEMO D EMODE MOD                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M ODE MOD EMOD EM               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. a/;§ 15 ods. 1;§ 18 ods. 13        
písm. f/, ods. 15;§ 20 ods. 7 a 8;§ 24 ods. 2 písm. j/;§ 34 ods.        
3;                                       

420/2011 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 25 ods. 1 písm. f/;                    

428/2011 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. h/ a l/;§ 6 ods. 9 písm. p/;§       
8 ods. 1 písm. e/, ods. 6 a 7;§ 15 ods. 5;§ 17 ods. 1;§ 19 vč.         
DEMO D EMODE MO D EMODE MO DEMO DEM ODE MODE MOD EM ODEM ODE MO         
DEMO D EMODE MODE MODE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM        
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD EMO D EMO         
DEMO DEM ODE MODE MO                              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM        
D EMODE MO D EMO DEMO DEM                            

458/2011 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 10 ods. 3 písm. c/;§ 19 ods. 11;§ 34b až 34e       
vč. nadpisů;§ 35bb č. nadpisu;§ 36 ods. 7, dosavadní ods. 7 se         
označuje jako ods. 8;§ 38ga vč. nadpisu;§ 38j ods. 2 písm. e/,         
dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm. f/ a g/ a mění se        
jejich text ;část šestá vč. nadpisu, dosavadní část šestá se          
označuje jako část sedmá;                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MODEMODEM ODEMO DEM OD        
DEM OD EMODEMOD EMOD EMODE MOD EM ODE M ODEMODEM OD EMODE MODEM OD       
DEMO D EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MOD E MODE M          
DEMOD EMO DEMO DE MO DEMO DE MODEM ODEM O DEMO DEM O DEMO D EMODE        
DEM ODEM O DEMOD EMOD E MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE        
a/;§ 15 ods. 1 a 6;§ 18 ods. 8;§ 19 ods. 1 písm. a/, c/, d/, f/,        
g/, ch/, p/, z/, za/, zk/;§ 20 ods. 8;§ 21 nadpis, ods. 1, ods.         
3;§ 22 ods. 1 písm. g/;§ 23 ods. 3 písm. a/, ods. 4 písm. a/, ods.       
8 písm. b/;§ 24 ods. 2 písm. d/, ch/, t/, y/, zc/, zv/, ods. 4         
písm. a/;§ 25 ods. 1 písm. f/, g/ a x/;§ 29 ods. 1;§ 32a ods. 2;§        
34 ods. 4 a 5;§ 34a vč. nadpisu;§ 35ba nadpis, ods. 2;§ 35c           
DEMODEM ODEM OD E M ODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODE MOD        
DE M ODE MODE M O DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO        
DE MOD EMO DEMO DEMO DEM ODEM ODE MODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODEM        
DEMO D EM ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E        
DEM ODEMO DEMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M O DEMODE        
DEMO DEM ODEMODEMODEMODE MO DE                         

466/2011 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 17 ods. 5;                        

470/2011 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 22 ods. 1 písm. g/;§ 25 ods. 1 písm. d/;         

192/2012 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35a ods. 2 písm. e/ a f/, ods. 3 a 4;§ 35b        
ods. 4 a 5;§ 36 ods. 3;§ 38m ods. 2 písm. e/ až h/, ods. 3;           

192/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 38m ods. 2 písm. i/ a j/, ods. 3 písm. g/ až       
j/, ods. 11;                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD         
DEMO DEM ODEM ODE                                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO DEMO D EMODE MOD         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

500/2012 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 7 ods. 7 písm. c/ a d/;§ 9 ods. 4;§ 35ba         
ods. 1 písm. a/;§ 35c ods. 1;                          

500/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 16a vč. nadpisu;§ 38g ods. 4;§ 38ha vč.          
nadpisu;§ 38k ods. 4 písm. e/;                         

500/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 16a vč. nadpisu;§ 35ca;§ 36 ods. 1 písm. c/,       
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODEM ODE MODE MOD EMOD        
DEM ODEMODEMO DEM ODEM O DEMOD EMO                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD              

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
Zákon 586/1992 Sb.: § 18 ods. 4 písm. e/;                    

105/2013 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. d/;§ 18 ods. 2 písm. d/;          

105/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. i/;                    

160/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. s/;                    

215/2013 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 20 ods. 8;                        

241/2013 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE MODEMO DEM ODEM OD EMODEMODE       
DEMO D EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MOD EMOD EM ODEM ODEM OD        
DEMODEM OD EMOD E M OD EMODEMODE MODE MO DE MODEMODE MODE MODE M O       
DEMO DE MODE MODEMO DEMO                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EM        
ods. 3;§ 20a vč. písm. a/;§ 21 ods. 2 písm. a/, ods. 5;§ 36 ods. 4       
vč. písm. c/;§ 38fa ods. 1 vč. písm. a/;§ 38m ods. 2 písm. g/ a         
h/, ods. 3 písm. g/ a h/;§ 38n ods. 1;§ 38r ods. 2;               

241/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 37c a 37d;                        

344/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 12, dosavadní ods. 13 až 17 se           
označují jako ods. 12 až 16 a mění se text ods. 12 až 15;§ 11;§ 18       
DEMO D EM ODEM OD EMOD EM ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EMODEMOD       
DEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE MODEMO DE MODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD       
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMOD EM ODEM ODEMOD EM ODEMO        
DEMO                                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DE MOD E MODE M ODE MODEM ODE MO D        
DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MOD EMO DE M ODEM O DEMO DE M O DEM O       
ods. 1, 3, 4, 6, 7, 9, ods. 10 písm. a/, b/ a d/ a ods. 11;§ 6         
nadpis, ods. 1 písm. a/ až d/, ods. 2, ods. 3 vč. písm. a/, ods.        
4, ods. 7 písm. a/, ods. 9 písm. f/, g/, h/, l/ a p/, ods. 10          
písm. b/;§ 7 nadpis, ods. 1 až 6, ods. 7 vč. písm. a/ až d/, ods.        
8, 9, 11, 12 a 13;§ 7a ods. 1 a 5;§ 7b ods. 1, 3 až 5;§ 8 ods. 1        
písm. a/ až d/ a g/, ods. 2 až 6;§ 9 nadpis, ods. 1 vč. písm. a/ a       
DEM ODEM OD EM OD EM ODEM O DEM ODEMO DE M ODEM OD EMOD E MODEM OD       
DE MOD EM OD EMO D EMO DEMO DE MODE M OD E M OD E MO DEM ODEMODEMO       
DEMO DE MODE MO DE MODE M ODE MODEM ODE MO DE MOD EMOD EM ODEM O        
DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MO DEM ODE MOD EMODEMODE MO DEMODEM        
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMO DEM ODE        
DEM ODE MODE MODE MODE MOD E MODE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EM       
DE MOD EMOD E MO DEMO DE MODE M OD EM O DEMO DEM ODEM ODE MO DEMO        
3;§ 22 ods. 1 písm. d/, e/, g/ a h/, ods. 3;§ 23 ods. 1, ods. 3         
písm. a/ až c/, ods. 4 písm. h/, i/ a j/, ods. 7, ods. 8 vč. písm.       
b/, ods. 9 písm. a/ až c/, ods. 13 až 17;§ 23a nadpis, ods. 1 až        
4, ods. 5 vč. písm. a/ až c/, ods. 6 písm. a/ až c/;§ 23b ods. 1        
až 5, ods. 6 vč. písm. b/;§ 23c nadpis, ods. 1 vč. písm. a/ až c/,       
ods. 2 vč. písm. a/ a b/, ods. 3 a 4, ods. 5 vč. písm. b/, ods. 6        
D EM ODEM O DEM ODEMO DE MO DEM ODEM O DEMOD EM OD EMOD EMO DEMO D       
DE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM ODEM ODE MO DE MOD EMO DEMO DEMO         
DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DE MODE M ODE MODEM OD EM ODE        
DEMO D EMO DEMOD EM O DEM ODEM OD EMOD E MOD EMODE MO DE MOD EMOD        
DE M O DEM ODEM OD EMO DEMOD EM O DEM ODEM ODE MODE MO DEM ODEMO        
DEM ODEM OD EMO DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MO D EMOD EMO DEMODEM        
ods. 1, ods. 2 písm. a/ až e/;§ 25 ods. 1 písm. a/, b/, f/, g/,         
i/, s/, t/, u/, w/, zc/, zd/, ze/, zi/, zk/, zl/, zn/, ods. 3;§ 26       
ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. c/, ods. 7 vč. písm. a/, b/ a d/;§        
27 písm. a/, h/ a i/;§ 28 ods. 1 až 5;§ 29 ods. 1 vč. písm. a/,         
b/, d/ a e/, ods. 4, 6 a 8, ods. 9 písm. a/ a c/;§ 30 ods. 1, 2 a        
5, ods. 10 vč. písm. a/, b/, f/ až i/ a l/;§ 30b ods. 1;§ 31 ods.        
2 až 6;§ 32 ods. 2 písm. a/, ods. 4;§ 32a ods. 1 písm. a/, ods. 2        
DE MOD EMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD E M ODE MOD EMOD E MODEM ODE        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D E MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E          
DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MOD EM O DEMO DEM ODE MODEMODEM ODE         
DEMO DE MODE M ODEMO DE M ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODEM ODEM O         
DEM ODEMO DE MO DEMO DEM ODEM OD E MO DEM ODE MODE MO D EM ODE MO        
DEMO D EMO DEMOD EMO DE M ODE MODE M ODE MODEM ODE MOD EMO DEM ODE       
r/ a t/, ods. 3 až 5, 7 až 9;§ 37a ods. 3;§ 37b;§ 38 ods. 2 až 4;§       
38a ods. 10;§ 38d ods. 1 až 3 a 8;§ 38e ods. 1 a 2;§ 38f ods. 11;§       
38fa ods. 1 vč. písm. a/, ods. 2, ods. 3 písm. b/, ods. 4, ods. 6        
písm. a/ a b/;§ 38g ods. 2 až 4;§ 38ga vč. nadpisu;§ 38gb ods. 1;§       
38h nadpis, ods. 1, 4, 6, 7, 10 a 15;§ 38ch nadpis, ods. 1, 4 a         
5;§ 38i nadpis, ods. 2, ods. 4 vč. písm. a/ a b/, ods. 5 a 6;§ 38j       
DEMODEM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM OD E M ODEM ODE MODEMOD EMOD E        
DEM ODEMO DE MO DEM ODEM ODE MOD EMODEMO DEMO D EMODE MOD EMO DEM        
DE M ODE MODE M ODEMO DEM OD E MODE MOD EMO DEMODEMOD EMOD EMOD EM       
D EM OD EMOD EMO DEMO DEMODEM ODEM OD EMOD E MODEM OD EM ODEM ODEM       
DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O DE MOD EMODE MO DEMO D EMODE        
DE M ODEM ODE MODE M O DEM ODE MODEM ODEM OD EMOD EMODEMODE MO DE        
D E MO                                     

344/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. j/;§ 4a vč. nadpisu;§ 5 ods.        
10 písm. e/;§ 6 ods. 7 písm. e/;§ 8 ods. 1 písm. i/;§ 10 ods. 1         
písm. l/ až n/, ods. 3 písm. d/;§ 16b vč. nadpisu;§ 18 ods. 2          
písm. e/ až h/;§ 18a a 18b vč. nadpisů;§ 19b vč. nadpisu;§ 20c vč.       
nadpisu;§ 21a vč. nadpisu;§ 21b až 21e vč. nadpisů;§ 22 ods. 1         
písm. i/;§ 24 ods. 2 písm. ta/ a tb/;§ 25 ods. 1 písm. zp/ a zq/;§       
DE MODEM ODEM OD EMOD EM ODEMO DE M ODEM ODE MO DEM ODE MODEMODEM        
DEMO DEMO DEM ODE MOD EMODEMODE MOD EMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MO        
D EMOD EMOD EM O DEMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM ODE MODE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MODE M ODEMO DEM                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODEM ODEM ODEM O DEMOD EMOD       
35bb vč. nadpisu;§ 38k ods. 5 písm. j/;§ 38l ods. 2 písm. f/;          

247/2014 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 9 písm. d/;§ 25 ods. 1 písm. h/ a         
k/;§ 35ba ods. 2;§ 35c ods. 4;§ 38g ods. 2;§ 38h ods. 6 a 13;§ 38k       
ods. 5;                                     

267/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 3 ods. 4 písm. j/;§ 6 ods. 3 písm. c/;§ 10        
ods. 3 písm. c/, dosavadní písm. d/ se označuje jako písm. c/ a         
DEMO DE MODE MODEMO DE MODE M ODEMO DE M ODE MODEMODEM ODEMO DE M        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DEM ODEM ODE MO DEMO DE M ODEM       
DE MODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM         
DEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMOD E M        
DEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EM       
DEMO DE MODE MODE M O DEMO D EMODE MO D EM O DEMODEMO DE MODE MOD        
38k ods. 4 písm. e/;                              

267/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4a písm. m/ až p/;§ 6 ods. 9 písm. v/;§ 10        
ods. 1 písm. o/;§ 16a ods. 3;§ 17b vč. nadpisu;§ 19 ods. 1 písm.        
zp/, ods. 12;§ 19b ods. 1 písm. c/ až e/;§ 21d ods. 2, dosavadní        
ods. 2 až 4 se označují jako ods. 3 až 5;§ 21f až 21i vč.            
nadpisů;§ 23 ods. 18;§ 24 ods. 2 písm. zx/;§ 29 ods. 10;§ 34f ods.       
DEM ODE MODE M O DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODE MODEMODEM ODE        
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE M O DEMO DE MODE         
DEMODE MOD E MOD EMO DEMODEMO                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEM ODE        
DEM ODE MOD EMO DEM ODEM ODE M ODEM ODEM ODE MO DEMOD EMO DEM OD E       
DEMO D EMOD EM ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODE MODE M OD EM ODEM OD        
ods. 9 písm. d/ a p/, ods. 12, ods. 16 písm. c/;§ 7 ods. 1 písm.        
c/, ods. 6, ods. 7 písm. a/ až d/;§ 8 ods. 1 písm. a/ a i/, ods. 5       
až 7;§ 10 ods. 1 písm. b/ a g/, ods. 2, ods. 3 písm. b/, ods. 5, 6       
a 8;§ 12 ods. 1;§ 13 vč. nadpisu;§ 15 ods. 1, ods. 3 vč. písm. a/,       
c/, e/ a f/, ods. 4, ods. 5 vč. písm. c/, ods. 6 a 9;§ 18a ods. 5        
písm. c/;§ 19 ods. 1 písm. zc/ a zf/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods.        
5, 8, 10 a 11;§ 19b ods. 2 písm. b/ a e/;§ 20 ods. 7, 8 a 12;§ 20a       
DEM ODEMO DEMO DE MODE M O DEM ODE MODEM ODEM ODE MODE MOD EM ODEM       
D EMODE MODE MO DEMO DE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEM O DEMOD EMO         
DEMO D E MO DEMO D EMODE MODE MOD EMODEMO DEMO D EM OD EMOD E MOD        
DEMOD EM OD EMO DEMO D EMODE MO DE MODE MOD EMOD EM OD E MO DE         
DEMO D EMO DEMOD EMOD EMO DEMODEM ODEM OD EMOD E MOD EMODE MO D         
DEM ODEM OD EM ODEM O DEM ODEMO DEM ODEM OD EM ODEM O DEM ODEMO DE       
až c/, ods. 9 písm. a/ až c/;§ 23d ods. 1 až 5;§ 24 ods. 2 písm.        
b/, h/, k/, t/, u/, y/, za/, zc/, zo/, zp/, zt/ a zv/, ods. 4 až        
6, ods. 7 vč. písm. b/, ods. 11;§ 25 ods. 1 písm. i/, t/, zp/ a         
zq/, ods. 3;§ 26 ods. 2 vč. písm. a/ a b/, ods. 7 písm. b/;§ 27         
písm. j/;§ 28 ods. 3;§ 29 ods. 1 vč. písm. a/, ods. 6 vč. písm.         
a/;§ 30 ods. 10 písm. b/ a i/;§ 33a ods. 2 písm. c/;§ 34 ods. 3;§        
DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEMO DEMO D E MOD EMOD EMOD E M ODE MOD       
DEMO DE MODE M OD EMO DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D       
DEMOD EMO DEM ODE MOD EM O DEM ODEM OD EM O DE MOD EMO DEMO DE MO        
D E MODE MOD EMOD E M ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO        
DEMO DEMOD EMOD EMO DEMO DE M ODEM ODEM ODEM O D EMO DEM ODEM          
DEMOD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M          
DEMOD EM OD EMO DEMO D EMODE MODE MODE MODE MOD EMOD EMOD E M ODE        
38p vč. nadpisu;§ 38r ods. 2;§ 38s;dosavadní části sedmá a osmá se       
označují jako části šestá a sedmá;přílohy č. 1 a 2;               

332/2014 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 9 písm. m/;                    

84/2015 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35a ods. 2 písm. a/, c/ a d/, ods. 4 a 6;§        
35b ods. 1 písm. b/, ods. 3, 5 až 7;§ 38r ods. 1;                

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MO DE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD       
D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MODE MO                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD         
i/;§ 32a ods. 1 a 4;                              

221/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zy/;§ 25 ods. 1 písm. zr/;        

375/2015 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. f/;                    

375/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 17 ods. 1 písm. h/;                    

377/2015 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. l/;§ 6 ods. 9 písm. p/;§ 15        
ods. 5 vč. písm. a/ a c/, ods. 6;§ 17 ods. 1 písm. e/;§ 23 ods. 3        
DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE                

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MOD EMODEMOD                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MO D EMO          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

113/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. zq/;§ 35ba ods. 1 písm. h/;§       
35bc vč. nadpisu;                                

125/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 2 písm. c/;                    

125/2016 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 10 ods. 1 písm. a/;§ 22 ods. 1 písm. g/;§ 23       
ods. 3 písm. c/;§ 24 ods. 2 písm. zr/;§ 34b ods. 2 písm. b);§ 35c        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM OD E MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO D         
DEMO DEMO D EMODE MOD EMODE MO DEMOD EMO DE MODEM ODE MO DEMOD E        
DEMOD EMOD EM ODEMO D EMODE MODE MO DEMOD EMO DEM ODEMO D EMODE         
DEM                                       

188/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 odst. 2 písm. k/, dosavadní písm. l/ až        
v/ se označují jako písm. k/ až u/ a mění se text písm. k/;           

271/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 3;                         

321/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 38x až 38ze vč. nadpisů;                 

454/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. o), dosavadní písm. o) až zk)       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE MO            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE MO DEMO D EMODE MOD              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
označuje jako písm. d/;§ 19 ods. 1 písm. zn/ až zp/, dosavadní         
písm. zq/ se označuje jako písm. zn/;§ 19 ods. 2 písm. c/;§ 23         
ods. 4 písm. j/, dosavadní písm. k/ až m/ se označují jako písm.        
j/ až l/;§ 24 ods. 2 písm. zw/ až zy/;§ 25 ods. 1 písm. zr/;§          
35ca;§ 36 ods. 2 písm. g/, dosavadní písm. h/ až u/ se označují         
jako písm. g/ až t/, zrušuje se písm. i/, dosavadní písm. j/ až t/       
se označují jako písm. i/ až s/, ods. 9;§ 38ga písm. b/, dosavadní       
DEMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DEMO DEMO D E MO         
DEMODEM OD EMODEMOD EMOD EM                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEM ODE        
DEM ODE MOD EMO DE M ODEM OD EMODE MOD EMO DE M ODEM O DEMO DE M O       
DE MODE M ODEMO DEM OD E MODE M ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMO D E         
DEMO DE MODE MO D E MOD E MODE M ODEMO DE M ODE MODE MOD E MODE         
4;§ 10 ods. 1 písm. b/ a c/, ods. 5;§ 17a ods. 2 písm. f/;§ 18         
ods. 2 písm. f/;§ 19 ods. 1 písm. zg/, zh/ a zi/, ods. 3 písm. b/,       
ods. 4 vč. písm. a/ a b/;§ 19b ods. 2 písm. b/, ods. 3;§ 20 ods.        
7;§ 21d ods. 1 vč. písm. a/ a b/, ods. 4 písm. a/ a b/;§ 22 ods. 1       
písm. d/, g/ a i/;§ 23 ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/, b/ a c/,        
ods. 6 písm. b/, ods. 7, ods. 8 písm. b/, ods. 9 písm. a/;§ 23c         
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EMO DEM ODEM ODE M ODEM ODEM       
D EM OD EMOD EM ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMO DEM ODE       
DEMO DEM O DEMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODEM ODEM OD EMOD E       
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMOD EM ODEMO DEMO DEM        
DEMO DE M O DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEMO DEMO D EMODE MO DE MODE       
DEMO DEMO DEM ODE MODE M O DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD        
2;§ 36 ods. 1 vč. písm. a/ a b/, ods. 2 písm. a/, ods. 3, 5 a 8;§        
38c ods. 1;§ 38d ods. 1 až 3, ods. 4 písm. a/;§ 38g ods. 2;§ 38ga        
písm. b/;§ 38gb ods. 2;§ 38h ods. 4, 5, 7, 10 a 15;§ 38ch ods. 1;§       
38k ods. 1, 3, ods. 4 vč. písm. b/ a c/, ods. 5 vč. písm. a/ a b/,       
ods. 6 až 8;§ 38l ods. 1 písm. h/, ods. 2 písm. a/, b/, d/ a f/,        
ods. 3 písm. b/, c/ a e/;§ 38mb písm. a/;§ 38n ods. 4;§ 38r ods. 2       
a 3;příloha č. 2;                                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MO DEMODEMOD        
DEMO D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M ODE MOD EMOD EMO DE MODE M         
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD         
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO DEMO DEM OD EMOD E MOD EMODE MOD         
DEMO D E MODE MO DEMO DE MODEM OD E MODE MOD EMO DEMODEMOD EMO         
DEMO D EMODE d/;§ 38d ods. 11 a 12;§ 38nd vč. nadpisu;§ 38zf vč.        
nadpisu;                                    

200/2017 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35c ods. 1;                        

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 38l ods. 1 písm. c/ a d/;                 

246/2017 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 1;§ 19 ods. 1 písm. a/;§ 20 ods. 8;        

254/2017 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 1;                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE                   

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM ODE MODE M ODEMO DEM             

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

80/2019 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 4 písm. b/;§ 7 ods. 7 písm. a/ až         
d/;§ 8 ods. 4;§ 9 ods. 4;§ 22 ods. 1 písm. g/;§ 23 ods. 9 písm.         
a/;§ 34a ods. 1 písm. a/ a b/;§ 34b ods. 1 písm. a/;§ 34c nadpis.,       
ods. 1 vč. písm. d/ až h/, ods. 2 a 3;§ 34e ods. 1, ods. 3 písm.        
a/, b/, c/ a e/;§ 38d ods. 3;                          

80/2019 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE M ODEM ODE        
DE MOD EMO DEMODEMOD EMOD EMO DEMODEMOD EMO DEMO DEM ODEM ODE          
DEMODEMOD EMOD EMO DEMODEMOD EMOD EMO DEMODEMO                 

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DE MOD EMO DEMO DE       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

303/2019 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 18a ods. 1 písm. f/;                   

364/2019 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 23 ods. 9 písm. d/; § 38d ods. 4 písm. c/;        

364/2019 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. f/;§ 10 ods. 1 písm. h/ a         
ch/, ods. 3 písm. b/, ods. 4, 5 a 8;§ 19 ods. 1 písm. zn/, ods. 3        
písm. b/;§ 22 ods. 1 písm. g/;§ 23 ods. 3 písm. a/ a c/;§ 24 ods.        
D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO         
DEM                                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMO D EM ODE MODE MO DEMO DEMO D EMO DEMOD EMO DEMO       
DE MO DEMO DEMO DEM ODEMODEM                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M        
písm. b/;§ 24 ods. 2 pís. ch/;§ 34 ods. 1;§ 35a ods. 2 písm. a/;§        
38n ods. 2;§ 38na ods. 1 a 6;§ 38r ods. 2;§ 38zf;                

343/2020 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 6 ods. 13;§ 18 ods. 2 písm. e/;§ 19 ods. 3        
písm. a/, ods. 9;§ 23e ods. 5 písm. d/;§ 23g ods. 5 písm. a/ a         
b/;§ 24 ods. 2 písm. ch/;§ 25 ods. 1 písm. i/;§ 36 ods. 1 písm.         
c/;§ 37 vč. nadpisu;§ 38f ods. 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13;§ 38fa ods.        
D EMODE MOD EMOD EMO DEMO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M ODE MOD EMOD E MODEM OD E MODE        
DEMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D EM OD EMODEMOD EMOD EMOD EM O DEM        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEM                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEM ODEM OD EMOD EMO DE        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM        
1 písm. c/ až g/;                                

450/2020 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35a ods. 3;§ 35b ods. 4;                 

540/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 2a vč. nadpisu;§ 13 ods. 4 písm. e/;§ 38la        
až 38lq vč. nadpisů;                              

540/2020 Sb.: Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 38a ods. 2 písm. d/;                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM OD EMO DEMODEMOD E MODE M ODEMO        
DEMO DE MODE MOD EM ODEM OD                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD E MOD EMODEMODE MODE MO DE           
označuje jako ods. 14;§ 19 ods. 1 písm. zn/;§ 36 ods. 6, dosavadní       
ods. 7 a 8 se označují jako ods. 6 a 7;§ 38g ods. 4, dosavadní         
ods. 5 a 6 se označují jako ods. 4 a 5;§ 38h ods. 14, dosavadní         
ods. 15 se označuje jako ods. 14;§ 38ha vč. nadpisu;              

609/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 7 ods. 14;§ 8 ods. 9;§ 10 ods. 10;§ 16ab vč.       
nadpisu;§ 18 ods. 2 písm. g/;§ 21g ods. 2 a dosavadní text se          
DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODE MOD EMODEMODE MODE MODE M ODEMO DEMO         
DEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD          
DEMOD EM O DE M ODEM OD EMOD EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE          
DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EM O DEMO DE        
DEMO DEMOD EMOD EMOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM OD EM ODEMODEM         
DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO D EMODE MOD EMOD E MO DEM         

609/2020 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. za/;§ 5 ods. 5;§ 6 ods. 4,         
ods. 7 písm. a/, ods. 9 písm. b/, ods. 12, 13;§ 8 ods. 1 písm. a/,       
ods. 2 až 5;§ 16 a 16a vč. nadpisů;§ 19 ods. 1 písm. i/, o/, zh/;§       
20 ods. 8;§ 21d ods. 2, 6;§ 21g nadpis;§ 23 ods. 4 písm. b/;§ 23a        
ods. 4;§ 23c ods. 7;§ 23g ods. 5 písm. a/;§ 23h ods. 2 vč. písm.        
b/;§ 24 ods. 2 písm. ch/, j/ k/, v/, ods. 7 písm. b/;§ 25 ods. 1        
DEMOD EMO DEMO DEMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMODEM O DEMOD EMOD EM        
DEMOD EMOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMO DEM ODE MODE MO D EMOD EMODE        
DE MODE MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM O DEMOD EMODEMO       
D EMODE MODE MO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E        
DEMOD EMO DEMO DEM ODEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EM ODE MO         
DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE        
DEM ODEM OD EMO DEMO DEMO DE MO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EMO         
38fa ods. 1;§ 38g ods. 3;§ 38h ods. 1, 2;§ 38j ods. 2 písm. f/,         
ods. 10;§ 38s;                                 

39/2021 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 15 ods. 1;§ 20 ods. 8;                  

251/2021 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 19 ods. 1 písm. f/, u/;§ 19b ods. 2 písm.         
b/;                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM OD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO D EMOD E MODEM ODE MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM        
DEM ODEM ODE MOD EMODEMO DEMO DEM ODE MODEMOD EMOD EM OD            

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M          
písm. g/;                                    

297/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. g/ bod 5;                 

324/2021 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. g/;                    

329/2021 Sb.: Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 35bb ods. 6 písm. b/, c/;                 

353/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zl/, dosavadní písm. zl/ se        
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEMODEMO DE MO