Mění část
Zákon 100/1988 Sb.: § 103a ods. 2 - s působností pro ČR;            

Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 51a ods. 1 písm. b/;                   

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: § 10 ods. 1 písm. a/, ods. 4;§ 47 ods. 7 a 8;§       
48 ods. 2 - s působností pro ČR;                        

Doplňuje
Zákon 513/1991 Sb.: § 21 ods. 5 písm. e/ - s působností pro ČR;         

Mění část
Zákon 549/1991 Sb.: § 11 ods. 2 písm. ch/;                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODE MO               

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO         
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEMO D EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM        
DEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE M OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO DE           
DEMODEMO DEMO DEMO DE M OD EMOD EMO DEM OD EMO DEM ODEMODEM O DE        
ods. 6, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 7; § 87a ods. 4;         

Ruší část
Zákon 325/1999 Sb.: § 3g;§ 20 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;§       
24 ods. 4 a 5, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 4;hlava VIII       
díl 3 vč. nadpisu;§ 78a; § 78b ods. 5, dosavadní ods. 6 a 7 se         
označují jako ods. 5 a 6;§ 85b;                         

Mění část
Zákon 325/1999 Sb.: § 2 ods. 8;hlava II název;§ 3 ods. 2; § 3a         
DEMOD EMOD EM OD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EM ODEM O D EMO DEM         
DEM ODEMODEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEMO        
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD        
DEMOD EM ODEM OD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO         
DEM ODEM O D EMO DEM ODEM ODE MODE MOD E MODEM ODEMODEM ODEM          
DEMODE M OD EMOD EM O DE MOD EM ODEM ODEMODE MODE MOD E MODEMOD E        
59 vč. nadpisu;§ 60 vč. nadpisu;§ 65 vč. nadpisu;§ 65a ods. 2;§         
70;§ 71 vč. nadpisu;§ 72 vč. nadpisu; § 73 ods. 5 a 6;§ 78 ods. 1        
vč. písm. a/, ods. 2 a 3; § 78b ods. 1 až 3 a 6;§ 79 ods. 4;§ 85a        
ods. 1;§ 87 ods. 7;§ 89 ods. 2;§ 91;§ 92b ods. 1 a 2;§ 92c;§ 93,        
93a a 93b vč. nadpisů;příloha č. 2                       

Doplňuje
Zákon 326/1999 Sb.: § 15 ods. 1, dosavadní text se označuje jako        
ods. 2 a mění se;§ 31 ods. 6 a 7, dosavadní ods. 6 se označuje         
DEMO DEMO DEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM        
DEMO D EM O D EMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE MODEMODEM        
DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EMO DEM O DEM ODE MODEMODEM       
DE MODE MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD E         
DEMOD EMO DEMO DE MO DEMO DE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD         
DEM ODEMODEM O DE MODEM OD E MODE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM OD         
dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 5;§ 70 ods. 5 písm. c/,         
dosavadní písm. c/ až e/ se označují jako písm. d/ až f/, doplňuje       
se ods. 6;§ 75 ods. 2 písm. d/, dosavadní písm. d/ až f/ se           
označují jako písm. e/ až g/ a mění se text písm. e/;§ 77 ods. 1        
písm. g/, ods. 2 písm. e/, dosavadní písm. e/ a f/ se označují         
jako písm. f/ a g/;§ 83 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako        
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO DEMODEMO        
DEMO DEMOD EM O DEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EMOD EMOD         
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO        
DE MO DEMO DEM ODEMO DE M ODEM ODE MODE M OD EMOD EMO DEMO DE          
DEMOD EMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D E M OD         
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD         
označují jako ods. 4 až 7, doplňuje se ods. 8;§ 119a ods. 6 a 7;§        
120 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 4;§ 120a ods.        
7, dosavadní ods. 7 a 8 se označují jako ods. 8 a 9, mění se          
jejich text a doplňuje se ods. 10; § 122 ods. 5 písm. b/,            
dosavadní písm. b/ se označuje jako písm. c/, ods. 7;§ 123a ods. 1       
písm. c/;§ 123b a 123c vč. nadpisů;§ 124b ods. 4, dosavadní ods. 4       
D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MO D EMO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD        
D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MOD         
DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMOD EMO DEMO        
DEM ODE MODE M O DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE MOD EMO       
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DEMO         
DEMO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M          
doplňují se ods. 8 a 9;§ 159 ods. 11;§ 160 ods. 7;§ 163 ods. 2         
písm. d/ a e/; § 170a a 170b;§ 172 ods. 5 a 6;§ 174a vč. nadpisu;        
§ 176 ods. 6;§ 176c vč. nadpisu;§ 178a ods. 2, dosavadní text se        
označuje jako ods. 1;§ 178b až 178d;§ 180k;§ 182 ods. 1 písm. g/ a       
h/;§ 182a ods. 3;                                

Ruší část
Zákon 326/1999 Sb.: § 12;§ 15a ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se         
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DEMOD EMOD EMOD E        
DE MODE M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MODE       
DE MO DE M O DE MO DEMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD        
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MODE MOD EMOD EMO D EM ODEM OD        
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO DEMO DE MODE        
DEMO DE MODEMODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD EMOD       
DEMO D EM OD EMOD EM ODEM ODEM O D EMOD E MODEM OD E MODEMODE MO        
ods. 7 až 10;§ 46 ods. 8, dosavadní ods. 9 se označuje jako ods. 8       
a mění se jeho text;§ 52 ods. 1 písm. c/, zrušuje se ods. 2 a          
zrušuje se označení ods. 1;§ 56 ods. 1 písm. g/, dosavadní písm.        
h/ až m/ se označují jako písm. g/ až l/, mění se text písm. h/,        
i/ a j/, zrušuje se písm. k/, dosavadní písm. l/ se označuje jako        
písm. k/, zrušuje se ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ se           
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO DEMODEMO DEMO DEMOD EMO DEMODEM OD EMOD         
DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD E        
D EMOD EM ODEMOD EMODE M OD E M ODEM OD EMODEM ODEMOD EMOD EMOD EM       
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO        
DE MO DEM ODEM OD EMOD EMODE MOD EMODEMO DE MODEM ODE MODEMODEM         
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MO D EMOD EM ODEM          
písm. d/;§ 78 až 82; hlava IV díl 3 vč. nadpisu;§ 87d ods. 1 písm.       
a/, dosavadní písm. b/ až d/ se označují jako písm. a/ až c/ a         
mění se text písm. a/ a c/;§ 87k ods. 1 písm. a/, dosavadní písm.        
b/ až h/ se označují jako písm. a/ až g/;§ 106 ods. 5, dosavadní        
ods. 6 se označuje jako ods. 5 a doplňují se ods. 6 až 8;§ 138         
ods. 1 písm. d/, dosavadní písm. e/ až j/ se označují jako písm.        
d/ až i/, mění se text písm. d/, doplňují se písm. i/ až k/,          
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE       
D E MOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE MODEMODE MODE MODE M       
DE MOD EMODEMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM OD EMOD EMOD EM O D        
DE MODEMODE MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO       
DEMO D EM ODE MODE MO DEMO DEMO D EMO DEMOD EM O DEM ODEMODEM OD        
DEMO D EMODE MO DE MOD EMOD EM ODEM ODEM OD E MODEMODE MO DEMO DE        
a 14;§ 170 ods. 9, dosavadní ods. 10 a 11 se označují jako ods. 9        
a 10, mění se text ods. 9 a zrušuje se ods. 10;§ 171 ods. 2,          
zrušuje se označení ods. 1; § 180a ods. 1, zrušuje se označení         
ods. 2;                                     

Mění část
Zákon 326/1999 Sb.: § 9 ods. 1 písm. i/, ods. 3 písm. a/ a b/,         
ods. 5;§ 10;§ 13 ods. 2;§ 17 písm. b/ a c/;§ 17b vč. nadpisu;§ 18        
DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODE MODE M ODEM ODEM OD EMOD E MO DEM OD       
DEMO DE M O DE M OD EMOD E MOD EMODE MO D EMO DEMO D EM ODE MO         
DEMOD EMO D EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DEM ODEMO        
DEM ODEM O DEM ODEMO DEM OD E MOD EMOD EMO DE MODE M O DE M OD         
DEMO D EM ODE MO DEMO DE M O DE M ODE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE         
DEM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O D EMO        
DEM ODEM O D EM O DEM ODEM OD E M ODEM ODE MODE MOD EM ODEM ODE MO       
ods. 4; § 44a ods. 1 písm. c/, ods. 3 a 4, ods. 6 písm. b/;§ 45         
ods. 1, ods. 6 písm. e/;§ 46 ods. 1 až 5 a 7; § 46a ods. 2 vč.         
písm. c/ a f/;§ 46b ods. 2 písm. e/; § 46c ods. 6;§ 46d ods. 2         
písm. f/;§ 46e ods. 1 písm. d/, ods. 2 písm. b/;§ 47 ods. 1; hlava       
III díl 5 nadpis;§ 50 ods. 2;hlava III díl 6 nadpis; § 51 ods. 1        
až 5;§ 52 ods. 1 písm. a/ a b/;§ 53;§ 54; § 55 nadpis, ods. 1 až        
DEM OD EMODEMO DEMO D EMO DEMOD EMO DEM OD E MO D EMOD E MO DE M        
DE MODE M OD EMO DE MODEMOD EMOD E MO DEM OD EMOD E MO DE M OD         
DEMODEM ODEM OD E M ODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM ODE MO        
DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE M         
DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DEMO DE MODE M O DE M OD EMOD E M ODE        
DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MO D EMO DEMO DEM ODE MODE M;§ 87d         
ods. 2 písm. a/ a b/; § 87e ods. 1 písm. b/ a d/, ods. 3;§ 87f         
nadpis, ods. 1, ods. 2 písm. c/;§ 87h ods. 3;§ 87i ods. 2;§ 87k         
ods. 1 písm. c/, d/ a g/, ods. 2;§ 87n ods. 2;§ 87o nadpis, ods. 1       
až 3;§ 87p nadpis, ods. 1 a 2;§ 87u ods. 1 a 2; § 87v ods. 2 a 3;§       
87w;§ 87x ods. 1 a 2;§ 87y;§ 87z ods. 1 až 3;§ 87aa ods. 3;§ 88         
ods. 2 a 4; § 91 písm. b/;§ 92;§ 98 ods. 1;§ 99 ods. 1;§ 100 písm.       
d/ a f/;§ 101 ods. 2;§ 103 písm. b/, d/, j/, k/ a r/;§ 104 ods. 3        
DEM ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EMO DEMOD EM OD EMO         
DEMO D EM ODE MOD EMOD EM O DE MOD EMO DEMO D EM OD EMOD E MODEM        
DEMO DEM ODE MODEMODEM ODE MODE MOD EMO DEMO DE M ODE MODE M ODE        
DEMOD EM OD EMOD EMOD EMOD EM O DEM ODEM ODE MODE MODE MOD EMO         
DEMO D EMODE MOD E MOD EMO DEMODEMOD EMOD EMOD E MOD EMODE MOD         
DEMOD EM ODEMODE MOD EMO DEMODEMOD EMOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD        
písm. b/;§ 127 ods. 1 písm. b/;§ 129 ods. 1 a 3;§ 131;§ 134 ods. 1       
písm. e/, ods. 3; § 135 ods. 4 a 5;§ 137 ods. 2;§ 138 ods. 1 písm.       
a/, c/ a d/;§ 144 ods. 1 a 2;§ 145 ods. 2 a 4;§ 146 ods. 1 a 2;§        
147 ods. 1;§ 150;§ 152 ods. 3 písm. e/; § 154 ods. 1, ods. 4 písm.       
a/, ods. 6;hlava XIV vč. nadpisu;§ 158 ods. 1 písm. a/;§ 158a ods.       
1 písm. a/; § 159 ods. 10;§ 160 ods. 1 a 6;§ 160a písm. b/ a c/; §       
DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM ODEM O DEMOD EM ODE MO D EMO DEMO D       
DEMOD EMO DEMO DEM ODE MOD EMODEMODE MOD EMODE MOD EMO DE M ODEM        
DEMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO        
DEMO DE M ODE MODE M OD EM O D EMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEM O DEM       
DEMO DEM ODEMO DEMOD EMO DEMO DEM ODEM O DEMO DEM ODEMODEMO DEM         
DEMO D EMODE MODE MODE MOD EMODEMOD E MODE M ODEM ODE MODEMODEM         
182 ods. 1 písm. b/ a f/;                            

Doplňuje
Zákon 349/1999 Sb.: § 1 ods. 6, dosavadní ods. 6 až 8 se označují        
jako ods. 7 až 9;                                

Mění část
Zákon 349/1999 Sb.: § 21a;§ 23 ods. 2;                     

Doplňuje
Zákon 218/2000 Sb.: § 15 ods. 1 písm. f/;                    

Mění část
Zákon 221/2003 Sb.: § 6 ods. 2 písm. b/;§ 58a ods. 1 až 3;           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DE                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO D EMODE MOD E MOD        
DEMO D E MOD EMO DEMO D E MOD EMOD EMOD EM ODEM OD E MO DEMO D E        
DEM ODEM OD EMOD EMO DEMO DEM ODEM OD E MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE        
DEM ODEM ODE MODE                                

Doplňuje
Zákon 435/2004 Sb.: § 29 písm. h/;§ 37b;§ 98 písm. r/; § 147c ods.       
4 písm. t/;                                   

Doplňuje
Zákon 561/2004 Sb.: § 183b ods. 3 písm. d/;                   

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: část IX sazebníku správních poplatků položka        
116, 144, 144A, 162                               

Mění část
Zákon 341/2005 Sb.: § 30b ods. 7;§ 30c ods. 6;                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM OD EMO                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DE M         
DEMO DE MODEM ODE                                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMOD EMO             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Mění část
Zákon 262/2006 Sb.: § 48 ods. 3 písm. c/;                    

Mění část
Zákon 274/2008 Sb.: část šestnáctá body 1až 4, 8, 25, 33, 44, 68 a       
§165 písm. j/, 70, čl. XXIV;část sedmnáctá čl. XXV bod 1;část          
osmnáctá čl. XXVI body 6 a 7; část šedesátá čl. LXVIII písm. b/;        

Ruší část
Zákon 274/2008 Sb.: část šestnáctá body 30, 45, 48, 49, 51, 52,         
54, 58, 62, 63, 67 a 73;                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEM                  

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE MO DEMO D EMOD E MODEM ODE MO         
DEMODEM O DEMOD EM OD EMOD EM ODE MODEMODE M OD EMO DEMODEMOD EM        
DEM ODEMODEM