81/1994 Z.z.: Mění část
Zákon 263/1993 Z.z.:§ 19 ods. 2;§ 20 písm. f/;                 

120/1996 Z.z.: Mění část
Zákon 263/1993 Z.z.:§ 1 ods. 1;§ 2 ods. 1 a 2, 5 až 7 a 9;§ 3;§ 5        
ods. 1 a 2;§ 6 ods. 3;§ 7 ods. 1;§ 11;§ 12 ods. 1 a 3;§§ 13 a 14;§       
15 ods.1;§ 16 ods. 1 písm. b/, f/, e/ a g/ a ods. 2 a 4;§ 17 ods.        
1 a 4;§ 18 ods. 1, ods. 2 písm. b/ a c/ a ods. 6, 9 a 10;§ 19 od        
s. 2, 5, 6 a 8;§ 20;nadpis "Piata časť" sa označuje ako "Štvrtá ča       
DEMOD EMOD EM ODEM ODEM OD E MOD                        

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODEM O DEMO DE MODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE       
DEM ODEM O DE M O DEM ODEM OD EMODEMODEM O DEMO D EM ODE M ODEM O        
D EMODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO DEM ODEM O D EMO DE MODE M ODE       
DE MODEMODEMO DEMODEM ODEMO D EMODEMODEMO DEMOD EMODEMODEMODEM         

DEMODEMO DEMOD EMODEMOD
DEMOD EMODEMOD EMODEM O DEMO D EMODE MO D EMOD EMO D EMOD EMOD E M       
ds.3, doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 4;§ 6 ods. 4;§ 12 ods.       
4;§ 15 ods. 2, doterajšie ods. 2 a 3 sa označujú ako ods. 3 a 4         
a ich text sa upravuje;§ 15a;§ 16 ods. 1 písm. h/;§ 24a;            

222/1996 Z.z.: Mění část
Zákon 263/1993 Z.z.: § 1 ods. 1;§ 4 ods. 2 písm. b/;§ 16 ods. 2 a        
4 ;§ 21;§ 23 ods. 1 až 3;                            

247/1996 Z.z.: Úplné znění
Zákon 263/1993 Z.z.                               

DEMODEMO DEMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMOD