Přepnout obsah

xxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx11 Sb.
Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 193/2012 Sb.
Změna: 360/2012 Sb.
Změna: 390/2012 Sb.
Změna: 399/2012 Sb.
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxěna: 47/2016 Sb., 150/2016 Sb., 163/2016 Sb.
Změna: 323/2016 Sb.
Změna: 321/2016 Sb.
Změna: 377/2015 Sb., 188/2016 Sb.
Změna: 455/2016 Sb.
Změnax xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxx/2020 Sb., 333/2020 Sb.
Změna: 336/2020 Sb.
Změna: 206/2021 Sb.
Změna: 220/2021 Sb. (část)
Změna: 220/2021 Sb.
Změna: 417/2021 Sb.
Změna: 130xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxA I
PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
Díl 1
Žádný trestný čin bez zákona
§ 1
Zákaz retroaktivity
Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxkona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
(2) Jestliže se zákxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účinný při dokončení jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího.
(4) Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v příxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
(2) O ochranném opatřexx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxé republiky,
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo měxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.
(3) Účastenství je spácháno na území České republiky,
a) je-li tu spáchán čin pachatelex xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxli účastník na území České republiky, užije se na účastenství zákona České republiky bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný.
§ 5
Zxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plavidla, anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu se posxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx
x x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxn České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.
§ 7
Zásada ochrany a zásada univerzality
(1x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxí padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 4xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxedku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.
(2) Podle zákona Čxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xa území České republiky povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxím příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, i tehdy, jestliže
a) čin je trestný i poxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxbyl vydán nebo předán k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu cizímu státu nebo jinému oprávněnému subjektu a
c) cizí stát nebo jiný oprávněný subjekt, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sídlo nebo organizační složku.
(3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).
(2) Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxpubliky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva něco jiného.
(2) Na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Exxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxáva České republiky.
HLAVA II
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
Díl 1
Základy trestní odpovědnosti
§ 12
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxáchání uložit.
(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve ktxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazxx xx xxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xiny, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.
Díl 2
Zavinění
§ 15
Úmysl
(1) Trexxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
(2) Srozuměním se rozumí i sxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx
xxx Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takoxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestlixx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxění k okolnosti zvlášť přitěžující
K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,
a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zaxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxstliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o nx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.
(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxchaný z nedbalosti.
(3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky přísnějšího úmyslného trestného činux xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.
§ 19
Omyl právní
(1) Kdo při spáchání trestnéxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xinu
§ 20
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravox xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.
(3x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvlášť závažného zločinu a
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, nebo
b) učinil o přípravx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.
(4) Je-li na činx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost pachatele za jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xx
xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxého činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.
(2) Pokus trxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxchatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného činu a
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu trestním zákonem z podniknutého pokusu trestného činu, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxtele, který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.
(5) Ustanxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
Díl 4
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
§ 22
Pachatel
(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxerá není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučujíxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdnala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný činx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).
§ 24
Účastník
(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídánxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.
(3) Trestní odpovědnost účastníkx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonem z podniknutého účastenství, nebo
b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxsto toho učinit oznámení nadřízenému.
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti účastníka, který takto jednal, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxtahuje na trestní odpovědnost účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.
§ 25
xxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
§ 27
Zmenšená příčetnost
Kdo prx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
HLAVA III
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU
§ 28
Krajní nouze
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozíxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxí trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
§ 30
Svolení poškozeného
(1) Trestný čin xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xodle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takovx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.
(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxolečensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím xxx xxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.
§ 32
Oprávněné pouxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xíl 1
Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí
§ 33
Účinná lítost
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxké nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156), ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), ohrožení devizového hoxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273), porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xzbrojování (§ 279), poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození lesa (x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, teroru (§ 312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní oxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu (§ 321a), vzpoury vězňů (§ 344), křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxstliže pachatel dobrovolně
a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo
b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xčinit oznámení nadřízenému.
Díl 2
Promlčení trestní odpovědnosti
§ 34
Promlčecí doba
(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zanikx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxnice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,
e) tři léta u ostatních trestných činů.
(2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxčíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Účastníkovi počíná běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele.
(3) Do promlčecí doby xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo,
c) doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), nedovolenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx2), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku směřujícího k způsobení těžkého ublížení nx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xinech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo trestného činu svádění k pohlavnímu styku (§ 202) byla mladší osmnácti let,
d) zkušební doba pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxublice trestně stíhat, jde-li o čin, jehož trestnost se posuzuje podle zákona České republiky na základě § 8 odst. 1,
f) doba od vydání příkazu k zadrženx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
h) doba, po kterou bylo trestní stíhání dočasně odloženo.
(4) Promlčecí doba se přexxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xodáním žádosti o zajištění vyžádání osoby z cizího státu, vydáním evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxěnému, nebo
b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxtím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost
a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxd člověka (§ 404), popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva,
c) za jiné trxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby, a které byly sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxženských.
HLAVA V
TRESTNÍ SANKCE
Díl 1
Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání
§ 36
Druhy trestních sankcí
Trexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxkladě trestního zákona.
(2) Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnostx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxům pachatele.
(2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.
(xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxdy pro ukládání trestů
§ 39
Stanovení druhu a výměry trestu
(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxhlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s orgaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xivot pachatele.
(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení čxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxého činu, k případné změně situace a k délce trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Při posouzení přiměřenosti délky trestního řízení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxl k průtahům v trestním řízení.
(4) Pokud soud neukládá souhrnný trest nebo společný trest za pokračování v trestném činu, při stanovení druhu trestu a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxm k povaze a závažnosti trestného činu a osobě pachatele nebyl uložen takový trest, který by spolu s dosud nevykonanými tresty vedl k nepřiměřenému postxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxédnout jako k okolnosti polehčující nebo přitěžující. K okolnosti odůvodňující mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze přihlédnout jako k okoxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxe případy, kdy trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné,
b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xrestu a jeho výměry přihlédne soud
a) u spolupachatelů též k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání trestného činu,
b) u organizxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxo činu též k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxry; jestliže to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry, uloží mu s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu některý z trestů, který ho xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx
x xx
Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností
(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxdem k zdravotnímu stavu pachatele uvedeného v odstavci 1 bylo možno za současného uložení ochranného léčení (§ 99) dosáhnout možnosti jeho nápravy i trxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xchranné léčení.
§ 41
Polehčující okolnosti
Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal trestný čin xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
e) spáchal trestný čin pod vlivem txxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xožno vyvarovat,
i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek,
j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestnéhx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným,
n) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
o) trestného činu upřímně litoval, nebo
p) vedl před spácháním trestného činu řádný život.
§ 42
Přitěžující okolnosti
Soud jako k přitěžxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxhtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,
c) spácxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,
e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,
f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxtný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,
j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelnx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek,
l) trestným činem získal vyšší prospěch,
m) spáchal trestný čin ve větším rxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxtný čin s další osobou,
p) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
q) byl již pro trestný čin odsxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxerý byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxhatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-lx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxtných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; jde-li o vícečinný souběh většího xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxice trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxtliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxm jen trest odnětí svobody jako trest samostatný.
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xtupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkex xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxdkem dřívějším.
(3) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým bylo za podmínek § 48 odst. 1 podmíněně upuštěno od potrestánx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxnto výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
(4) Ustanovení o souhrnném trestu se neužije, jestlixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xiného členského státu Evropské unie.
§ 44
Upuštění od uložení souhrnného trestu
Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 43 odst. 2, máxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyl právní moci, zruší v toxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračuxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxící trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj pxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.
(2) Ustanovení § 43 a 44 se obdobně užxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xe-li dřívější odsouzení takové povahy, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
(4) Ustanovení o společném trestu za pokračování v trestném čxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
§ 46
Obecné ustanovení
(1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustitx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxčí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.
(2) Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínkx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo spolupracující obviněný takto nelze, jestliže jím spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se podílel jakx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xány důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59).
(3) Soud může upustit od potrestání také tehdy, jestliže pachatel přípravy nebo pokusu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxo druhu prostředku, jímž měl být čin spáchán, nemohl vést k dokonání.
xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo léčení nebo zabezpečovací detence
(1) Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxsti lépe než trest. Tohoto ustanovení se nepoužije, jestliže si pachatel stav zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchu přivodil, byť i z nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxlaném duševní poruchou, a nelze přitom očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatexx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti lépe než trest.
§ 48
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem
(1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1, 2 nebo 3 může soud podmíněně upustxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxní od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok a zároveň uloží pachateli dohled (§ 49 až 51).
(3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmínxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
(xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,
c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,
f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob,
g) zdržex xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxé výživné nebo jinou dlužnou částku,
j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo
k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.
(5) Jdxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v odstavci 4, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví vx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe zkušební době řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud uložené přiměřené omezení, přiměřenou povinnost nebo výchovné oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může soud učinit nejdříve po uplynutí šesti měsíců uložené zkušební doby. Stanovená zkušební doba zůstává rozhxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě již během zkušební doby.
(8) Neučinil-li soud do jednxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx že se osvědčil.
(9) Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hlexx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx
x xx
xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xředníkem Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu a kontrola dodržovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxečnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti,
b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.
(3) Dxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,
b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,
d) umožnit probačníxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohled nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním plánem, být mu nápomocen v jeho záležitostech a plnit pokyny, které dal předseda senátu Probačnx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxizovat s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele.
Oddíl 4
Druhy trestů a výjimečný trest
§ 52
Druhx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxtku,
e) peněžitý trest,
f) propadnutí věci,
g) zákaz činnosti,
h) zákaz držení a chovu zvířat,
i) zákaz pobytu,
j) zákaz vstupu na sportovní, kultxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon jinak,
a) nepodmíněný trest odnětí svobody,
b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,
c) podmíněnx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxů samostatně a vedle sebe
(1) Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo i více těchtx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxzení vedle odnětí svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí majetku a zákaz poxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit samostatně, i když trestní zákon na některý trestný čin takový trest nestanoví.
§ 54
Výjimečný trest
(1) Výxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje.
(2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdyx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxivotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxskosti (§ 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce oxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xodmínek, že
a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let.
(4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zárxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Oddíl 5
Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 55
Odnětí svobody
(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).
(2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xedl řádný život. Za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že uložexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxnětí svobody se vykonává podle jiného právního předpisu ve věznicích.
§ 56
Výkon trestu odnětí svobody
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xařadí do věznice
a) s ostrahou pachatele, u kterého nejsou splněny podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou,
b) se zvýšenou ostrahou pacxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé skupiny (§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3) uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osm let, nebo který byl odsouzen za úmyxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxže zařadit pachatele do věznice jiného typu, než do které má být podle odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxk vždy pachatele, jemuž byl uložen trest odnětí svobody na doživotí.
(4) Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech věznic upravuje jiný právní předpxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xěznice jiného typu.
(2) O přeřazení odsouzeného do věznice s ostrahou rozhodne soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jestliže
a) odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovený pořádek nebo kázeň, nebo
b) odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xvobody na doživotí a který dosud nevykonal alespoň deset let tohoto trestu,
b) jiného odsouzeného, který trest vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxspoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však šest měsíců, může soud rozhodnout o jeho přeřazení do věznice s ostrahou. Odsouzený, kterému byl ulxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxrhu podle odstavce 5 vyhověno, může jej odsouzený opakovat až po uplynutí šesti měsíců od skončení řízení o jeho předchozím návrhu.
§ 57a
zrušen
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxí trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšíxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxatele a povaze jím spáchané trestné činnosti lze dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici txxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxhlásil svoji vinu.
(3) Lze-li mít za to, že vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti lze dosáhnout jeho nápravy i trestem kxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xině a trestu.
(4) Při snížení trestu odnětí svobody podle odstavců 1 až 3 nelze uložit trest
a) pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxnice trestní sazby odnětí svobody alespoň pět let.
(5) Soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také pachateli označenému jaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se zločinem spáchaným členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch orgaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xpůsobem se podílel na takovém zločinu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil. Omezením stanoveným v odstavci 4 xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxtnému činu nebo za pokus trestného činu nebo za pomoc k trestnému činu a má vzhledem k povaze a závažnosti přípravy nebo pokusu nebo pomoci za to, že by použxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxo trvání. Omezením stanoveným v odstavci 4 přitom není vázán.
(7) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také tehdy, jesxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxjící protiprávnost. Omezením stanoveným v odstavci 4 přitom není vázán.
§ 59
Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody
(1) Pachateli, který znxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu odnětí svobody může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xx
xxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřečinu, jestliže
a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trexxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xři výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.
(2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen, jestliže vzhledem k pxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxsouzeného zdržovat se po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom důležité důvxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xrazu; poskytovatel zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit.
(4) Soud stanoví časové obdxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxlédnutím zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných záležxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxání pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.
(5) Soud může nad pachatelem na dobu výkonx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahraxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxených povinností a výchovných opatření
Jestliže odsouzený, kterému byl uložen trest domácího vězení, vede řádný život a plněním svých povinností prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxt i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může soud učinit nxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxětí svobody
(1) Ukládá-li soud trest domácího vězení, stanoví pro případ, že by se pachatel vyhýbal nástupu výkonu tohoto trestu, bez závažného důvodx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxdl řádný život, náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok; náhradní trest odnětí svobody nesmí přesahovat horní hranici trestní sazby trestu odnětx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxu náhradního trestu odnětí svobody, stanoví zároveň i způsob jeho výkonu.
(2) Pokud odsouzený zavdal příčinu k rozhodnutí o tom, že se náhradní trest oxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xkrátí na polovinu.
(3) Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat trest domácího vězení v platnosti, i když odsxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxed,
b) prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o jeden rok, přičemž nesmí překročit nejvyšší výměru tohoto trestu stanovenou v § 60 odst. 1,
c) stanovix xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xby vedl řádný život, nebo
d) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé z výchovných opatření podle § 60 odst. 7, je-li ve věku bxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxspěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostatný trest může být trest obecně prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí sxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxm účelům ve prospěch poskytovatele obecně prospěšných prací, kterým může být stát, kraj, obec nebo právnická osoba, která se zabývá vzděláním a vědou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností a která tuto činnost vykonává k veřejně prospěšnému účelu. Práce nesmí slxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxře od 50 do 300 hodin.
(2) Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxčinem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané přečinem.
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxle, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne stanoveného jako den nástupu výkonu tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(2) Jestliže odsouzený, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, vede řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, můžx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxdnutí může soud učinit nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne stanoveného jako den nástupu výkonu tohoto trestu.
(3) Jestliže pachatel v době od odsxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných prací nebo jexx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací se počítá za jeden den odnětí svobody.
(4) Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat trest obecně prospěxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x
a) stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dohled,
b) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud neuložexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxhovných opatření podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku mladistvých.
Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
(5) Na pachatele, kterému byx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxcně upuštěno.
§ 66
Propadnutí majetku
(1) Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit trest propadnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo se snažil získat majetkový prospěch.
(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní zákon uložxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxi spáchaného trestného činu a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzenéhx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxuzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat.
(4) Výrokem o propadnutí majetku zaniká společné jmění maxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxo úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.
(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit peněžitý trest pouze v přípaxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu a osobě a poměrům pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody současně neukládá.
(3) Jako samostatný trest může být peněžitý trest uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx xxxěžitého trestu
(1) Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách a činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb.
(2) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a xxxxxxx xx xxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xesmí však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody a náhradním trestem odnětí svobody za trest domácího vězení přesahovat horní hranici trestní sazxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xpravidla z čistého příjmu, který pachatel má nebo by mohl mít průměrně za jeden den.
(4) Příjmy pachatele, jeho majetek a výnosy z něj, jakož i jiné podklxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxovým poměrům pachatele může soud stanovit, že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách; přitom může určit, že výhoda splátek pexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x9
Výkon peněžitého trestu
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxrou byl výkon trestu odložen anebo na kterou byly povoleny splátky, a pokud je zřejmé, že by vymáhání peněžitého trestu mohlo být zmařeno nebo by bylo bezxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částka odpovídající jedné denní sazbě se počítá za dva dny odnětí svobody.
(3) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za jiný trestný čin než zxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 70
Propadnutí věci
(1) Soud uloží trest propadnutí věci, která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti.
(2) Soud může uložit trest propaxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxstřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná.
(3) Trest propadnutx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxtahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu soud vždy i tento trest.
(5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který zaxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxty
(1) Jestliže pachatel věc, kterou soud mohl prohlásit za propadlou podle § 70, před uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo jinak znehoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, může soud stanovit na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí věci podle § 70.
(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.
§ 72
Samostatný trest propadnutí věci
Trest propadnutí věci může soud uložxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
§ 73
Zákaz činnosti
(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestnéhx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo vozidla, může soud uložit povinnost podrobit se terapeutickému programu podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích (dále jen "terxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.
§ 74
Výxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxerou bylo pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle jiného právxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání.
(2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.
(2) Trest zákazu držení a chovu zvířat jako trest samostatnx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není třeba.
(3) Trest zákazu držení a chovu zvířat spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.
x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxbody; započítává se však doba, po kterou pachatel před právní mocí rozsudku na základě rozhodnutí nebo opatření orgánu veřejné moci nesměl již zvířatax xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání.
(2) Byl-li trest zákazu držení a chovu zvířat vykonxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xrestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxo samostatný trest za trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestlixx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxtu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po výkonu trestu odnětí svobody nebo po pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí prokázal polepšení, může soud uložené přiměřené omezení, přiměřenou povinnost nebo výchovné opatření zrušit, pokud lze očekávat, že povede řádný žxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu tohoto trestu.
(7) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxurní a jiné společenské akce
(1) Soud může uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let, dopustil-li se pacxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné společenské akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třebax
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.
§ 77
Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenskx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxůsobem, který mu stanoví, zejména postupovat podle stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, prxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky.
(2) Do doby výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtných titulů nebo vyznamenání, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx tituly udělené podle vnitrostátních právních předpisů.
§ 79
Ztráta vojenské hodnosti
(1) Soud může uložit trest ztráty vojenské hodnosti, oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xx) Soud může uložit tento trest též vedle jiného trestu, jestliže to vzhledem k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek v ozbrojených sxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx
x1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle jinéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxedem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soud uložit trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xzemí České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin,
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele mučení či jinému nelidskxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České rxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx 10 letech nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx odklad výkonu trestu odnětí svobody
(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx x působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.
(2) Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká výkonu oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let, nikoliv však na dobu kratší, než je délka podmíněně odloženého trestu odnětí svobody; zkušební doba počxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxšební doby, zdržoval ve stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo jeho části. Celková doba trvání pobytu podmíněně odsouzeného v určeném obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřenýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.
(5) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxuhrnného trestu nebo společného trestu za pokračování v trestném činu; uloží-li soud znovu povinnost zdržovat se ve stanoveném časovém období v určenxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření
Jestliže podmíněně odsouzený vede řádný život a plněním svých povinností prokáxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xez nich; toto rozhodnutí může soud učinit nejdříve po uplynutí jedné třetiny zkušební doby, nejméně však po šesti měsících jejího trvání. Stanovená zkxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xříčinu k nařízení výkonu trestu, a
a) stanovit nad odsouzeným dohled,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život,
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxý zdržoval v určeném obydlí nebo jeho části podle § 82 odst. 2.
(2) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.
(3) Neučinil-li soud do jednxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
(5) Roxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdy s dohledem
Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud za podmínxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.
§ 85
Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
(1) Při podmíněném odsouzenx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxšební doba počíná právní mocí rozsudku.
(2) Při podmíněném odsouzení s dohledem může soud pachateli uložit, aby se ve stanovené části zkušební doby, nxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxuzeného v určeném obydlí nebo jeho části nesmí přesáhnout jeden rok, a to i v případě stanovení delší zkušební doby.
(3) Podmíněně odsouzenému, nad ktexxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxdla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxích subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení nebo přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxěřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření
Jestliže podmíněně odsouzený, kterému byl uložen dohled, vede ve zkušební době řádnx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxud lze očekávat, že povede řádný život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chovánxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena.
§ 86
Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem
(1) Jestliže podmíněně odxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxženého dohledu,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 8x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxvit dosud neuložená výchovná opatření podle § 85 odst. 4, je-li ve věku blízkém věku mladistvých, nebo
e) xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.
(3) Bylo-li vyslovexxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xdstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zároveň o způsobu výkonu trestu.
§ 87
Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení
Na vztah podmíněxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxený s dohledem vedl ve zkušební době řádný život nebo řádně vykonával povinnost zdržovat se ve stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo jeho částxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 7
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a choxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdy
(1) Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxuzeného, a
a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxt. 1,
2. kterým byla nebo měla být způsobena těžká újma na zdraví,
3. jehož znakem je spáchání na těhotné ženě nebo na dítěti,
4. který spáchal jako člen orgxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxizované zločinecké skupině (§ 361),
5. který spáchal v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxestným činem (§ 312f), nebo
6. který je uveden v hlavě třetí, sedmé, deváté, dvanácté a třinácté zvláštní části tohoto zákona nebo v odstavci 4,
a který doxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxětí svobody.
(2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, můxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxd nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané tresxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxmu postoji odsouzeného k výkonu ochranného léčení.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání tkáxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xoupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití poxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostřexxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx6 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hrxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxe § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2), mohou být podmíněně propuštěny až px xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.
(5) Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí může být podmíněnx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxi opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.
§ 89
Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a současně uložit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxo části. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
(2) Podmíněně propuštěnému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 4x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxným činem. Jde-li o podmíněně propuštěného ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxných v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. Podmíněně propuštěnému podle § 88 odst. 2 soud můxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxho části, nebo aby vykonal práce ve prospěch poskytovatelů obecně prospěšných prací, anebo aby složil určenou peněžní částku na pomoc obětem trestné čxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxáhnout jeden rok, a to i v případě stanovení delší zkušební doby. Výkon prací podle odstavce 2 může být stanoven ve výměře od 50 do 200 hodin. Částka na peněxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxím a majetkovým poměrům odsouzeného a vzhledem k tomu může stanovit, že určená částka bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách.
(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxou povinnost nebo výchovné opatření zrušit, pokud lze očekávat, že povede řádný život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není zapotxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx však po šesti měsících jejího trvání. Stanovená zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena.
§ 90
Podmíněné upuštění od výkoxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xx výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Při rozhodování o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxýchovy nebo psychologického poradenství zaměřeného na činnost, která je předmětem zákazu.
(2) Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xž na pět let, nikoliv však na dobu kratší než zbytek trestu; zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o tomto upuštění. Při podmíněném upuštění od výkxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxckému programu pro řidiče.
§ 91
Společné ustanovení
(1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo od výkxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se zbxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xýkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce v plxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x x0 odst. 2,
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život, nebo
d) uxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxému programu pro řidiče.
(2) Na výkon dohledu se použijí obdobně § 49 až 51.
(3) Vyslovil-li soud, že se podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné společenské akce, osvědčil, má se za to, že trest byl vykonán dnem, kdy byl podmíněně propuštěn nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmínxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxčenské akce.
(4) U podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného, u něhož se podmíněně upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a cxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxému propuštění nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmíněně upustí od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, záxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xoby rozhodnutí podle odstavce 1.
(5) Opětovné podmíněné propuštění z výkonu téhož trestu je možné po výkonu poloviny zbytku trestu a v případech uvedexxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx Jestliže byla záruka za dovršení nápravy odsouzeného odvolána tím, kdo ji poskytl, přezkoumá soud chování odsouzeného během zkušební doby, a shledá-xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce neplní své poslání, rozhodne, že se zbytek trestu vykoná; jinak podmíněné propuštění nebo podmínxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxečenské akce ponechá v platnosti.
Oddíl 8
Započítání vazby a trestu
§ 92
Započítání vazby a trestu
(1) Jestliže se vedlo proti pachateli txxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxbo souhrnného, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné.
(2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán a došlo k jexx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxobně postupuje soud, uložil-li pachateli trest úhrnný nebo souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v trestném činu (§ 45).
(3) Není-li zapoxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a na započítání povinnosti zdržovat se ve stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo jeho částx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx) Jestliže pro týž skutek byl pachatel v cizině ve vazbě anebo potrestán orgánem cizího státu nebo mezinárodním soudním orgánem, započítá se mu doba strxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstupuje soud, uložil-li pachateli trest úhrnný nebo souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v trestném činu (§ 45).
(2) Není-li započítání xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákon nezná, přihlédne soud k této skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry.
Oddíl 9
Zánik výkonu trestu
§ 94
Promlčxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu deset let,
c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na pět lxxx
xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní mocí rozhodnutí, že se trest vykoná.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno trest vykonat proto, že se odsouzený zdrxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx trest, zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění, do promlčecx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx trestu přerušen.
(4) Promlčecí doba se přerušuje,
a) učinil-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde, nebo
b) spáchal-lx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxá promlčecí doba.
§ 95
Vyloučení z promlčení
Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje.
Díl 3
Ochranná opaxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě pxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x 97
Ukládání ochranných opatření
(1) Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu.
(2) Vedle trestu obdoxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xebe, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného. Lze-li však dosáhnout potřebného působení na osobu, které je ukládáno, a náležité ochrany společnxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví soud pořadí jejich výkonu.
Oddíl 2
Ochranná opatření a jejich ukládání
§ 98
Druhy ochranných opatření
(1) Ochrannými opatřenímx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxn o soudnictví ve věcech mládeže.
(3) Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence. Zabrání části majetku nelze uložit vedle propadnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxnu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.
(2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxkovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatexx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení ústavní nebo ambulantní. Byl-li vedle ústavního ochranného léčení uložen trest odnětí svobody, oxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxstu ve věznici, vykoná se ústavní ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí splnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici; jestliže výkon ambulantního ochranného léčení ve věznici nelze uskutečnit, vykoná se ax xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxt o jeho pokračování v zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní nebo ambulantní péči.
(5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxže soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel nebo nezajišťuje dosxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony.
(6) Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění z ochranného léčení nebo o změně ústavního léčení na léčení ambulanxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí rozhodnutí. Trvání ochranného léčení uloženého podle odstavce 2 písm. b) může být ukončeno, jakmile se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxo chováním až na dobu pěti let; na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. O propuštění z ochranného léčení rozhoduje soud.
(7) Od výkonu ochxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxbě pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže
a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchoux xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxhatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo
b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zločin, ač již byl pro zločxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxe očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxpečovací detence uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykoná se po výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence.
(4) Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon zabezpečovací detence se zvlášxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtrvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců a u mladistvých jednou za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxožena, a jsou současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení.
(7) Od výkonu zabezpečovací detence soud upustí, pominou-li před jejím započetxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxit, že se taková věc zabírá,
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xoud může uložit zabrání věci, která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti nebo je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota vxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxen za trestný čin, ze kterého věc pochází,
b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upuxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xabyla, nebo
f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení (dále jen "svěřenský fond") anebo v podílovém fondu.
(3) Drží-lx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xždy toto ochranné opatření.
(4) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost
a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky nebezpxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx x xxxx xximěřenou lhůtu.
(5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě splněna, rozhodne soud o zabrání věci.
§ 102
Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxtí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnuxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxbrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odboxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxbody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři léta, nebo trestným činem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), neoprávněného přísxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxzení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletich při veřejné dxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxacení (§ 332) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333), pokud pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkovx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xa jinou osobu nebo do majetku ve svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním takového trestného činu, v době jeho páchání nebo po jeho spáchání, jx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxožit zabrání části majetku ve vztahu k věci, která by jinak mohla být zabrána podle odstavce 1, pokud pachatel takovou věc
a) převedl na jinou osobu bezpxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxní, nebo že taková věc byla získána v rozporu se zákonem,
b) převedl na osobu blízkou,
c) převedl na právnickou osobu, ve které má sám nebo ve spojení s osxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxě nebo za nápadně výhodných podmínek užívá,
d) převedl do majetku ve svěřenském fondu, nebo
e) nabyl do společného jmění manželů.
(3) Soud při určexx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxchatele nabytými v souladu se zákonem ve sledovaném období, může takto určit jakékoli věci pachatele v hodnotě až do výše zjištěného hrubého nepoměru.
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxstliže ten, komu mohla být věc zabrána, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí, zcizí, nebo její zabrání jinak zmaří, může soud uložit zabrání náhxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxkladě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
(5) Zabrání postihuje i plody a užitky věci, které náležejí osobě, jíž se taková věc zabírá. Zabráxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxhovu je tato osoba podle zákona povinna pečovat.
§ 103
Zabrání spisů a zařízení
(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřovxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tixxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxní se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení osob spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování, nebo bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxci.
(3) Zabrání spisu nebo spisů podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně užije i v případě, kdy jejich úmyslným rozšiřováním při znalosti jejich obsahu by mohl xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxů je zároveň nutné, aby se zamezilo jejich nezákonnému rozšiřování.
§ 104
Účinek zabrání
(1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhraxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a pro uložení povinnosti podle § 101 odst. 4; zákaz zcizení zde platí až do splnění povinnosti podle § 101 odst. 4, a nebyla-li tato povinnost splněna, až dx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně
a) patnácti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx x xxsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok,
d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxtu, k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za zvlášť závažný zločin.
(2) Jde-li o odsouzení k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxož byl uvedený trest uložen.
(3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1.
(4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně proxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxněn rozhodnutím prezidenta České republiky, řídí se délkou trestu takto zmírněného.
(5) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxje přiměřeně též na případ, kdy pachateli bylo uloženo vedle sebe více trestů, u kterých může podle tohoto zákona nastat účinek, že se na pachatele hledíx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxo uložené ochranné opatření; toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxERÝCH PACHATELÍCH
§ 107
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxané zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal vědoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxnu dopustil jako člen organizované skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou, nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxbody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny
(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny podmínky pro mimořádné snxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xři ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.
§ 109
Mladiství
Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnak, postupuje se podle tohoto zákona.
HLAVA VIII
VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ
§ 110
Trestní zákon
Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx
x xxx
x xxxxx xxxxxxxxx činu
Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxchatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývalaxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ 113
K pojmu pachatele
Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco jiného, i spolupachatel a účastníkx
x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxtavení pachatele, může být pachatelem nebo spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postaveníx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxkon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti nebo postavení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo posxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxem právnické osoby,
b) jestliže právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby, nebo
c) je-li právní úkon, který měl založix xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxcích 1 a 2 může být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost nebo postavení tam vyžadované.
(4) Kde se v tomto zákoně mluví o vojáku, rozumí se jím
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxutí rozkazu (§ xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380), násilí vůči nadřízenému (§ 381), porušení povinnosti strážní služby (§ 389), porušení povinnoxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
d) válečný zajatec.
(5) Kde se v tomto zákoně mluví o vojenské službě nebo o vojenské povinnosti, rozumí se tím služba nebo povinnost osob uvedených x xxxxxxxx xx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxonu služby,
c) je odloučen za bojové situace od místa výkonu služby a po pominutí příčiny odloučení se nepřihlásí kterémukoli nadřízenému nebo jinému xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestnéhx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxhání trestného činu
Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán
a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
Spáchání trestného činu se zbraní
Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k úxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
§ 119
Spáchání trestného činu násilím
Trestný čin je spáchán násxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení
Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do dat uložených v počíxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxtačovém systému, zásahu do elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů sloužících k ovládání takového zařízení, anexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.
§ 122
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
(1) Ublížxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxsnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovní způsobilosti,
c) ochromení údu,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
e) poškození důležitého orgánu,
f) zohyzděníx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.
§ 124
Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti
Za sxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti se podle trestního zákona nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen jiným právním předpisem, ale vyplývá z právxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xákon nestanoví jinak.
§ 127
Úřední osoba
(1) Úřední osobou je
a) soudce,
b) státní zástupce,
c) prezident České republiky, poslanec nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,
e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostníxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xástupce,
g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař,
h) finanční arbitr a jeho zástupce,
i) fyzická osoba, která byla ustanxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxomoci pro plnění těchto úkolů.
(2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby txxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxých v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud se souhlasem orgánů České repubxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpřípadě obdobného mezinárodního soudního orgánu, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justičxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxký nejvyšší žalobce v rozsahu jejich působnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zřízení Úřadu evropského veřejnéhx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce; postavení insolvenčního správce má i správce konkursní podstatyx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxím správcem se rovněž rozumí osoba, kterou podle jiného právního předpisu insolvenční správce určil, aby jej zastupovala při výkonu jeho pravomoci stxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovny a osoba, kterou podle jiného právního předpisu zahraniční insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxecká skupina
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozděleníx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxdena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy, jeho činnost se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností a je zaměřené na páchání trestného činu vlasxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxe jen "teroristický trestný čin").
(2) Naplnění znaků teroristické skupiny nevylučuje použití ustanovení tohoto a jiných zákonů o organizované skuxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxé látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo socxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za veřejnou jiný právní předpis.
(2) Ochrana podle § 348 se poskytuje i veřejné listině vydané orgánem veřejné moci nebo jiným k tomu zmocněným subjekxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxšné zařízení
Obecně prospěšným zařízením se rozumí veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochrannx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost.
§ 133
Obydlí
Obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná prostoxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x na živá zvířata a zpracované oddělené části lidského těla, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.
§ 135
Věc nálxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aniž je oprávněný vlastník nebo držitel takové věci znám.
§ 135a
Nástroj trestné činnosti
Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která bylx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestného činu.
(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla získána trestným čixxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxostřední výnos z trestné činnosti, byť jen zčásti, přeměněna, nebo
c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci tvořící bezprxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.
§ 136a
Počítačový systém
Počítačovým systémem se rozumí zařízení anebo skupina xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmem se rozumí i data uložená, zpracovaná, opětovně vyhledaná nebo přenesená tímto zařízením anebo skupinou zařízení za účelem jeho nebo jejich provozxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věcx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč,
b) škodou nikoli malou škoda dosahující čáxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx x
xx xkodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.
(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, náxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA I
TRESTNÉ ČINY PROTI Žxxxxx x xxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xet.
(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.
(3) Odnětím svobxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx na těhotné ženě,
c) na dítěti mladším patnácti let,
d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,
e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xáchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zamxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.
(4) Příprava je trestná.
§ 141
Zabití
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxtrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odxxxxxx x
xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xatka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody nx xxx xxxx xx xxx xxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxchatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxméně dvou osob.
§ 144
Účast na sebevraždě
(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na dítěti nebo na těhotné ženě.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potresxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k exxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxý zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus, nebo
h) ze zavrženíhodné pohnutky.
(3) Odnětxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxn rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na těhotné ženě,
b) na dítěti mladším patnácti let,
c) na svědkovi, znalxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxní směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
(3) Odnětím svobody na dxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxhatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
§ 146a
Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky
(1) Kdo jinému úmyslně způsobí xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxá-li takový čin na těhotné ženě, nebo
c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xěžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
(3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxm let.
§ 148
Ublížení na zdraví z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
(1) Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu státní spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako úřední osoba,
b) spácháxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxbo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
d) sxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na těhotné ženě,
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo oxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
§ 151
Neposkytnutí pomoci řidxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxtán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrexxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xa živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
c) poruší-li takovým činem důležitou povxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvxx xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx) Příprava je trestná.
§ 153
Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xěsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 proto, že hxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxtavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil předpisy na ochranu veřejného zdraví.
§ 154
Společné ustanovení
Vláda nařízením stanovxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
§ 156
Ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxu opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xčel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xotrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožujícx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět lxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxví.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 písm. a) proto, že hrubě porušil hygienické xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil hygienické nebo jiné zákony týkající se takových potravin nebo předmětů.
§ 158
xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxdy na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx proti těhotenství ženy
§ 159
Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy
(1) Kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její těxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
c) spácxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxraví.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxíprava je trestná.
§ 160
Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy
(1) Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhoxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jinéhx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxet let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxé ženě k umělému přerušení těhotenství
(1) Kdo těhotné ženě pomáhá k tomu, aby
a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
b) jiného požádala nebx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxn odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxchatel potrestán, přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.
§ 162
Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx uměle přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Oxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy, nebo
c) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
(3) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného požádá nebo mu to dovolí, není pro takový čin trestná, a to ani podle ustanovení o návodcx x xxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x64
Neoprávněné odebrání tkání a orgánů
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, bxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxdený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,
b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
c) spáchá-li takový čin znxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxn organizované skupiny,
g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
c) způsobí-li takovým činem smrt, nebo
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxvěka odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohaxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxody na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takovx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xsm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsaxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxantace za úplatu
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xouvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v rozporu s jiným prxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxi 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k těžké újmě na zdraví, nebo
c) je-li takový čin spáchán vůči dítětix
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxní s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k smrti, nebo
c) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xro výzkum lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,
b) doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxe potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
a) kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidskéxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxo během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách provádí s těmito buňkami manipulace směřující k vytvoření nového lidského jedince (reprxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěcxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxi svobodě
§ 168
Obchodování s lidmi
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxo jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct lxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
d) spácxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěcx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
(6) Příprava je trestná.
§ 169
Svěxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxi léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
§ 170
Zbavení osobní svobody
(1) Kdo jiného xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skuxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xískat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 171
Omezování osobní svobody
(1) Kdo jinému bez oprávněxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxn uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedenx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xárodnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmysxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xavleče do České republiky nebo do jiného státu, nebo ho přiměje, aby se do České republiky nebo do jiného státu odebral, nebo ho odvrací od návratu z České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činem fyzické nebo psychické útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 173
Loupež
(1) Kdo proxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx
x2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxným činem (§ 312f).
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
Braní rukojmí
(1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxn,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) je-li při takovém činu rukojmím dítě,
c) je-li při takovém činu rukojmími xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsaxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x 175
Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odněxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin se zbraní,
d) způsobíxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi s výkonem jejich povinnosti, nebo
g) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxstán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného čxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xelkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxonu,
b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo
c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xxxxxxx třech osobách, nebo
b) se zbraní.
§ 177
Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxčný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavcx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxmovní svobody
(1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svoxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestlxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x 179
Porušování svobody sdružování a shromažďování
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxm, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo určených pořxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x listovního tajemství
§ 180
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestánx xxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxí cizích práv
(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,
bude potrestán odnětím svoxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxnému značnou újmu na právech,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobux
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 182
Porušení tajemství dopravovaných zpráv
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určex xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) způsobí-li takovým činex xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti, který
a) spáchá čin uvedenx x xxxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem,
bude potrestán odnxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkéxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací anebo jiného dokumentu uchovávaxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xeho společenskou vážnost.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) sxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
HLAVA III
TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI
§ 185
Znásilnění
(1) Kdo jxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxvána osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo
kdo k takovému chování přiměje jiného znexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xterý přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo sxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dítěti, nebo
b) nejméně se dvěma osobami.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) spáchá-li takový čin jako člen oxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xatnácti let, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobíxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xet nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xx) Příprava je trestná.
x xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
§ 189
Kuplířství
(1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo
kdo kořistí z prostituce provozované jxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xet bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) jako člen organizovxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo organizuje, střeží nebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxčeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šesx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo
b) opětovně.
§ 191
Šíření pornografie
(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákaxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xřenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počíxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(4) Odnětím svobodx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo prx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxtavci 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxtí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xrospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxení
Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě lxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x87 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 3 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
HLAVA IV
TRESTNÉ ČIxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, bude pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxavci 1
a) na dítěti mladším tří let,
b) opětovně, nebo
c) na nejméně dvou osobách.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestánx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvedeným v odstavci 1 smrt.
§ 196
Zanedbání povinné výživy
(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196) může soud uložit jako přiměřené omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 i přiměřxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxné výživné bude mařena nebo ztěžována.
§ 197
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxčal vyhlašovat rozsudek.
§ 198
Týrání svěřené osoby
(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jedxx xxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvým způsobem,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
d) páchá-li takový čin po delšx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou osob, nebo
b) smrt.
§ 199
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin nejméně na xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxeným v odstavci 1
a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
b) smrt.
x xxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxho právního předpisu nebo podle úředního rozhodnutí povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
(xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxspěch, nebo
b) ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené osoby.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spácháxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedenýx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxání výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému žixxxxx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxníhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxn technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činex xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xe účastní jeho pohlavního sebeukájení, obnažování nebo jiného srovnatelného chování za účelem vlastního pohlavního uspokojení, jestliže tomuto díxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxtel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) pokxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxjme za pohlavní styk s ním, své pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch, není pro takový čix xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xoskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
HLAVA V
TRESTNÉ xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xin spáchá vloupáním,
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou mx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzex xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xpáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhroxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxi takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu vexxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxrismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(6) Příprava je trestná.
§ 207
Neoprávněné užívání cizí věci
(1) Kdx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětíx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
§ 208
Neoprávněný zásxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 209
Podvod
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, žx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-lx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel poxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožuxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxt bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
(6) Příprava je trestná.
§ 210
Pojistný podvod
(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
a) v souvixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xebo jiné obdobné plnění,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(5) Odnětím svobody na dxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až dxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxt nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa jiný než určený účel.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takovx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxůsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(7) Příprava je trestná.
§ 212
Dotační podvod
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxt měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xkodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupinyx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxvání teroristickým trestným činem (§ 312f).
(7) Příprava je trestná.
§ 213
Provozování nepoctivých her a sázek
(1) Kdo provozuje peněžní nxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v poslxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) zpxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
§ 214
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky nebo v cizině jinou osobou, nebo
kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opaxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizixxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo
kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím sxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxtým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,
b) spáchá-li takový čin ve vzxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xet nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takovx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxtrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxtanovení o trestání
Při stanovení druhu trestu a jeho výměry za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 a 2 soud přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xírnější.
§ 217
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxské republiky nebo v cizině, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z nxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky nebo v cizině jinou osobou.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, žx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxtahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo
c) získá-li takoxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x 216 a 217 považuje čin spáchaný v cizině, který naplňuje znaky trestného činu podle zákona České republiky, bez ohledu na to, zda je trestný i podle zákxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxho rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo
kdo takovou pohlexxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jinx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxkého rozsahu.
§ 219
Zatajení věci
(1) Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxbo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetekx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxm uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxšť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 222
Poškození věřitele
(1) Kdxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx svého majetku,
b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
d) předstírá nxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxní závazku, nebo
g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xěřitele jiné osoby tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo
b) k majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
x xxxxxxx xím na cizím majetku škodu nikoli malou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxí, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětíx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxtavci 1 značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého roxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchox xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
§ 226
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Stejxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxy insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch.
(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo jako insolvenční spxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odsxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
(5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo
bx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o majetku nebo se takové povinnosti vyhýxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zákazem činnosti.
§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 229
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxm předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního přxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxmu a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací
(1) Kdo překoná bezpečnostní xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo propadnutím věci.
(2) Kdo zasáhne do počítačového systému nebo nosiče informací tím, že
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby bxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxo
d) neoprávněně vloží nebo přenese data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xropadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čix xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxem značnou škodu,
c) spáchá-li takový čin proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xpůsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxho prospěch velkého rozsahu.
§ 231
Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxvá
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbo nosiče informací, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx. 1 písm. b) nebo c) nebo trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče inxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xa tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 232
Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informaxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxona nebo smluvně převzaté
a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xa cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xI
TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Díl 1
Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
§ 233
Padělání a pozměnění peněz
(1) Kdo sobě nebo jinému opxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxn rok až pět let.
(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo
kdo padělané nebo pozměnxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxt až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) sxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxi čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(5) Přípraxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxatele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek , který umožňuje výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků anebo virtuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo pozměněný platebxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxbo platný, nebo
kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo platný,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxanizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xe velkém rozsahu.
(6) Příprava je trestná.
§ 235
Udávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
§ 236
Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxání, pozměnění nebo neoprávněnému získání platebního prostředku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím vxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxolání.
§ 237
Neoprávněná výroba peněz
(1) Kdo neoprávněně, s použitím zařízení nebo materiálů k výrobě peněz určených a držených v souladu se zxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxti padělání sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu nebo přechovává,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na třx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxm rozsahu.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny pxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx § 233 až 237 se poskytuje též penězům a platebním prostředkům jiným než tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným papírům.
§ 239
Ohrožování obxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxtán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo
a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxé povinné platby
(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxvý čin ve značném rozsahu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
(4) Příprava je trestná.
§ 241
Neodvedení daně, pojisxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní poxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxchatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Trestní odpovědnost za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) zaniká, jestliže pachatel sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxení
(1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně, a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému nebo jejx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu.
§ 244
Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětecx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxdpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
kdo v rozporu s jiným právním předpisem dováží, skladujxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxhatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 245
Padělání a pozměnění předmětů k oxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx předměty k označení zboží pro daňové účely anebo předměty vydávané orgánem veřejné moci nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění popxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,
bude potrestán odnětím svobody až na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobodx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxělání a pozměnění známek
(1) Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedenx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 247
Ohrožení devizového hospxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxí tím vážné ohrožení platební schopnosti vůči zahraničí nebo vnitřní měnové rovnováhy České republiky, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
§ 248
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářskx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklamy,
h) porušování obchodního tajemství, nebo
i) ohrožxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně buxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxst bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění a pojixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xbezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné čxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxmu ve větším rozsahu neoprávněné výhody.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrexxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
b) získxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxovení o účinné lítosti
Trestní odpovědnost za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první zanikáx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxty za účast na dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem.
§ 249
Neoprávnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xako cenný papír listinu, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho vydání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnoxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxence cenných papírů, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro takový zápis.
§ 250
Manipulace s kurzem investičních nástrojů
(1) Kdx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxchodním systému bylo požádáno,
a) rozšíří nebo jinému poskytne nepravdivou nebo hrubě zkreslenou informaci významně ovlivňující cenu nebo kurz takxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtativně vyjádřených ukazatelů určujících pro cenu nebo kurz takových investičních nástrojů, nebo
b) uskuteční obchod, zadá pokyn nebo se dopustí jixxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxjících komodit obchodovaných na organizovaném trhu se zbožím anebo o hodnotě sazby, indexu nebo kvantitativně vyjádřeného ukazatele určujícího pro xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxy na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
§ 252
Neoprávněné provozování hazardní hry
(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává hazardní hru, bude potrxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedenx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxdních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxření a jmění
(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu pxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxtní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,
a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádnx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxlené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříkux xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xákona nebo smlouvy povinen.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.
§ 255
Zneužití informace v obchodním styku
(1) Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxmu větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 šxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxím styku
(1) Kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo jejich podniků, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 256
Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při vexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx ASPI: Ve sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ze dne 17.9.2015 (viz RS03/2015) se uvádí: V nadpisu § 256 mají místo slov „Sjednání výhodxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx---
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v oxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxvý nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
§ 257
Pletichy při zadání veřxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx xxxx xxxx xxhrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo sxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx x xxxxxu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
§ 258
Pletixxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xři léta nebo zákazem činnosti.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxpěch, nebo
b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmysxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxavení nepravdivého potvrzení a zprávy
Kdo jménem banky nebo jiného podnikatele oprávněného k provozování finanční činnosti podle jiného právního pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem čxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, uvede nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje anebo zatají doklady nebo údaje, a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostřxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtu nebo umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxje finanční prostředky pocházející z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, majetek pořízený z rozpočtx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xsoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské unie, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až dexxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxyku s cizinou
(1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxstem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) způxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxjících zvířat nebo nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsoxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdské nemoci.
§ 262
Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
Kdo bez platného povolení vyveze zboží nebo technoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxstí při vývozu zboží a technologií dvojího užití
(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxe potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel pxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxný prospěch, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel poxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 264
Zkreslení údajů a nevedení pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo technologií dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebnx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx technického nebo programového vybavení počítačového systému, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.
§ 265
Provedení zahraničníxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxožení státu nebo za válečného stavu,
c) spáchá-li takový čin opětovně,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
e) způsobxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx se vojenský materiál dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazex xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxní s organizovanou skupinou,
b) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostal do ciziny,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupixxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xkodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxního obchodu s vojenským materiálem
(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo nexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxi.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxičního obchodu s vojenským materiálem.
Díl 4
Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
§ 268
Porušení práv k ochrannx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxným nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxvci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxkového činu ve velkém rozsahu.
§ 269
Porušení chráněných průmyslových práv
(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnémx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxsti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) vykaxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxbo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedexxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxrského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnox xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xinem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se taxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem čxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx organizované skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxho rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
HLAVA VII
TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
Díl 1
Trestné činy obecně oxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxjetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebexxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxhu, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 273
Obecné ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
kdo z nedxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel poxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.
§ 274
Ohrožení pod vxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestex xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxbí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný násxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdný dopravní prostředek, nebo
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin proxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxtší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu
a) odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo
b) zmaří poskytnutí takové pxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého zařízení
(1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xčiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení, nebo
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxtavci 1 nebo 2 písm. a) škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 277
Poškození a oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětíx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 278
Poškození geodetického bodu
(1) Kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou zxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xoplněného nultého řádu,
d) základního nivelačního geodetického bodu, nebo
e) absolutního tíhového geodetického bodu,
bude potrestán odnětím svxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní stanice pro příjem signálů globálních navigačních systémů České sítě permanentních stanic pro určování polohy.
§ 279
Nedovolené ozbrojovxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxtán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného staxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množstvx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 280
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvou anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.
(2) Stejně bude potrestán, kdo provozy uxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skuxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxtná.
§ 281
Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
(1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, dovexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxstán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím mxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xíská-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxého prospěch velkého rozsahu,
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za váxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xařazená do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.
§ 282
Nedovolená vxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xřechovává anebo jinému obstará výchozí jaderný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě, bude potrestán odnětím svobody na dva roky až deset let.
(xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxy určené k jeho výrobě, bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let.
(3) Příprava je trestná.
§ 283
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xet nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) ač byl za takový čin v poxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxti mladšímu patnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedexxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo proxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xakový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxchovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izoxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxvněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxhatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spácháxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trexxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxvci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(3) Odnětxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxdy na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 286
Výroba a držení předmětu k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobodx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxahu vůči dítěti, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
§ 287
Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke znxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čix xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebnxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx čin ve značném rozsahu vůči dítěti staršímu patnácti let.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xe značném rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let,
d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.
(4) Odnětím svoxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xpáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinox xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxhující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.
(2) Vláda nařízením stanoxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xmamnou nebo psychotropní látku podle § 285.
(4) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu § 288.
Díl 2
Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu
§ 290
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx civilního plavidla nebo na pevné plošině na pevninské mělčině v úmyslu získat nebo vykonávat kontrolu nad tímto vzdušným dopravním prostředkem, civixxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, nebo
c) zneužije bezbrannosti jiného,
bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let nebo proxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxho plavidla
Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz vzdušného dopravního prostředku za letu nebo civilního plavxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Kdo za účelem zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny se takového dopravního prostředku zmocní nebo neoprávněně užije takového dopxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xž patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem, bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, nebo
b) spáchá-li takxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx3
Poškození a ohrožení životního prostředí
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou slxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo
kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxdy na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxuhodobé poškození složky životního prostředí,
d) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu, nebo
e) spácxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxli takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xakové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xroto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
b) způsobí-li taxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve velkém rozsahu.
§ 294a
Poškození vodního zdroje
Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
x 295
Poškození lesa
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, bxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxanici zakmenění stanovené jiným právním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
b) vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkové značné ploše lesa.
§ 296
Společné ustanovenx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xoků, nejméně jeden hektar vodní plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá zasažená území a délky vodního toku se sčítají.
(2x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxtary.
(3) Poškozením nebo ohrožením půdy, vody, ovzduší nebo jiné složky životního prostředí se rozumí i provozování zařízení, ve kterém je prováděnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxávněné vypuštění znečišťujících látek
xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo proxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxpiny, nebo
b) opětovně.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
a) těžkou újmu xx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-lx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxádání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém oznámení nebo žádoxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xž na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxtrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
c) spáchá-li takový čin opětovně.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem, byť i z hrubé nedbalosti, vyxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxnnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětoxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
(1) xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxdkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechováxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxroženého vyhubením nebo vyhynutím.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxspěch, nebo
c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo mísxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sexx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxcky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny.
§ 300
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlixxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
§ 301
Poškozxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxx xxxře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxchání takového činu po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxvým nebo trýznivým způsobem, nebo
d) spáchá-li takový čin opětovně.
§ 302a
Chov zvířat v nevhodných podmínkách
(1) Kdo chová větší počet zvxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xinnosti.
(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu, anebo kdo kořistí z takového chovu, a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxe pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) způsobí-li činem uvedeným v odxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xet bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
b) způsobí-li činxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve více státech.
§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž jx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následkx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxého převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch,
c) spáchá-li takovx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxinným způsobem nebo v době hájení, nebo
e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
§ 305
Neoprávněná výroba, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, androgenními, estrogenními nebo jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním přexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy,
b) opětovně,
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
d) ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět lex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) ve velkém rozsahu.
§ 306
Šíření nakažlivé nemoci zvířat
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, zxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xyť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude potrestán odnětím svoxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci nebo takového škůdce.
§ 308
Společné ustanovení
Vláda nařízením stanoví, které nemoci zvířat a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI
Díl 1
Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 309
Vlasxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánůxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého rozsahu,
d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo
e) spáchá-li takový čin za stavu ohroxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnicxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v nebezpečí škody velkého rozsahu,
b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem vydat maxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečnxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat anebo vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dax xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních životních pxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx anebo útok, kterým způsobí značnou škodu,
bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetkxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jixx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxé důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxdního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy,
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošinx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxriál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné, biolxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxzinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo
g) spáchá-li takový čin za stavu oxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxo úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trexxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody nx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxcí činitel nebo představitel teroristické skupiny, nebo
b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny, která naplňuje znaky organizované zločxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, která naplňuje znaky organizované zločinecké skuxxxxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx
§ 312b
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xhráněnému tímto zákonem z jiného činu teroristické skupiny, než je uveden v § 312a, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo jejímu spáchání předejít.
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxhodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178), poškození cizích práv (§ 181), porušení tajemství dxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výrobě pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání cizí věci (§ 207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx), poškození cizí věci (§ 228), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udáváxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244), padělání a pozměnění předmětů k ozxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdářství (§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování hazardní hry (§ 252), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při vexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí dvojího užití (§ 264), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xojenským materiálem (§ 267), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby a drxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 2xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xýroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286), výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288)x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxancování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), zneužití pravomoci úřední oxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), nebezpečného vyhxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxbod (§ 356) nebo výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupixxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxrý teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny.
§ 312d
Fxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xebo spáchání teroristického trestného činu, trestného činu podpory a propagace terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxt, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu, nebo
c) ve velkém rozsahu.
§ 312e
Podpora a propagace terorismu
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,
a) kdo ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných metod nebo txxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxn, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického trestného čxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxo jiného anebo na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.
xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavcx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odsxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxhá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu nebo za válxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xdo vyhrožuje spácháním teroristického trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též prxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu státu.
§ 314
Sabotáž
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xx xxřil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské orgxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na osm až dvanxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedlx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení Českx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xa válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 315
Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy Českx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestáxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxž je Česká republika členem, s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spácháxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky nebo postavení mezinárodní organizace, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx x
Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 316
Vyzvědačství
(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanu a bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci cizí moci úmyslně vyzradí,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace,
b) spáchá-li taxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-li takový čin ve značném rozsahu, nebo
d) týká-li se takový čin utajované informace v jiném právním předpisu klasifikované stupněm utajení „Přísně txxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxvu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(5) Příprava je trestná.
§ 317
Ohrožení utajované informace
(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody nx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xtupněm utajení „Přísně tajné“ nebo „Tajné“,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu ochrana utajovaných informací byla zvlášť uložena, nebo
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované informace z oblasti zabezpečení obranyschopnoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 318
Ohrožení utajované informace z nedbalosti
Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajovanx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxazem činnosti.
Díl 3
Trestné činy proti obraně státu
§ 319
Spolupráce s nepřítelem
(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx
xx) Příprava je trestná.
§ 320
Válečná zrada
(1) Občan České republiky, který za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu koná službu v nepřátxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxžba v cizích ozbrojených silách
(1) Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jinxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 321a
Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xzemí jiného státu tím, že
a) se zapojí do bojové činnosti takové skupiny,
b) jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxenu a),
c) získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné pxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxubliky za účelem spáchání činu uvedeného v písmenu a), b) nebo c),
bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
§ 322
Porušení osobní a věcné pxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnnosti, nebo
kdo plnění takové povinnosti jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří nebo ztěžuje,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři létax
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxAVA X
TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
Díl 1
Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
§ 323
Násilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xeřejné moci, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xvobody na čtyři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
a) těžkou újmu na zdraví,
b) škodu velkého rozsahux xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 324
Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením nx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, nebo
b) pro výkon pravomoci takového orgánu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrexxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxi úřední osoby, nebo
b) pro výkon pravomoci úřední osoby,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až šxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxovým činem větší škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
a) těžkou úxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxvci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 326
Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx pro výkon pravomoci úřední osoby,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxoru nebo na ochranu orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.
(2) Ochrana podle § 323 až 326 sx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xiné výsady a imunity podle mezinárodního práva, nebo osoba zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu.
§ 3xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxgánu veřejné moci, nebo
kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřexxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxí osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc zpxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xkupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkuxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxl potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na txx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je poxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) zajistí-li takovým činem jinému prosxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xlíbit úplatek, nebo
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xdnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-lx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxbody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsaxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxxxxřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu, nebo
kdo sám nebo prosxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel pxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závažný následek, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
§ 333
Nepřímé úplatkářství
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádáx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjící v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou nxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxu, soudním orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu,
b) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu,
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci anebo jednající jménem takové organizace, nebo
d) zastávající funkci v podnikající právnické osoxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí.
(3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.
Díl 4
Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
§ 335
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xěsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
a) opatřit sobě nexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vážnou újmu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
a) opatřit sobě nebo jixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xednání soudu,
b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo
c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xykázání
(1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že
a) vykonává činnost, která mu byla takovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,
c) bez povolení a bez vážnéhx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xýkonem tohoto trestu,
d) opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku, které spxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa,
e) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxeré se vztahuje trest zákazu držení a chovu zvířat, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,
g) bez závažného důvodu nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx aby zmařil výkon nebo účel trestu,
i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,
j) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkox xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxdnání, aby zmařil vykázání provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, zatají, zcizí nebo odstraní věc, které se takové rozhodnutí týká, nebo
b) uprchne stráži, z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy styku s dítětem, maří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxchovy nezletilých dětí,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
§ 338
Osvobození vězně
(1) Kdo osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) se zbraní, nebo
xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxího násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatex xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
f) spáchá takxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xajetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxíprava je trestná.
§ 340
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročenx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx pomáhá přepravit se přes území České republiky nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnostix
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxtavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) vystaví-li takovým činem jiného nelidskému nebo ponižujícímu zacházení,
c) spáchá-li takový čin za úplaxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxa až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu,
b) vydxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxčný prospěch,
e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Odnětím svoboxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxrt,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxn opětovně, nebo
d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím maxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let, popřípadě vedle tohoto trestu též propaxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxi takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 342
Neoprávněné zaměstnávání cizinců
(1) Kdo soustavně, opakovanxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxje neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno, bude potrestán odxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnce, který je dítětem a zdržuje se neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání podle jiného právního předpisu.
(3) Oxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx
c) opětovně.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jinxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxká-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 343
Porušení předpisů o mezinárodních letech
Kdo pxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxsíců až tři léta.
§ 344
Vzpoura vězňů
(1) Kdo se zúčastní vzepření nebo odporu skupiny vězňů nebo chovanců ve výkonu zabezpečovací detence dozoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx
xxx xxxětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin se zbraní,
c) spáxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo
f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou osob, nebo
c) škodu velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 345
Křivé obvinění
(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxobody až na tři léta.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxně účinným způsobem,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxvinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
§ 346
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxní vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo zpxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxká-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 347
Křivé tlumočení
(1) Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkreslxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxré mají podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nespráxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xvobody na jeden rok až pět bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, nebo
bx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxbody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxhatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxstního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je paděxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xotrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxestán odnětím svobody až na tři léta.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo
d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnosx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxhatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) zísxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 34x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxkovou listinu užije jako pravou,
kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo
kdo vyrobí, nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny,
bude potrestán odxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xdstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný pxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxny působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxo rozsahu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 349
Nedovolená výroba a držení pečetidla státxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxci s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí veřejných listin, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxx padělá lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo podstatně změní jejich obsah v úmyslu užít je v řízení před orgánem sociálního zabezpečení anebo před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxým orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého,
bude potrestán trestem odněxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v něm zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby jej bylo užxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx takové lékařské zprávy, posudku nebo nálezu v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxým v odstavci 1 nebo 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xkodu velkého rozsahu.
§ 351
Maření přípravy a průběhu voleb a referenda
Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu voxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého,
kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků,
bude potrestán odnětím svobody nx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domnxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx spáchání takového činu, nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody ax xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx těhotné ženě,
c) se zbraní,
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxm, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.
§ 355
Hanobení náxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxnu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxdy na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou pxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.
Díl 6
Jiná rušení veřejného pořádku
§ 357
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxtrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkánxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.
§ 359
Hanobení lidských ostatků
(1) Kdo neoprávněně otevře xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potresxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
§ 360
Opilství
(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxříčetnosti.
Díl 7
Organizovaná zločinecká skupina
§ 361
Účast na organizované zločinecké skupině
(1) Kdo založí organizovanou zločinxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxtím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xx pachatele činu uvedeného v odstavcích 1 a 2 neužijí.
§ 362
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xímto zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadříxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpinu podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxecké skupiny anebo jejímu spáchání předejít.
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není trestný pro trestné činy uvedené v § 312c odst. 2, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy orgxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval anebo agent, který je vexxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxí k trestnému činu
Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
§ 365
Schvalování trestného činu
(1) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za trest, nebo
b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.
§ 366
Nadržování
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnix xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), pxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxdu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení bxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxých a státních znaků (§ 415), nebo
b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.
§ 367
Nepřekažení trestného činu
xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), neoprávněného odebrání tkxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, legalizace výnosů z trestné činnosxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výroby peněz (§ 237), zneužití informace v obchodním styku podle § 255 odst. 4, zneužití postavení v obchodním styku podle § 255a odst. 3, poškození finaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xržení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a drxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředkx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmace (§ 317), válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podlx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku proti lidsxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxkazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním tresxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xlízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhroxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xiskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtních znaků podle § 415 odst. 3.
(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxvněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxeriálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), vyzvědačsxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxdskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxžití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxmá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxosti s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.
HLAVA XI
TRESTNÉ ČINY PROTI Bxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxí branné povinnosti v době míru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až deset let bude pachatel potrestán, spxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxnímu řízení v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo její splnění oddálit, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.
(2) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxázení branné povinnosti
(1) Kdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx branné povinnosti,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až dvě léta.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestánx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xa základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí za nouzového stavu službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
x xxx
Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách
(1) Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí za stavu ohrožení státu nxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxla žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo, v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xč mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
§ 374
Nenastoupení mimořádné služby v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xálečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxalosti za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx 1
Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 375
Neuposlechnutí rozkazu
(1) Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxi 1 se skupinou vojáků,
b) spáchá-li takový čin se zbraní,
c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění důlxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxí jednotky v působnosti Ministerstva obrany,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody nx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,
b) škodu velkého rozsahu nebo pošxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxx xdnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za boxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx donutí k porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xpůsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xrestná.
§ 378
Urážka mezi vojáky
(1) Kdo urazí
a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,
b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nexx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, přísluxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxx xxxxky násilím nebo pohrůžkou násilí
(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí
a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo
bx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxl potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,
b) spáchá-li takový čin prxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
e) způsobxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu, bude potrestán odnětím svoxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxi,
b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxně, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraxxx
x xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxx výkon jeho vojenských povinností,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
bx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxráněných zájmů vojáků stejné hodnosti
(1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jehx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxě nebo domněle bez vyznání, nebo
d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestáxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, zpxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxdností
(1) Kdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho službx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
b) spxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxrodnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx x
Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 384
Vyhýbání se výkonu služby
(1) Kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xéta.
(2) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení stáxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
§ 386
Zběhnutí
(1) Kdo se svémocxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxe pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x1) Kdo se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxý čin kázeňsky potrestán,
kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo
kdo se při službě v zahraničí svémxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxx xe svémocně vzdaluje po dobu delší než šest dnů v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo
kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší nex xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x x88
Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby
(1) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby poškodí na zdraví, přexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxy na jeden rok až deset let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného staxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení podle nich vydaná, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam,
b) spáchá-li takový čin hrubým porušením své povinnosti,
c) způsobí-li takovým činem škodlivý následek, k jehož odvrácení výkon strážní nexx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace a je zde některá z okolností uxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x x xxdbalosti, poruší předpisy nebo pravidla této služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace.
§ 391
Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru
(1) xxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xa tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxhá za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a způsobí jím zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen zabránit.
(4) Příprava je trestná.
Dxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxě rozvrací vojenskou kázeň,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvacet let nebo výjimečným trestem bude paxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 393
Porušení služební povinnosti vojáka
(1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo
kdo zneužije nebo umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxy na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
(5) Odnětím sxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(6) Příprava je trestná.
§ 394
Zbabělost před nepřítelem
Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxí z místa výkonu služby za bojové situace, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.
(2) Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xateriálu
(1) Kdo za bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou vojenskou výzbroj nebo jinou vojenskou techniku, bude potrestán odněxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.
(3) Příprava je trestná.
§ 397
Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli
(1) Velitel, kxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxhnická zařízení, bude potrestán, nejednal-li v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím svobody na pět až dvacet let.
(2) Příprava je trestná.
Díx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo sboru
(1) Kdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo
kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxčnou škodu.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škoxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxných činech neuposlechnutí rozkazu (§ 375), neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376), urážka mezi vojáky (§ 378), urážka mezi vojáky násilím nebo pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrážní služby (§ 389) a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390).
HLAVA XIII
TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESxxx xxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xěti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody na dxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxá.
§ 401
Útok proti lidskosti
(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
a) vxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxbné segregace nebo diskriminace,
g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxet let nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.
§ 402
Apartheid a diskriminace skupiny lidí
(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Příprava je trestná.
§ 403
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporujx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachaxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxtším rozsahu vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxroky, prohlášení, slogany a formy pozdravů, představitele nebo projevy představitelů hnutí uvedeného v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spáchá-li čin uvedený v odstavci 1,
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxbo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného vytvoří takové dílo za účelem vzdělávání, výzkumu, umění, podávání zpxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
§ 405
Popírání, zpxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxstické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrexxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx
xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx umožňuje vykonávat kontrolu nad některým státem nebo řídit jeho politické anebo vojenské akce, v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva plánujex xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxitické nezávislosti jiného státu nebo v použití ozbrojené síly takovým státem jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojenýcx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
§ 406
Příprava útočné války
Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxěcování útočné války
(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propaganxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xodněcováním útočné války není jednání související
a) s vyhlášením válečného stavu, hrozí-li, že bude Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxská xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx republiky, s kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky nebo vláda České republiky.
§ 409
Styky ohrožující mír
(1) Občan České rexxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xepublice nebo jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxxné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu, nebo
b) závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu.
(3x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxžení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a svobod, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, podpory xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxbo které zavedla Česká republika podle sankčního zákona, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxo jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s orgxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxli takovým činem škodu velkého rozsahu,
d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo
e) přispěje-lx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodržování mezinárodního práva nebo podpory demokracie a právního státu.
§ 411
Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení xxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdobné povahy anebo takového prostředku nebo materiálu použije, nebo
b) nařídí vedení boje zakázaným způsobem nebo sám takto boj vede,
bude potrestáx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení války nebo jiného ozbrojeného konfliktu úmyslně
a) poškodí vojenskou operací civilní obyvatelstvo nebo civilní osoby na životě, zdraví nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxhradu, jadernou elektrárnu nebo podobné zařízení obsahující nebezpečné síly, nebo
d) zničí nebo poškodí objekt určený pro humanitární účely nebo mexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.
(4) xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxidsky zachází s civilním obyvatelstvem, utečenci, raněnými, nemocnými, s příslušníky ozbrojených sil, kteří zbraně již složili, nebo s válečnými zaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy mezinárodního práva tím, že
a) neprovede účinná opatření k ochraně osob, které takovou pomoc potřebují, zejména dětí, žen, raněných a nemocných, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.
(4) Příprava je trestnxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxjící z rasové, etnické, národnostní, náboženské, třídní nebo jiné podobné diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního obyvatelstva v obsazeném území nebo dotykové zóně anebo svévolně neposkytne obyvatelxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného území,
d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země,
e) odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo
f) sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxm svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
a) těžkou újmu na zdravíx xxxx
xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxstech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území
a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo
b) svévoxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx) Příprava je trestná.
§ 415
Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků
(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za váxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro označení zdravotnických institucí nebo dopravních prostředků zdravotnické pomoci nebo evakuace, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až oxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxího nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního nebo jiného státu, který není stranou v konfliktu.
(3) Odnětím svobody na pět až dxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xelkého rozsahu, nebo
c) odvetná opatření druhé válčící strany nebo druhé strany ozbrojeného konfliktu stejného nebo obdobného charakteru.
(4) Pxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnského znaku, insignie nebo stejnokroje jiného státu, který je stranou v konfliktu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo za vxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx
§ 417
Ublížení parlamentáři
Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu, nebo
kdo takovou osobu neprávem zadrží,
bude potrestán odnětím svxxxxx xx xx xxx xxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxé války (§ 406), podněcování útočné války (§ 407), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412)x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxajky a příměří (§ 416) nebo ublížení parlamentáři (§ 417) spáchaný jeho podřízeným, nad kterým vykonával svou pravomoc a kontrolu, jestliže, byť i z nedxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu nepostihl nebo ho nepředal orgánu příslušnému k takovému postihu.
(2) Na trestní odpovědnost a trestnost vojenského nebo jiného nadřízeného se užxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxné ustanovení
Trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za čin, který není trestným činem podle tohoto zákona, popřípadě jeho nevykonaxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxuhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou txxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé unie1).
§ 420
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
2. Zákon č. 53/1963 Sb., kterým se mění § 203 trestxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxí zákona č. 45/1973 Sb.
5. Zákon č. 45/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a zákona č. 290/1993 Sb.
6. Zákox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxon.
8. Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
9. Zákon č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů.
11. Zákon č. 96/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zákon č. 327/1999 Sb., kterým se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zákox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx0/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
17. Zákon č. 692/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxn č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
21. Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění zákona č. 140/1961 Sb.
22. Zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy v době konání summitu Organizace severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona.
24. Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, cx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákonx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb., a nařízení vlády č. 444/2003 Sb.
§ 421
Účinnost
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xx
xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxx xx 357/2011 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xx odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se do dne 27. dubna 2012 uplatní pouze ve vztahu k pravomocným odsoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Čl.II zákona č. 55/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro účely uložení ochranného opatření zabrání části majetku podle § 102a zákona č. 40/2009 Sb.x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxvedl na jinou osobu anebo do majetku ve svěřenském fondu nebo v obdobném zařízení, a jeho příjmy nabytými v souladu se zákonem přihlížet pouze k majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Čl.II zákona č. 58/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Zařazení odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem a do věznice s dozoxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxbody uloženého za trestný čin spáchaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije § 56 trestního zákonxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží, nejde-li o návrh na přeřazení z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s ostrahou nxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxjených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se pro účely stanovení věcné příslušnosti použije § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxhrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu znxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
Směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx09/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.
Směrnice Rady 200xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minixxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských stáxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx5/EHS a 93/96/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxtné činnosti v Evropské unii.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnixx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestnxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xEU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie.
Směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení ráxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx