Přepnout obsah

xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Živnost
§ 2
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxnými pracemi,2b)
e) provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékaxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxerinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxh tlumočníků a soudních překladatelů7),
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxženýři,10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b),
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunixxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xúčtování11a), směnárenská činnost11d), činnost poskytovatelů služby dynamické směny měn, činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých agentur13c), činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhux xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxání hazardních her,
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxergie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16) a zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích,
e) zemědělstvíx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrávního předpisu,19)
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami pxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxským materiálem,22a)
n) výkon inspekce práce22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)
p) nabízení nebo poskytování služeb sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářskýxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxní s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení,23e)
v) prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xdborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy23f),
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxprávní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,23k)
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l)
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým bioxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxictví,23o)
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat doxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xebytových prostor,
ai) poskytování zdravotních služeb55a),
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního přexxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů72),
am) činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životnxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxx
xx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovoxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xinných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxh zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx6/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
xxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x x x x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve znění pozdějších předpisů.
xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtředních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějšxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Sb.
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů.
xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxnému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxenského zákona.
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní).
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx