Mění část
Zákon 229/1991 Sb.: § 11 ods. 1 písm. b/;§ 17 ods. 1 písm. a/;         

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: příloha č. 3;                        

Mění část
Zákon 258/2000 Sb.: § 80 ods. 1 písm. j/;§ 94a ods. 2;             

Mění část
Zákon 256/2001 Sb.: § 2 vč. nadpisu;§ 3 a 4 vč. nadpisu;§ 5;§ 6 a        
7 vč. nadpisů;§ 8 nadpis, ods. 1 až 3;§ 9 ods. 1;§ 10 ods. 2 až         
4;§ 11 písm. a/ a b/;§ 13 a 14 vč. nadpisu;;§ 15 ods. 1, ods. 2         
DEM ODEMO DE MO DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO D E       
DEM OD EMODE MODE MO DEM ODEMODEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EM        
D EM ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD EM OD E M ODE MO DEMO DEMODEM        
DE MODEMODE MO DE MO DEM ODEMODEMO DEM                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO D EM ODE MODEMODEM OD EMO DEMODEMOD        
DEM ODE MODEMODEM OD EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE          
písm. c/ až f/ se označují jako písm. d/ až g/, mění se text písm.       
g/ a doplňuje se písm. h/, ods. 2 písm. g/ až i/, ods. 3;§ 19 ods.       
2 písm. a/, dosavadní písm. a/ až h/ se označují jako písm. b/ až        
i/, mění se text písm. b/, vkládají se písm. d/ a e/, dosavadní         
písm. d/ až i/ se označují jako písm. f/ až k/, mění se text písm.       
h/ a k/ a doplňuje se písm. l/;hlava IV díl 1 vč. nadpisu;hlava IV       
díl 2 nadpis;§ 30 ods. 2 a 3, dosavadní text se označuje jako ods.       
DE                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MOD EM ODEM O D E M ODEMODE MO       
DEMODEMO DEMO DEM OD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM           
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO DEMO DE MODE MODEM ODE MOD EMO DE M        
DEMODEMO DE MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MO       
dosavadní ods. 5 až 9 se označují jako ods. 4 až 8, mění se text        
ods. 5 až 8;                                  

Mění část
Zákon 274/2001 Sb.: § 20 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 2 písm. e/;§ 41 ods. 1;                  

Mění část
Zákon 139/2002 Sb.: § 3 ods. 3;                         

Mění část
Zákon 326/2004 Sb.: § 2 ods. 1 písm. x/;                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODE