xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, jejímž jménem jedná senátor Ivo Valenta, zastoupené doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D.x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x x xx x x9 ve slovech "svoje nebo", § 24 odst. 2 ve středníku a slovech "pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady jejx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy její zákonný zástupce", § 24 odst. 4 druhé věty, § 24 odst. 5 druhé věty ve středníku a slovech "pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně sxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxbo", § 35 odst. 4 písm. a) ve slovech "k) nebo", § 36 odst. 1 písm. b), § 36 odst. 1 písm. j) ve slovech "nebo 4", § 36 odst. 1 písm. k) a m) a § 36 odst. 10 písm. bx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády České republiky jako vedlejší účastnice řízení,
takto:
I. x x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxvo "převážně" zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
II. V § 19 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykovýxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxní
1. Ústavnímu soudu byl dne 13. března 2017 doručen návrh skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "navrhovatelka"), jejímž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x x xx x xx xx xxxxxxh "svoje nebo", § 24 odst. 2 ve středníku a slovech "pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný záxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxný zástupce", § 24 odst. 4 druhé věty, § 24 odst. 5 druhé věty ve středníku a slovech "pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxt. 4 písm. a) ve slovech "k) nebo", § 36 odst. 1 písm. b), § 36 odst. 1 písm. j) ve slovech "nebo 4", § 36 odst. 1 písm. k) a m) a § 36 odst. 10 písm. b) v označenx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, pro rozpor zejména s čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a čl. 1, čl. 2 odst. 2, člx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xvého návrhu upozornila, že neústavnost může spočívat i na méně zřetelných důvodech, než je zřejmý rozpor s ústavní normou, a má za to, že to je i případ napxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe Českou republiku jako právní stát. Neobstojí zejména z hledisek rozumnosti právní úpravy, přiměřenosti, vhodnosti a potřebnosti. Navrhovatelka zxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxávný. Pokud v České republice není trestná sebevražda, nemůže být dle navrhovatelky trestné ani jednání, které někdo jiný hodnotí tak, že neprospívá zxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxlovil, že není legitimní, aby stát umožnil zásah do nedotknutelnosti osoby z důvodu ochrany jí samotné. Ústavní soud se také dle navrhovatelky opakovaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xbčanů i jejich svobodou chráněnou čl. 1 Listiny. Napadená ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek navrhovatelka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch látek za neústavní z dále rozvedených důvodů.
4. První okruh námitek navrhovatelky směřoval proti § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d), § 36 odstx x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xpravují zákaz prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety (dále jen "tabákové a obdobné výxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrhovatelka měla za to, že tato omezení nemají racionální podstatu a odpovídají státu vysoce paternalistickému. Akceptovatelnou ochranu dětí a mládexx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxází. Naopak navrhovatelka považovala za tradiční, že si rodiče například na dětském dnu dají pivo či víno, zatímco si jejich děti hrají. Protože "akce uxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxvištích či turistických místech vystaveni velké právní nejistotě, a tím i libovůli kontrolních orgánů, pokud se na takovém místě bude vedle běžného prxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxx x x xxx xx odst. 1 Listiny.
5. Druhým okruhem námitek navrhovatelka brojila proti § 6 odst. 5 písm. d) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových lxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxící prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, obsahovat i "seznam členských států Evropské unie a smluvních států Dohody o Evropském hospodářxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelka jako projev svévole rozporný s fungováním prodeje na dálku, zvláště přes internet. Prodejce může tuto informaci jen odhadovat, což snixxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výroxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrnetový prodej, je nesmyslné stanovit povinnosti, které se ve vztahu k němu jeví jako nerozumné. Rozumnost právní úpravy je podstatnou náležitostí dexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x6 odst. 1 Listiny.
6. Třetím okruhem námitek navrhovatelka zpochybnila ústavnost § 8 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky náxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xomnívala, že jde o speciální ustanovení k § 8 odst. 1 písm. a) téhož zákona, kterým se zakazuje kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostorux x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvodný a paternalistický, znemožňující zřízení kuřáren. Ty by byly dle § 10 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zvlášť větxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxaurace na letištích kuřárny, byť jinak je v prostoru mezinárodního letiště možné kuřárny zřizovat. Zákaz je dle ní nerozumný, nedůvodný a neodpovídá axx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxkoli nekuřáků, ale kuřáků. Navrhovatelka odkázala na rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ze dne 30. července 2008 sp. zn. 1 BvR 3262/07, BVexxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxní ochrany zdraví nekuřáků je více, ale absolutní zákaz a odmítnutí pozměňovacích návrhů zákona je neústavní. Napadené ustanovení proto považovala zx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 4, § 35 odst. 1 písm. a) ve slovech "nebo 4" a § 36 odst. 1 písm. j) ve slovech "nebo 4" zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související přestupky. Navrhovatelka zpochybnila důvodnost tohoto zákazu a jako zcela svévolné hodnotila, že dopadá i na ochutnávkové automaty ve sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxž umožňují kvalitnější ochutnávku většího množství vzorků vína. Vyjmenovaná ustanovení proto považovala za rozporná s čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 Ústxxx x xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxech "k nebo", § 35 odst. 4 písm. a) ve slovech "k nebo", § 36 odst. 1 písm. m) a § 36 odst. 10 písm. b) v označení písmene "m)" zákona o ochraně zdraví před škoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxdat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxtěžuje každého, nejen podnikatele. Vytváří velkou míru právní nejistoty s možností svévole státu, neboť je problematické určit osobu, které je dle § 1x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xebo ne, a nelze tíhu tohoto rozhodnutí přenášet na jiné soukromé osoby. Vyjmenovaná ustanovení proto považovala za rozporná s čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. x xxxxxx x xxx x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh látek ve slovech "svoje nebo". Zmíněný § 19 zákona zakazuje osobě, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit mimo jiné i své zdraví, požívat alxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxto ustanovením postihováno i ohrožení sebe sama, byť lidský život i zdraví nejsou vlastnictvím státu. Tím se dle ní zavádí i trestnost nepovedené sebevxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xlkoholu při řízení motorového vozidla, jsou již dány zvláštními právními předpisy, které pak mají aplikační přednost. Byť napadená norma byla již souxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxi návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.), nebyla dosud podrobena kontrole ústavnosti. Navrhovatelka napxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxém narušení soukromí, a i proto za rozporné s xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxeného lékařského vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u nezletilých jejich zákonnými zástupci obsaženou v § 24 odst. 2, 3, 4 x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupců, byť je například nezletilý umístěn ve výchovném zařízení a na jeho případnou opilost pak jeho rodiče nemají žádný vliv. Přenesení odpovědnosti xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxipem právního státu dle čl. 1 odst. 1 Ústavy a ochranou vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny. Podle navrhovatelky je v případě zrušení, mimo přijetí noxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Protože je také celý zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky nxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxtmi i vůči třetím osobám, která je jinak obsažena především v občanském zákoníku.
11. Z popsaných důvodů navrhovatelka navrhla zrušení všech výše uvexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxdle § 69 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaslal návrh komorám Parlamentu jako účastníkům řízení a dále vládě a vexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxní shrnula průběh legislativního procesu, v jehož rámci byl zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek projednán a schválen. Sděxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxul průběh legislativního procesu, přičemž připomněl výroky některých senátorů, které pronesli v průběhu projednávání návrhu zákona o ochraně zdravx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx věci rozhodl.
15. Vláda sdělila, že vstupuje do řízení, a pověřila ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby ve spolupráci s mixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodům návrhu navrhovatelky.
16. K prvnímu okruhu námitek navrhovatelky ohledně omezení na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let uvedla, žx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nesouhlasila s tvrzením, že by úprava měla vést k nejistotě provozovatelů stánků s občerstvením. Nic jim totiž nebrání omezit prodej zakázaného zbožxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxm dohodnuty či oznámeny. Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností, napadená právní úprava tak provádí čl. 26 odxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxictví se vláda nevyjádřila.
18. Ke třetímu okruhu námitek týkajícímu se vyloučení kuřáren v restauracích vláda sdělila, že úpravu nepovažuje za rozpxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxkaci čl. 31 Listiny, dle něhož má každý právo na ochranu zdraví. Sleduje humánní cíl zlepšení zdravotního stavu obyvatel a ochranu před expozicí tabákoxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxily.
19. Ke čtvrtému okruhu námitek navrhovatelky proti zákazu prodeje alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů podotkla, že cílxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtu vylučuje, aby provozovatel prodejny mohl efektivně dodržet zákonné zákazy prodeje tohoto zboží chráněným osobám. Jde o zákonné provedení čl. 2 odsxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt a podávat alkohol určitým osobám nesouhlasila s tím, že by napadenými ustanoveními byla zaváděna právní nejistota. Naopak jde dle ní o zavedení právnxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx na ochranu zdraví, souladné s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny.
21. K šestému okruhu námitek k trestnosti ohrožení sama sebe nepovažovala vláxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xj. ochrana každého adresáta této právní normy. Každá zákonná povinnost, která nemá sankci, je velmi obtížně vymahatelná. Ochrana lidského života a zdxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxže se jedná o provedení čl. 31 Listiny, práva na ochranu zdraví, neměla vláda za to, že by docházelo k porušení ústavního pořádku.
22. K sedmému okruhu náxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrojevem či důsledkem odpovědnosti zákonného zástupce nezletilé plně nesvéprávné osoby. Jde o stanovení zákonné povinnosti v souladu s čl. 2 odst. 3 Úsxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxní soud přistoupil k derogaci napadené právní úpravy, měla za to, že by bylo nezbytné odložit vykonatelnost nálezu, aby mohl být připraven a projednán nxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx řízení v této věci nevstupuje.
25. Na zaslaná vyjádření reagovala navrhovatelka replikou. Neměla žádné výhrady k vyjádřením Poslanecké sněmovny a Sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xx xxutky. V otázce omezení na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let pokládala vyjádření vlády za povrchní, protože neodpovědělo například na tox xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxení, která sledují i dospělí, a to nejen doprovod dětí. U takových akcí pak není jasné, zda jde o akci určenou převážně pro osoby mladší 18 let. Provozovatxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxovatelky vláda vůbec nevysvětlila, proč mohou být kuřárny na letištích, ale ne v restauracích, a proč má tedy kuřák na letišti více práv než kuřák v restaxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxti občanům. Pokud občan může odmítnout léčbu v nemocnici, byť to může mít za následek jeho smrt, tím spíše může jít kouřit do kuřárny s ostatními kuřáky. Pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxno navrhovatelka podotkla, že vládní úředníci neznají moravské reálie a vláda vůbec nevysvětluje, proč chce možnost ochutnávání drahých vín prostřexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xx xxxona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl Ústavní soud ve věci bez konání ústního jednání, protože od něj nebylo lze oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxaně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo jejich částí, jejichž platné a účinné znění Ústavní soud níže pro přehlednost uvede (pozn. rexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxho kontext zní:
§ 3
Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret
(1) Zakazujx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xohoto zboží, prodejnu, která je potravinářským podnikem, prodejnu s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku, provozovnu straxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem provozování stravovacích služeb podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen "stánek s občerstvením"), stánek pevné konstrukce s přexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a dopravní prostředek letecké dopravy.
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxna o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a jeho kontext zní:
§ 6
(1) Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xa tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxí 18 let.
(...)
(4) Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x
a) přeshraniční prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret, které lze použít pro užívání výparů obsahující nikotin, do 5 dnů ode dne obdržení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky, do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje,
c) prodej kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření, do 15 dnů přede dnem zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávním řádem obsahovat tyto údaje:
a) identifikační číslo osoby prodejce,
b) adresu internetové stránky používanou k prodeji prostřednictvím prosxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxhody o Evropském hospodářském prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebitelé, jde-li o přeshraniční prodej podle § 7.
(...)
30. Napadený x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx
x x
xxx xxxxxxxx xx kouřit
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
b) v tranzitním prostxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x x
xxx xxxxxxxxx xxxstník prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a), c) a h), provozovatel mezinárodního letiště, provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x 8 odst. 1 písm. g), provozovatel sportoviště, provozovatel zábavního prostoru, pořadatel akce, provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxření zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno". Grafická podoba značky je uxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxckých cigaret zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že v tomto prostoru je používánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 cm.
xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xx
xxxxx x xxxxxní prodeje a podávání alkoholických nápojů
(1) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu, která je potravinářským podnikem, provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvnitř stavby určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.
(2) Bez ohledu na ustaxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxx xxxxxxxx xx prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.
(5) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.
(6) Zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.
(...)
32. Napadený § 1x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpoje nebo užívat jiné návykové látky
Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví
svoje nebo
jiné osoby nebo poškodit majexxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkohoxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxstavce § 24 jsou vždy napadeny jen v částech, které se týkají hrazení nákladů za nezletilé osoby):
§ 24
Úhrada nákladů na odborné lékařské vyšetření a dxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xoskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1, náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly
; poxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatexx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxtření podle § 21 odst. 2, nejde-li o případ diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
(4) Pokud bylo odborné lékařské vyšetřexx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou vznikly, bez ohledu na výsledek vyšetření; tato oxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtilá, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.
(5) Toxikologické vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb ten, kdo sx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb toxikologické vyšetření, náklady, které mu úhradou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
34. Napadené části § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a jejich kontexx xxx xx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xx slovech "k) nebo"]:
§ 35
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3
xxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx x xxzporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonáxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx x xxxxxxx x x xx
1. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nexx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxt nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo
(...)
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstaxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxx
xx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxx
xxx
xxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx x xxku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm.
k) nebo
l),
(...)
35. Napadené části § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx a m) a v odstavci 10 písm. b) v označení písmen "b)" a "k), m)"]:
§ 36
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Prodejce se dopustí přestuxxx xxxx xx
xxxxx
xx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxaretu na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
(...)
j) v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3
nebo 4
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o nxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxckého nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
(...)
(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí přestupku tím, že
ax x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xrostor opustila, nebo
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.
(...)
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
(...)
b) 50 000 Kč, jde-li o přestxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
x xxx xxx xxx
xxx xx
x xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxx 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9 písm. a),
(...)
V.
Podmínky meritorního posoxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxonem stanovené formální náležitosti a navrhovatelka byla k jeho podání oprávněna [§ 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu]. Zárovxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
Posouzení kompetence a ústavní konformity procedury přijetí napadených zákonných ustanovení
37. Podle § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxn v mezích Ústavou stanovené kompetence, ústavně předepsaným způsobem a zda jeho obsah je v souladu s ústavními zákony.
38. Napadená ustanovení či jexxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxnto zákon byl již změněn zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nicx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxna fyzickými i právnickými osobami je v § 35 a 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxutou", zákaz činnosti dle tohoto ustanovení tak lze uložit i samostatně. V úvodní části § 36 odst. 10 zákona byla slova "se uloží pokuta" nahrazena slovx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh látek. Z vyjádření jeho komor a z veřejně přístupných dokumentů vztahujících se k legislativnímu procesu Ústavní soud zjistil, že návrh zákona (sněmxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxe 2. června 2016. Poslanecká sněmovna jej schválila ve třetím čtení dne 9. prosince 2016 na své 53. schůzi (usnesení č. 1480). Pro přijetí zákona hlasovaxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýbor Senátu tisk k projednání mimo jiné i ústavně-právnímu výboru. Ústavně-právní výbor však k projednávanému tisku nepřijal žádné usnesení. Senát pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxona hlasovalo 45 z 68 přítomných senátorů, proti 12 a 11 se hlasování zdrželo. Přijatý zákon byl doručen prezidentu republiky dne 31. ledna 2017 a podepsxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
41. Tato zjištění postačují k závěru, že zákon byl přijat ústavně předepsaným způsobem. Navrhovatelka ostatně k proceduře přijetí zákona neuplatnixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxožit. Ústavní soud totiž k derogaci právního předpisu pro procedurální vady normotvorného procesu přistupuje tehdy, došlo-li v legislativním procexx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx5 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů), vždy však jen v případě, že porušení nabývá ústavněprávní dimenze, zejména x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Sb.) nebo ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 (N 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.)]. Takové pochybení nebylo navrhovatelkou namítáno a ani Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxostatky v proceduře přijetí napadených ustanovení, přistoupil k posouzení věcného souladu těchto ustanovení s ústavním pořádkem.
VII.1
Povaha xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxhož je Česká republika demokratickým právním státem, s omezením státní moci a zákazem libovůle ze strany státní moci obsaženým v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx dle čl. 26 odst. 1 Listiny. K obsahu těchto ustanovení a způsobu, jakým se projevují v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, se Ústavní soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxm na úvodní ustanovení Ústavy a Listiny navrhovatelka zdůrazňuje základní principy a hodnoty, k nimž se Česká republika přihlásila, avšak z nichž koxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtační východisko či argumentační nástroj v úvahách Ústavního soudu.
45. Ústavní soud tak například dovodil, že z čl. 1 odst. 1 Ústavy plyne respekt k zxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx5; 94/2011 Sb.)], zákaz retroaktivity, resp. princip právní jistoty [nález ze dne 24. května 1994 sp. zn. Pl. ÚS 16/93 (N 25/1 SbNU 189; 131/1994 Sb.)]. Zxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxe 23. května 2000 sp. zn. Pl. ÚS 24/99 (N 73/18 SbNU 135; 167/2000 Sb.) a již citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 24/10].
46. Především ale Ústavní soud konstantnx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxo pojmout je jako jeden celek. Z úpravy těchto obecných ustanovení je zřejmé, že základní chráněné hodnoty vyjmenované v čl. 1 Listiny nekoncipoval úsxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxtiny, v němž se předvídá možnost uložit určité povinnosti či omezení [srov. nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky ze dne 8. říjxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx8 sp. zn. Pl. ÚS 83/06 (N 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.), ze dne 26. května 2009 sp. zn. Pl. ÚS 40/08 (N 120/53 SbNU 501; 241/2009 Sb.) a ze dne 15. května 2012 spx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lidská práva a svobody jednotlivce. Stejně jako jiná základní práva je nicméně také omezitelné, zejména v případě kolize s dalším základním právem nebx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 11 Listiny, posuzuje nejprve to, zda se tak stalo na základě zákona a v jeho mezích [srov. nález ze dne 11. října 1995 sp. zn. Pl. ÚS 3/95 (N 59/4 SbNU 91; 265xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx proporcionality a zkoumá, zda předmětné opatření sleduje legitimní (ústavně aprobovaný) cíl, a pokud ano, zda je k dosažení tohoto cíle vhodné (požadxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxec, zda zájem na dosažení tohoto cíle v rámci určitého právního vztahu převáží nad dotčeným základním právem (proporcionalita v užším smyslu).
48. K pxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 (8/2018 Sb.)]. Připomněl, že v souladu s čl. 26 Listiny je třeba rozlišovat přístup k právu podnikat jako svobodě podxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxm spojené, které lze stanovit zákonem (čl. 26 odst. 2 Listiny). Dále zdůraznil, že právo podnikat je zařazeno do hlavy čtvrté Listiny mezi tzv. hospodáxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxlné ve stejném rozsahu jako základní lidská práva či politická práva. Úprava těchto práv je primárně v rukou zákonodárce a pouze sekundárně a v omezené mxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxstiny se však uplatní požadavek vyplývající z jejího čl. 4 odst. 4, aby při stanovení mezí těchto práv bylo šetřeno jejich podstaty a smyslu.
49. Těmto xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x činí tak způsobem, jejž si lze představit jako rozumný prostředek k jeho dosažení, byť nemusí jít o prostředek nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější čx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxezkumu zásahu zákonodárce do práva podnikat je proto tzv. test rozumnosti (odlišný od testu proporcionality), který odráží jak nutnost respektovat pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xymezení smyslu a podstaty základního práva, tedy jeho esenciálního obsahu.
II. Zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence základního právx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxením celkového standardu základních práv.
IV. Zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný (racionální), byť nikoliv nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxkaturu vymezil, že smysl a podstatu práva podnikat tvoří jednak rovina ryze individuální (možnost seberealizace jednotlivce), jednak rovina materixxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxšeně jde o dosažení zisku, jenž je částečně zdaněn tak, aby stát získal prostředky pro plnění svých funkcí). Jinak řečeno, u práva podnikat a vykonávat jxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxůsobilá zajistit prostředky pro potřeby těch, kteří ji vykonávají [nálezy ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 (N 204/79 SbNU 313; 15/2016 Sb.), box xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxd musel zabývat zákonnou podmínkou, u níž lze uvažovat i o tom, že podmiňuje samotný přístup k podnikání, neboť bez jejího splnění podnikání v daných oboxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které omezují podnikatele až při vlastním výkonu podnikání, a nikoli podmínkami již pro přístup k němu, které Ústavní soud posuzuje přísněji.
VIIxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xostávají do kolize se základními právy, jejichž ochranu či prosazení přijetí napadené právní úpravy sledovalo. Již ze samotného názvu zákona o ochranx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxa sledována ochrana zdraví (zaručená ze strany státu čl. 31 Listiny), potažmo i života (čl. 6 odst. 1 Listiny), zvláštní ochrana dětí a mladistvých i ochxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxt. 1 Listiny) a snížení výdajů státu v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti. Takovým závěrům nasvědčuje i důvodová zpráva k vládnímu návrhu tohoto zákoxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými látkami v rovině sociálnxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxstupné na www.psp.cz.)
54. Důvodová zpráva poukazuje na studii, dle níž v roce 2007 činily společenské náklady (zahrnující například náklady na poskxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek celkem 56,2 miliardy Kč; z toho společenské náklady užívání tabáku činily 33,1 miliard Kč, u alkoholu 16,4 miliard Kč a u nelegálních návykových lxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtek mohou být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, zejména u alkoholu a tabáku (srov. str. 169 důvodové zprávy). Dále na str. 174 odkazuje na studie, dle nixxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx rakoviny plic, až 6x častěji rakovinu hlavy/krku, až 4x častěji rakovinu slinivky břišní, až 14x častěji chronickou obstrukční plicní nemoc, až 10x čaxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx pak vyplývá nedostatečná ochrana dětí před vystavováním tabákovému kouři, alkoholu i nelegálním drogám, souvislost mezi konzumací alkoholu, užíváxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xoud zabývat níže, při jejich vlastním přezkumu.
56. K ochraně zdraví a života Ústavní soud v minulosti zdůraznil, že náleží mezi základní hodnoty [sroxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x6, ze dne 14. října 2008 sp. zn. Pl. ÚS 40/06 (N 171/51 SbNU 93; 6/2009 Sb.), bod 54]. Subjektem odpovědným za zajišťování a naplnění práva na ochranu zdravx xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh podmínek (již citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 11/08). Ústavní pořádek přitom poskytuje zákonodárci relativně široký prostor pro uvážení, jak konkrétnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxe o základní povinnost státu dle čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky) a chránit zdraví nejrůznějšími potřebnými opatxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xýkon vlastnictví (čl. 11 odst. 3 Listiny), výjimku pro zásah do nedotknutelnosti obydlí (čl. 12 odst. 3 Listiny), možný důvod omezení svobody pohybu a pxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx. 4 Listiny) a práva pokojně se shromažďovat (čl. 19 odst. 2 Listiny).
58. Ústavní soud již také konstatoval, že z čl. 31 Listiny plyne povinnost státu cxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nález sp. zn. Pl. ÚS 11/08). Proto je třeba rozlišovat situace, v nichž je chráněno zdraví jednotlivce v konkrétním případě, ale zároveň musí být respekxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x. ÚS 2078/16, či výjimečně akceptovatelný nesouhlas s povinným očkováním, např. nálezy ze dne 3. února 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06 (N 10/60 SbNU 97) nebo zx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx x xásledně byly dovoženy aplikační výjimky, srov. právě plošnou povinnost očkování znovu aprobovanou např. nálezem ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxidemiemi a závažnými nakažlivými chorobami nebo ochranu zdraví při práci i proti vůli jednotlivce, viz již citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 11/08].
59. Nexxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxrodních závazků České republiky jako státu, který se hlásí k tomu, že tyto své závazky dodržuje (čl. 1 odst. 2 Ústavy). Zmínit lze například čl. 12 Mezináxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxsažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví a učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou zahrnovat mixx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnek a průmyslové hygieny a prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí.
60. Obdobně dle čl. 24 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx opatření ke snižování kojenecké a dětské úmrtnosti a také všechna účinná a nutná opatření k odstranění všech tradičních praktik škodících zdraví dětíx
xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxn nemocí v co nejvyšší možné míře, poskytování poradenských a vzdělávacích služeb na podporu zdraví a zvýšení odpovědnosti jednotlivce v záležitostexx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxavotnické organizace o kontrole tabáku, vyhlášené pod č. 71/2012 Sb. m. s., (dále jen "Rámcová úmluva"). Ustanovení čl. 4 řadí mezi hlavní zásady této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvých výrobků, na propagaci a podporu odvykání a na snižování užívání tabákových výrobků v jakékoli formě. Dále je jako hlavní zásada konstatováno, že kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxvenci výskytu onemocnění, předčasné disability a úmrtnosti v důsledku spotřeby tabáku a expozice tabákovému kouři. V čl. 5 odst. 3 Rámcové úmluvy se sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmy tabákového průmyslu.
63. Dle čl. 8 Rámcové úmluvy smluvní strany uznávají, že vědecké důkazy jednoznačně poukazují na to, že expozice tabákovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů do její vnitrostátní jurisdikce a v ostatních oblastech svých pravomocí aktivně podpoří přijetí a zavedení účinných legislativních, prováxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvě, vnitřních prostorách veřejných míst a podle potřeby na dalších veřejných místech.
64. I s ohledem na prohlášení obsažené v čl. 8 Rámcové úmluvy akxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxebírat jednotlivé vědecké studie, aby tuto provázanost ověřil nebo na ni poukázal. Ani navrhovatelka ostatně negativní důsledky kouření a tabákovéhx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xznačování a prodej tabákových a obdobných výrobků. Poukázat lze i na doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí č. 2009/C 296/02 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnotlivých napadených ustanovení či částí zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Argumenty navrhovatelky se upínají k lidsxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svobody bez ochrany lidského života, zdraví a životního prostředí, které život i jeho svobodu umožňuje, by postrádala smysl. Právní regulace rozsahu x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a neomezitelné. Znovu by bylo možno odkázat na nálezy, v nichž Ústavní soud připomněl, že základní chráněné hodnoty obsažené v úvodních ustanoveních Lxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxx x xxxxx x xxxxv. bod 46).
VIII.
Vlastní posouzení jednotlivých napadených ustanovení či částí zákona
67. Vlastní posouzení věcného souladu napadených ustxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxích odpovídajících sedmi okruhům námitek navrhovatelky.
68. Protože každá povinnost může být ukládána toliko na základě zákona a v jeho mezích a součxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxdě zákona (čl. 11 odst. 4 Listiny), může na tomto místě Ústavní soud souhrnně zhodnotit, že všechna napadená ustanovení jsou přímo zákonnými ustanovenxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro všechny dále posuzované části zákona proto platí, že podmínka, aby k omezení práv docházelo toliko na základě zákona a v jeho mezích, je splněna.
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x § 3 odst. 2 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a související přestupky upravené v § 36 odst. 1 xxxxx xx x xx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx prodávat nebo podávat alkoholické nápoje na takové akci. Porušením těchto zvláštních zákazů se dopustí přestupku jak prodejci, ať už jako podnikajícx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxholických nápojů prodej nebo podávání, těchto výrobků.
70. Navrhovatelka přitom přiléhavě podotýká, že jde o zákazy odlišné od obecného zákazu prodxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před škodlivými účinky návykových látek). Její argumenty směřují na obranu "tradiční” konzumace alkoholu rodiči dětí, zpochybňují ale i neurčitost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitosti pojmu "akce určená převážně pro osoby mladší 18 let". Neurčitost právních pojmů není v právním řádu ničím neobvyklým a ve své podstatě plyne z absxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je jedním z komponentů právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), by však mohla být považována tehdy, jestliže by její intenzita vylučovala možnost stanovexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx 33; 249/2005 Sb.) či ze dne 13. března 2007 sp. zn. Pl. ÚS 10/06 (N 47/44 SbNU 603; 163/2007 Sb.)]. Vzhledem k tomu, že výklad abstraktních či neurčitých poxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx derogační zásah Ústavního soudu by byl dán "jen v případě, kdy se současně jedná o porušení ústavního pořádku a nepřesnost, neurčitost a nepředvídatelxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx SbNU 873; 257/2008 Sb.), bod 50].
72. Značná neurčitost pojmu "akce určená převážně pro osoby mladší 18 let" je způsobena především slovem "převážně"x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxinu nemusí být jednoznačně zřejmé. Tím vzniká pro subjekty, které by měly zájem na těchto akcích prodávat tabákové nebo obdobné výrobky nebo prodávat čx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxání přestupku, což je stav, který z ústavního hlediska nelze akceptovat. Proti tomu pojem "akce určená pro osoby mladší 18 let", neobsahující slovo "přxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 305/2009 Sb.] a žádné poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxštěná neurčitost napadených ustanovení, jež zakládá nesoulad s čl. 1 odst. 1 Ústavy, tak dopadá jen na slovo "převážně". Jeho odstranění přitom zachovxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx souladu s jednotlivými ústavně zaručenými základními právy a svobodami, napadená ustanovení míří vůči prodejcům tabákových a obdobných výrobků a alxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxkající fyzické osoby a omezují je v jejich nakládání s věcmi zákazem prodeje a v případě alkoholických nápojů i zákazem jejich podávání (představitelnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx postupů nastíněných v části VII tohoto nálezu.
74. Ústavní soud nejprve provedl test rozumnosti, v jehož rámci hodnotil, zda se zákaz prodávat tabákoxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x smyslu práva podnikat (srov. bod 51). Dospěl přitom k závěru, že tomu tak není. Těmito zákazy není podnikatelům znemožněno provozovat jejich výdělečnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxlizovali výhradně na prodej takto omezených výrobků, jde o omezení, které na ně dopadne z hlediska toho, kde nebo ve kterých dnech svou činnost mohou proxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx umístění provozoven tak, aby na ně toto zákonné omezení nedopadalo.
75. Pokud jde o posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl, lze u napadenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xa legitimní. Zmínit lze především ochranu zdraví a života, jakož i zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Zákonná úprava se tedy nejeví jako svévolné zásxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxávání tabákových a obdobných výrobků nebo alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Cíl sledovaný napadenými ustanoveními je ale zjevně širší. Nesxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xomto ohleduje pro ně činí bezpečným.
76. Ústavní soud také může konstatovat, že napadené zákazy jsou rozumným zákonným prostředkem směřujícím k výše xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xepřiměřeně přísné a vůči právu na podnikání zcela nešetrné. Pokud by na takových akcích měly být zřízeny zvláštní uzavřené kuřárny či nálevny, popsané xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xchrany celkového zdraví populace.
77. Napadená ustanovení tedy představují ústavně konformní zásah do práva podnikat a jsou jeho zákonným omezením xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtavně aprobovaný cíl, již zodpovězena kladně výše (bod 75). Navíc lze zdůraznit, že Listina výslovně v čl. 11 odst. 3 uvádí, že výkon vlastnického právx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxotami, jejichž ochranu sledují napadená ustanovení.
79. Napadená ustanovení jsou způsobilá sledovaných cílů dosáhnout, jsou tedy vhodným prostřexxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm dosáhly, Ústavní soud výše takové prostředky neshledal ve vztahu k právu podnikat a neshledává je ani ve vztahu k vlastnickému právu. Myslitelné jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxt mírnější opatření, které však sledovaných cílů dosahuje stejně efektivně, srov. např. nálezy ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 (313/2017 Sbxxx xxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxavnímu soudu tedy zbývá posoudit proporcionalitu napadených ustanovení v užším smyslu, tedy, zda má dostat přednost ochrana výše uvedených cílů, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nápoji. V tomto posouzení přitom musí reflektovat již popsaný význam ochrany života a zdraví zdůrazněný také v čl. 11 odst. 3 Listiny i mezinárodněpráxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xepubliky dle čl. 8 odst. 2 Rámcové úmluvy, dle něhož každá smluvní strana přijme a zavede či aktivně podpoří přijetí a zavedení účinných legislativníchx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxti tomu se omezení nakládání s tabákovými a obdobnými výrobky a alkoholickými nápoji spočívající v zákazu jejich prodeje na akcích určených pro osoby mxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxm, zde takové výrobky prodávat. Pokud jde o omezení spočívající v zákazu alkoholické nápoje podávat, je akceptovatelné i proto, že bez něj by mohly být zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xroporcionality v užším smyslu tedy Ústavní soud upřednostňuje ochranu cílů sledovaných napadenými ustanoveními.
81. Ústavní soud proto shledal, žx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na Moravě a Slezsku tradiční" konzumaci alkoholu rodiči dětí například na dětských dnech, musí Ústavní soud podotknout, že tradičnost určité činnostx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxo právní pravidlo než to, že bylo předepsáno již v časech Jindřicha IV. Je ještě odpornější, pokud základy, pro něž bylo předepsáno, již dávno zmizely a txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtním stanovisku soudce H. Blackmuna k rozsudku Nejvyššího soudu USA ve věci Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186, 199 (1986)]. Mimoto podle již citovaného čxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Je nutno však podotknout, že napadená ustanovení nebrání samotné konzumaci vlastního přineseného alkoholu rodiči dětí na akcích určených pro osoby mxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dle něhož mohou obecně závaznou vyhláškou na některých veřejnosti přístupných akcích zakázat mimo jiné i konzumaci alkoholických nápojů. K tomuto uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxně" v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d) a § 36 odst. 1 písm. b) a k) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxílaného Ministerstvu zdravotnictví prodejcem tabákových a obdobných výrobků
84. Druhým okruhem námitek navrhovatelka navrhla zrušení § 6 odst. 5 pxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xvropském hospodářském prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebitelé, jde-li o přeshraniční prodej podle § 7".
85. Povinnost zasílat oznámenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxunikace na dálku. Za účelem takového prodeje musí být prodejci vybaveni počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitelx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a jeho fungování. Tyto údaje zahrnují podle § 6 odst. 5 zákona, mimo náležitosti stanovené správním řádem, identifikační číslo osoby prodejce, adresx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a konečně navrhovatelkou napadený seznam členských států Evropské unie a smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde se nacházejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků, který je prodává prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, písemně oznámit zákonem stanovené údaje Ministerstvu zdravotnictví. Naxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx § 6 a 7 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která upravují prodej tabákových a obdobných výrobků prostřednictvím prostřxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxj tabákových výrobků na dálku spotřebitelům i zakázat. Členské státy přitom spolupracují s cílem zamezit takovým prodejům. Maloobchodní prodejci prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxvý prodej zakázán. Členské státy, které tyto prodeje nezakážou, mají požadovat registraci prodejců u příslušných orgánů v členském státě, kde je maloxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxout přinejmenším tyto informace: a) jméno nebo název společnosti a trvalou adresu místa činnosti, odkud budou tabákové výrobky dodávány; b) datum zahxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxytné k jejich identifikaci. Příslušné orgány členských států zajistí, aby spotřebitelé měli přístup k seznamu všech maloobchodních prodejců, kteří xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxy o Evropském hospodářském prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebitelé, nevyplývá. Plyne z ní ale povinnost se jako prodejce registrovat i v txxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i povinnost uvádět údaj o seznamu členských států či smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebixxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxku v těch členských státech, kde je takový prodej zakázán.
89. Povinnost plynoucí z § 6 odst. 5 písm. d) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky náxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxsm. i) téhož zákona]. Jde tedy o povinnost zasahující do práva podnikat dle čl. 26 odst. 1 Listiny, jejíž ústavnost posoudí Ústavní soud opět testem rozxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a smyslu tohoto práva by se jednalo tehdy, jestliže by v jeho důsledku určitá činnost přestala být způsobilá zajistit prostředky pro potřeby těch, kteřx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnce základního práva podnikat nebo skutečné realizace jeho esenciálního obsahu nedotýká.
91. Napadené ustanovení sleduje některé z již zmiňovanýcx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe strany státu čl. 31 Listiny) a zvláštní ochranu dětí a mladistvých (čl. 32 Listiny). Samotné uvedení údaje o seznamu členských států či smluvních státx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezi jednotlivými evropskými státy a dodržování závazků, které České republice vyplývají z jejího členství v Evropské unii (srov. čl. 1 odst. 2 Ústavy)x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxat otázkou, která tvoří podstatu námitek navrhovatelky: zda je zákonný prostředek použitý k jeho dosažení rozumný (racionální), byť nikoliv nutně nexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxspodářském prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebitelé, Ministerstvu zdravotnictví naplní výše popsané cíle včetně přispění ke spoluprácx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxn odhadovat, což sníží jeho vypovídací hodnotu. S tím však Ústavní soud nesouhlasí. Pokud totiž průměrně rozumný prodejce (srov. § 4 odst. 1 občanského xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxých stránek, aby určil, jaké jejich jazykové mutace si nechá vytvořit, ale také ji musí učinit ve vztahu k tomu, do jakých států je ochoten své zboží doručxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtu, ani pak není uvedení této skutečnosti v oznámení Ministerstvu zdravotnictví iracionální či přehnaně zatěžující. Úvahy o tom, ve kterých státech sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxeje, stejně jako se prodejci tabákových výrobků usazení v jiných členských státech či třetích zemích musí registrovat v České republice (srov. § 13c odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Z těchto důvodů nepovažuje Ústavní soud napadenou povinnost za nerozumnou samu o sobě ani ve vztahu k dosažení cílů, které sleduje.
93. Napadený § 6 odsxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxonným omezením ve smyslu čl. 26 odst. 2 Listiny.
VIII.3
Ustanovení týkající se zákazu kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxk, kterým se zakazuje kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek. Provozovna stravovacích služeb xx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxčených k přímé spotřebě v této provozovně. Porušením tohoto zákazu se dopustí přestupku každá fyzická osoba, za což jí lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč [xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření. Speciální zákaz dopadající na provozovny stravovacích služeb povxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xaměstnanec při výkonu práce v době, kdy se v těchto prostorách kouří. Na základě speciálního zákazu nemohou mít ani restaurace na letištích kuřárny, byx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xchrany zdraví nekuřáků, a proto je neústavní. Podle navrhovatelky totiž nelze akceptovat zásah veřejné moci motivovaný ochranou zdraví nikoli nekuřxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb se dotýká významné části obyvatel tím, že je nutí přizpůsobit mu své návyky, ať už se týkají jen jich samotných, nebo přesahují do jejich sociálníxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxho životního stylu a přisuzovat mu určitou symbolickou hodnotu, pokud jde o vyjádření míry svobody jednotlivce v dnešní společnosti. V tomto směru má pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxkým konkrétním způsobem má být ve vztahu k veřejně přístupným místům řešena kolize mezi právy těch, kteří kouřit chtějí, a těch, kteří jsou nuceni nést nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxdu se omezuje pouze na posouzení, zda zvolené řešení nepředstavuje nepřípustný zásah do některého z ústavně zaručených základních práv a svobod dotčexxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxvětek vyjímající ze zákazu kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb užívání vodních dýmek. Vodní dýmky jsou kuřáckou pomůckou ve xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxona proto dopadá i na jejich užívání, avšak s výjimkou zákazu podle písmena k), který se týká vnitřního prostoru provozovny stravovacích služeb a z něhox xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze v souladu s písmenem a) užívat vodní dýmku jen ve stavebně odděleném prostoru vyhrazeném ke kouření, stejně jako jiné tabákové výrobky.
99. Při hodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxt. 1 písm. k) zákona je primárně zaměřen na každou fyzickou osobu, která se zdržuje ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. V jeho důsledxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva dle čl. 11 Listiny. Tyto osoby totiž na některých místech nemohou kouřit.
100. Na provozovatele provozovny stravovacích služeb proto zákaz uvedenx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx povinnost vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor, kde je zakázáno kouření, opustila. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxé uložit pokutu do výše 50 000 Kč (§ 36 odst. 8 a 10 zákona). V § 9 odst. 2 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je stanovena povxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinnosti mu může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč (§ 36 odst. 8 a 10 zákona). Přesto se práv podnikatelů v oblasti stravovacích služeb napadený zákxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxkytovány. Zjednodušeně řečeno, zákon, který zakazuje v restauraci kouřit, z povahy věci brání jejímu provozovateli, aby provozoval "kuřáckou" restxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxstředkovaně dopadá i na jejich provozovatele. Z tohoto důvodu posoudí napadené ustanovení i jako zásah do základního práva podnikat podle čl. 26 odst. x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe smyslu čl. 26 odst. 2 Listiny (k tomu srov. body 48 a násl. tohoto nálezu).
101. Ústavní soud se nejprve zabýval otázkou přípustnosti tohoto zásahu do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x to především z hlediska jejich vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Pro posouzení zásahu do tohoto práva se totiž uplatní přísnější požadavxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxkový výrobek na určitých místech. Ústavní soud přitom zohlednil, že pro tyto osoby má možnost kouřit v kavárnách či restauracích určitý širší význam, nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxcného vymezení účelu napadené zákonné úpravy, posuzovaný zákaz kouření slouží především ochraně života (čl. 6 odst. 1 Listiny) a zdraví (čl. 31 Listinxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxkto umožněn v co nejširší míře přístup ke stravovacím službám, aniž by museli ohrozit své zdraví, ale také o zaměstnance ve stravování. Ti se totiž v průbxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx i těhotných žen (čl. 32 i čl. 6 odst. 1 Listiny).
103. Negativní účinek kouření, ať už aktivního, nebo pasivního, na lidské zdraví považuje Ústavní soux xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx způsobilý sledovaného cíle dosáhnout. Lze jej tudíž považovat za prostředek vhodný k dosažení sledovaného cíle. V rámci posouzení proporcionality sx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxzka tedy zní, zda bylo možné dosáhnout účelu zákonné úpravy i bez toho, aby byla možnost kouření vyloučena v celém vnitřním prostoru provozovny stravovxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než tím, že v tomto prostoru nebude možné kouřit, nebo že dojde k rozdělení tohoto prostoru tak, aby se kouřilo jen v jeho části. Otázkou tak zůstává, zda oxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdělením nelze rozumět zřízení nové, zcela nezávislé provozovny, nýbrž vyhrazení určité části provozovny pro zákazníky, kteří chtějí kouřit. Ve své pxxxxxxx xxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xčinky návykových látek.
105. Takovéto řešení však není způsobilé zcela zamezit negativním účinkům kouření osob, které by tento prostor využívaly. Axx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxoň příležitostně nebyli nuceni do těchto prostor vstoupit. Nejde přitom jen o úklid mimo dobu, kdy se v ní kouří. Potřeba vstoupit do těchto prostor může xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxto prostoru dalšími zákazníky, zamezení vzniku škody na zařízení či nutnosti řešit akutní případy, například i zdravotní, k nimž při provozu takovýchxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe totiž platí, že se v takovém prostoru zaměstnanec nesmí zdržovat při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří, zaměstnanec inhaluje zplodiny i tehdy, xxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch v těchto prostorách. Na provozovatele stravovacích zařízení jsou pak kladeny vyšší nároky v tom, že musí zajistit i to, že do kuřáren nebudou vstupovxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xásti stravovacích zařízení. Na nekuřáky přitom nemůže být kladeno takové břemeno, aby se v případě potřeby návštěvy stravovacího zařízení museli rovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odst. 127 rozsudku Spolkového ústavního soudu ze dne 30. července 2008 sp. zn. 1 BvR 3262/07, BVerfGE 121, 317). Na to, že v případě vyhrazených prostor pxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xěmecký Spolkový ústavní soud (odst. 132 jeho rozsudku).
108. Na podporu tvrzení, že z hlediska ochrany života a zdraví zákazníků a zaměstnanců nejde o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuvních stran (viz čl. 23 Rámcové úmluvy), která přijala mimo jiné prováděcí pokyny k implementaci čl. 8 (Guidelines for implementation of Article 8; htxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxzky plynoucí z čl. 8 Úmluvy" (viz účel prováděcích pokynů, odst. 1).
109. Dle zásady č. 1 prováděcích pokynů "[ú]činná opatření k zajištění ochrany přex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxředí, aby bylo vytvořeno 100% nekuřácké prostředí. Neexistuje bezpečná hladina expozice tabákovému kouři (...). Jiná řešení než nekuřácké prostředxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxistují nezvratné důkazy, vědecké a další, o tom, že technická řešení před expozicí tabákovému kouři neochrání". Dle zásady č. 3 "[l]egislativa je nezbxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxytují dostatečnou ochranu. Za účelem efektivity by měla být legislativa jednoduchá, jasná a vynutitelná".
110. Je nesporné, že charakter prováděcíxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že nepovažuje prováděcí pokyny za přímo vytvářející právní závazky podle Rámcové úmluvy. I přesto tyto pokyny nelze dle pravidel výkladu mezinárodnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Prováděcími pokyny se řídil i zákonodárce (srov. str. 189 důvodové zprávy).
111. V souhrnu jsou tedy kuřárny prostředkem, který nechrání zdraví popuxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxle stravovacích zařízení, kteří jsou pak vystaveni větší míře možných sankcí ze strany státu za nedodržení přesných technických i funkčních podmínek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxuje napadená zákonná úprava, při méně intenzivním zásahu do vlastnického práva fyzických osob dotčených zákazem kouřit ve vnitřním prostoru provozoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xosoudit, zda má dostat přednost ochrana výše uvedených cílů před omezením vlastnického práva spatřovaného v omezení kuřáka v nakládání s jeho tabákovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x to při současném poukazu na to, že předmětné omezení v nakládání s tabákovým výrobkem není absolutní, naopak je vymezeno místně a z povahy věci i časově. x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxaz tudíž představuje ústavně konformní zásah do vlastnického práva.
114. Ústavní soud se také zabýval tím, jak zákaz kouření v provozovnách stravovaxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxh východiscích meritorního posouzení, není jednotlivcům zaručeno neomezené a neměnné právo svobodného jednání, ale právo na to, aby rozsah autonomix xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 4 Listiny, dle něhož mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích, jen při zachování základních práv a svobod a meze základnícx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe dne 27. května 2009 sp. zn. Pl. ÚS 42/08 (N 90/53 SbNU 159; 163/2009 Sb.) nebo ze dne 27. července 2010 sp. zn. Pl. ÚS 19/09 (N 150/58 SbNU 271; 260/2010 Sb.)xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí míst, kde je zakázáno kouření, je stanoven zákonem, je dostatečně jasný a určitý a sleduje množství legitimních cílů, není tedy svévolný. Nezasahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrádkách), před jejich prostory nebo na všech jiných místech, kde zákaz kouření neplatí, čehož také v současnosti využívají. S ohledem na hodnotu cíle, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxch jedné skupině osob a zároveň tím stanovit i neúměrné povinnosti (v tomto případě omezení) skupině druhé (srov. již citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 22/92xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xávykových látek představuje ústavní či protiústavní zásah do práva podnikat dle čl. 26 odst. 1 Listiny. Ústavní soud provedl za účelem jeho posouzení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxm žádnou povinnost ani sankci v případě nesplnění povinnosti. Zároveň je třeba zdůraznit, že kouření v provozovně stravovacích služeb není předmětem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxitu hostů, kterou by některý provozovatel byl ochoten ve svém zařízení strpět, a jiný nikoliv.
117. Nelze vyloučit, že tímto zákazem budou nepřímo zasxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xiní. Pro zhodnocení, zda dochází k zásahu do samotné podstaty a smyslu práva podnikat, je však pro Ústavní soud zásadní zjištění, zda tento zásah dopadá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxetí posuzovaného zákazu nebyla schopna si zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tomto směru do okamžiku vydání tohoto nálezu nepřinesla žádná skutková tvrzení, nepoukázala ani na jediné zařízení, které by muselo ukončit svou činxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxré by nastaly v zahraničí. Nic podobného neplyne ani z vyjádření vlády. Dle důvodové zprávy k zákonu jsou na základě studií i zahraničních zkušeností naxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxich nižší nemocnosti a nižší náklady na zajištění odpovídající vzduchotechniky (str. 194 důvodové zprávy).
118. Ani veřejně dostupné statistiky Čexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxvými účinky návykových látek (31. května 2017) došlo k zásadnímu zásahu do podnikání v tomto oboru. Z přehledu základních finančních ukazatelů v oblaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xlepšující se tendenci. Například zatímco počet zaměstnanců v tomto oboru v prvním čtvrtletí roku 2017 činil 87 827 osob, ve třetím čtvrtletí roku 2017 čxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx mezd v tomto oboru (Český statistický úřad. Základní finanční ukazatele - čtvrtletní. Dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/l-malzfu_b). V tzxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx https://www.czso.cz/csu/czso/cri/sluzby-4-ctvrtleti-2017), zatímco za rok 2016 došlo ke zvýšení o 5,7% (dostupné na https://www.czso.cz/csu/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtik zjistit, nakolik se na zvýšení tržeb podílela stravovací zařízení původně kuřácká oproti nekuřáckým nebo stravovací zařízení ve městech oproti zxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xa výkonnosti oboru a zřejmě ani ve ztrátě zdroje obživy zaměstnanců zařízení uzavřeného na základě přijatého zákazu kouření.
120. Navíc je úvaha o proxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxhla ukončit činnost před účinností samotného zákazu z vlastního rozhodnutí, některá z důvodu kumulace opatření, která na stravovací zařízení v uplynxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx soud před stejným problémem v tom, že teoreticky bylo možné se domnívat, že na některá stravovací zařízení dopadla povinnost elektronické evidence trxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx ÚS 26/16) a z popsaných důvodů jej neshledává ani nyní.
121. Opomíjen je vedle dopadu zákazu kouření do podnikání stravovacích zařízení jeho dopad do vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xodnikání a předmětem napadeného zákazu. Ani v tomto případě však Ústavní soud neshledává, že by šlo o zasažení samotné podstaty a smyslu práva podnikatx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxo zakazováno kouření jako celek, zasáhlo v samotné podstatě.
122. V souvislosti s připomenutím elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení pax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xříve obvyklého chodu podnikání, sledovala "jen" cíle vyšší efektivity při výběru daní, tedy v podstatě vyšší efektivity chodu státu, a narovnání podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxy zdraví (čl. 31 Listiny), života (čl. 6 odst. 1 Listiny), zvláštní ochrany dětí a mladistvých i těhotných žen (čl. 32 i čl. 6 odst. 1 Listiny), zlepšení žxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxch již zmíněných mezinárodních smluv lze dovodit, že jedním z cílů sledovaných napadeným zákazem je i dodržování závazků, které České republice vyplýxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxích zařízení v posledních letech nepříznivě dopadla, není zákaz kouření tím opatřením, k němuž by měl Ústavní soud přistupovat nejkritičtěji, a už vůbxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a svobod druhých, a nikoliv jen efektivitou chodu státního mechanismu a "čistotou" podnikání. Je to právě Ústavní soud, který mnohdy musel ochranx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xN 111/69 SbNU 765; 238/2013 Sb.), ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 (N 39/72 SbNU 439; 77/2014 Sb.) a ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 (231/2xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xchrany života a zdraví "před komerčními a jinými zájmy tabákového průmyslu". I to by mělo přispět ke zdrženlivému přístupu Ústavního soudu. Je nutno poxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxchto důvodů může Ústavní soud uzavřít, že napadený zákaz kouření sleduje legitimní cíle a není svévolným zásahem do základních práv.
125. V testu rozuxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxější, nejmoudřejší či nejjednodušší.
126. Jakkoli se může zdát úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb drasticxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxící se otázky efektivnosti tohoto řešení (srov. body 105-111) i na to, že přijatý zákaz je opatřením vycházejícím z čl. 8 Rámcové úmluvy.
127. Nad rámec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xetišti, na něž poukazuje navrhovatelka, aniž by vysvětlovala, proč by měla být stravovací zařízení s letišti srovnatelná. Stavebně oddělený prostor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxidla jde o prostor výhradně vnitřní. Zvláštní důraz přitom byl v mezirezortním připomínkovém řízení kladen na cestující s různou mírou závislosti na txxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxíznakům, s ohledem na zákaz kouření v letadlech. Takové důvody se pro zřízení kuřáren v provozovnách stravovacích služeb zjevně neuplatní, neboť kuřáxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxst zřízení stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo jiném zařízení pro léčbu závislostí [§ 8 odsxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh soudů, na něž navrhovatelka odkazovala. Vytváří naopak argumentační podporu pro regulaci, kterou zvolil český zákonodárce.
129. Spolkový ústavnx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzu kouření ospravedlněného ochranou veřejného zdraví jako základního veřejného statku i ochranou života a nepochybné negativní důsledky aktivního x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxžbách oproti statistickým datům týkajícím se obyvatelstva jako celku (odst. 110). Poukázal rovněž na širokou diskreci zákonodárce, sleduje-li cíl oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxní ve stravovacích zařízeních (odst. 122), a to ani s ohledem na malé podniky či jejich omezenou nabídku (odst. 123), stejně jako takové výjimky nečiní axx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx]. Dovodil rovněž, že přísný zákaz kouření není nepřiměřeným omezením autonomie vůle kuřáků, neboť jim zůstává zachována možnost dočasně restauraci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxtavní soud ovšem přezkoumával zákony spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Berlín, které výjimky z přísného zákazu kouření ve stravovacích zaříxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxly mít zřízenu kuřárnu, zatímco malá stravovací zařízení musela být přísně nekuřácká. Stejně tak považoval za neústavní to, že se výjimka ze zákazu kouxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxky ze zákazu kouření ve stravovacích zařízeních, nikoli v samotném zákazu kouření. V závěru rozhodnutí pak znovu zdůraznil, že při přijetí nové právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí (odst. 163).
131. K obdobným závěrům na základě obdobné právní úpravy došel i Ústavní soudní dvůr Svobodného státu Sasko v rozhodnutí, na něž navrhovxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že výjimka ze zákazu kouření, která platila pro oddělené prostory stravovacích zařízení, nedopadala i na herny. Obdobný je i rozsudek Ústavního sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připustil výjimku ze zákazu kouření jen tehdy, bude-li toto zařízení provozovat výlučně jeho vlastník, a nedojde tedy k ohrožení zdraví jeho zaměstnaxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxe uvedené k závěrům o rozumnosti zvoleného prostředku postačovalo, zabýval se Ústavní soud i tím, zda zákonodárce mohl srovnatelně rozumným způsobem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgitimních cílů, k čemuž byl jako demokraticky zvolený zákonodárce oprávněn [srov. např. nález ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 (73/2017 Sb.)x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxého legislativního vymezení a v konečném důsledku, tak jako tomu bylo v jednotlivých německých spolkových zemích, námitkám nerovného zacházení. Je-xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxími, oč diskutabilnější by bylo, pokud by hranice pro zákaz kouření byla odvozena například od podlahové plochy restaurace. Pak by v jedné obci mohlo doxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxaz kouření v restauracích s možností zřízení stavebně oddělených kuřáren dle volby provozovatele stravovacího zařízení, došlo by ke znevýhodnění až xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xávěry Spolkového ústavního soudu, že paušální zákaz kouření je z hlediska legislativní techniky ústavně mnohem méně problematický. Spolkový ústavnx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daném oboru se jedná. Případný poukaz na to, že v jedné oblasti činnosti je nyní legitimně zakazovaná aktivita tradičnější než v jiné, nemůže být právně xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxdu či jiné obtěžování, které je kuřákům před provozovnami stravovacích služeb vytýkáno. Jsou-li totiž tyto výhrady důvodné, jsou již nyní řešitelné v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxo imise vlastníka, proti nimž je možné se bránit zdržovací žalobou nebo případně i žalobou na náhradu újmy (srov. § 1013 občanského zákoníku, zejména jexx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xýjimky zákonodárce, Ústavnímu soudu jejich hledání nepřísluší. Samotný zákonodárce by za platného právního stavu nadto musel při vymezování výjimex xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xulturních právech, čl. 24 Úmluvy o právech dítěte, čl. 11 Evropské sociální charty i závazků plynoucích z Rámcové úmluvy.
135. Zákaz kouření ve vnitřxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx 2 Listiny.
136. Závěrem této části nálezu Ústavní soud dodává, že jeho závěry neznamenají, že by potvrzoval zákonodárcem zvolené řešení jako jediné mxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxle něj existuje jiné řešení mírnější, ale stejně efektivní z hlediska zákonodárcem požadovaných účinků. Volba požadovaných účinků (zde míra ochrany xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxdardu ochrany zdraví šetrněji zasahovalo do práv těch, kteří chtějí kouřit. Zákonodárce tím ovšem není zbaven prostoru pro případnou jinou regulaci kxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxk, včetně již zmíněných hledisek mezinárodněprávních. Kdyby zákonodárce v zájmu ochrany zdraví zvolil při přijímání úpravy kouření v provozovnách sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xl. 26 odst. 1 Listiny.
137. Ústavní soud proto ze všech výše uvedených důvodů neshledal jako protiústavní § 8 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně zdraví přex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
138. Čtvrtým okruhem námitek navrhovatelka namítla neústavnost § 11 odst. 4, § 35 odst. 1 písm. a) ve slovech "nebo 4" a § 36 odst. 1 písm. j) ve slovech "xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxuje prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu, zbylá vyjmenovaná ustanovení upravují související přestupky, a to fyzickýcx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xavrhovatelka za nedůvodný. Své pochybnosti však osvětlila jen ve vztahu k ochutnávkovým automatům ve vinárnách.
140. Posouzení právě popsaných námxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxodejcům alkoholických nápojů a omezením, které přinášejí, zasahují do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxosti prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu), zasahují do jejich vlastnického práva chráněného čl. 11 Listiny. Ústavní sxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxučnější podobě právě s ohledem na již výše popsaná obdobná zhodnocení.
141. I v tomto případě nemá Ústavní soud za to, že by se omezení určitého způsobu pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxyslu práva podnikat. Opět se jedná o omezení, jemuž mohou prodejci svou činnost přizpůsobit a které jinak jejich podnikatelské činnosti nebrání.
142x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe do popředí vedle obecné ochrany zdraví zejména zvláštní ochrana dětí a mladistvých (čl. 32 Listiny). Vzhledem k obtížné kontrolovatelnosti zletiloxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxlným.
143. Napadený zákaz je také rozumným zákonným prostředkem směřujícím k cílům právní úpravy. Představitelné jsou automaty, které by věk kupujíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxm prostředníků, a navíc by s nimi byla spojena rizika zneužití osobních údajů. Jiné technologické alternativy nejsou Ústavnímu soudu známy a ani navrhxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxslu čl. 26 odst. 2 Listiny.
145. Pro posouzení dopadů zásahu do vlastnického práva opět platí, že napadená ustanovení sledují legitimní, resp. ústavnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxá sledovaných cílů dosáhnout, jsou tedy vhodným prostředkem k jejich dosažení. Ústavní soud neshledal existenci žádných mírnějších prostředků, ktexx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt napadených ustanovení v užším smyslu, tedy zda má dostat přednost ochrana výše uvedených cílů, které napadená ustanovení sledují, před omezením vlaxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxho práva, které budou u nepodnikajících fyzických osob spíše výjimečné, považuje za nezbytné upřednostnit sledované cíle ochrany zdraví a ochrany děxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx navrhovatelky týkající se ochutnávkových automatů užívaných ve vinárnách považuje Ústavní soud za zcela bezpředmětné. Napadená ustanovení výslovxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxholu, což má vést k delší využitelnosti otevřené lahve s alkoholickým nápojem i jeho kvalitnější ochutnávce, nejsou napadenými ustanoveními takové pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpojů. Je tedy možné například jejich umístění u baru tak, aby k nim měla přístup výhradně obsluha vinárny, která bude moci zákazníky s využitím ochutnávxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxva užití těchto automatů tak, aby měla obsluha vinárny či jiného zařízení prodej alkoholických nápojů pod vlastní kontrolou, nijak zvlášť zatěžujícíx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xlovech "nebo 4" zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., nejsou neústavní.
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxti § 11 odst. 6, § 35 odst. 1 písm. k), § 35 odst. 2 písm. b) ve slovech "k nebo", § 35 odst. 4 písm. a) ve slovech "k nebo", § 36 odst. 1 písm. m) a § 36 odst. 10 písxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxým § 11 odst. 6 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvení se liší od § 11 odst. 7 téhož zákona, kterým se zakazuje prodávat alkoholický nápoj "osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkouxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.
150. Nedostatky těchto ustanovení navrhovatelka spatřovala v tom, že vytváří velkou míru právní nejistoty s možností svévole státu a přenáší oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchá-li trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti, je za takové trestné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx kuráž" podporovala, by mohla být považována za účastníka na takovém trestném činu, a proto i potrestána dle ustanovení o trestnosti pachatele (srov. § xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxení potenciálních účastníků na trestných činech. Zavedení správní odpovědnosti pro méně závažné jednání (nikoli podporování a utvrzování v napití nx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto osob tím, že k podporování v napití na kuráž vůbec nedojde. Vytváří se plynulý vzájemně na sebe navazující právní rámec, kdy nalití sklenice alkoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx že po požití alkoholického nápoje má násilnické sklony, může být stíháno jako přestupek a nalévání alkoholického nápoje osobě, která projevuje úmysl xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdchozích okruhů jí napadených ustanovení. Opět platí, že primárně nyní posuzovaná napadená ustanovení míří vůči prodejcům alkoholických nápojů a omxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxjí je v jejich nakládání s věcmi, zasahují do jejich vlastnického práva chráněného čl. 11 Listiny. Ústavní soud opět provede test rozumnosti ve vztahu k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám se dle Ústavního soudu samotné podstaty a smyslu práva podnikat nedotýká. I v tomto případě jde o omezení, jemuž mohou prodejci svou činnost přizxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházení protiprávnímu jednání i jeho represi. Proto není svévolným zásadním snížením celkového standardu základních práv.
156. Napadený zákax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xochybnosti ohledně určitosti napadeného § 11 odst. 6 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zejména, jak je rozlišitelná osxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xadto již je běžnou součástí právního řádu. Ústavní soud přitom neshledává, že by intenzita jeho neurčitosti vylučovala možnost stanovení jeho normatxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxtraňovat následná aplikační praxe správních orgánů i správních soudů a není vyloučen ani zásah Ústavního soudu v řízení o ústavních stížnostech.
157x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xři posouzení dopadů zásahu do vlastnického práva opět platí, že napadená ustanovení sledují legitimní, resp. ústavně aprobovaný cíl, který i Listina xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxou tedy vhodným prostředkem k jejich dosažení. Existenci mírnějších prostředků, které by cílů úpravy mohly stejně efektivním způsobem dosáhnout, Úsxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xj. zda má dostat přednost ochrana výše uvedených cílů, které napadená ustanovení sledují, před omezením vlastnického práva, upřednostňuje Ústavní sxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxého práva třetích osob, i jejich závažností. Vlastní povaha zásahu do vlastnického práva je proti sledovaným cílům minimální, neboť napadený zákaz vlxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxli plošně, a to tehdy, kdy lze důvodně předpokládat ohrožení či porušení zákonem chráněných zájmů.
159. Napadená ustanovení proto představují ústavxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxm. b) ve slovech "k nebo", § 35 odst. 4 písm. a) ve slovech "k nebo", § 36 odst. 1 písm. m) a § 36 odst. 10 písm. b) v označení písmene "m)" zákona č. 65/2017 Sxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xostihování ohrožení sebe sama
161. Šestým okruhem námitek navrhovatelka napadla § 19 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látex xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, je zakázáno požívat alkoholxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
162. Byť si navrhovatelka byla vědoma, že porušení § 19 zákona je sankcionováno v § 35 odst. 1 písm. ox xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa jej ani v záhlaví, ani v petitu svého návrhu. V § 35 odst. 1 písm. o) zákona je přitom přestupek popsán tak, že se jej fyzická osoba dopustí tím, že v rozporx x x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
2. po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xdůrazňuje vázanost petitem návrhu, nikoli jeho odůvodněním, tj. argumenty, které navrhovatel uvádí. Posuzuje sice návrh i z jiných hledisek ochrany xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxjimkou je situace, kdy by v důsledku zrušení určitého zákonného ustanovení nálezem Ústavního soudu ustanovení jiné, obsahově na předchozím závislé, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xednalo o postup ultra petitum. Platnost takového ustanovení zaniká totiž na základě principu cessante ratione legis cessat lex ipsa, derogace provedxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx2001 Sb.), ze dne 31. října 2001 sp. zn. Pl. ÚS 15/01 (N 164/24 SbNU 201; 424/2001 Sb.) nebo ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 (N 15/76 SbNU 197; 99/201x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxna, toto ustanovení je však obsahově zopakováno v § 35 odst. 1 písm. o) zákona, které je vlastním podkladem pro ukládání pokut za přestupek. Pokud by tedx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxžitelné být nemá, by nadále zůstala v zákoně obsažena. Pokud by Ústavní soud sám vybíral jednotlivá slova z § 35 odst. 1 písm. o) zákona, která by měl zrušxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xx xdst. 1 písm. o) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se proto Ústavní soud zaxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xadou návrhu, pro niž by Ústavní soud nemohl přistoupit k meritornímu posouzení těch ustanovení, která navrhovatelka napadla.
166. Námitky navrhovaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxa, byť lidský život i zdraví nejsou vlastnictvím státu. Ustanovení považovala také za nadbytečné a za projev snahy vlády po všemocném narušení soukromxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxek v souvislosti s jinou činností zasahuje do nějakého základního práva. Kvůli vazbě na následnou činnost by sice bylo možné uvažovat o tom, zda jde o omexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxní s věcmi, aby nevykonával činnost, při níž může ohrozit své zdraví), ad absurdum by se dalo uvažovat například i o omezení práva svobodně se shromažďovxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxty jednotlivce. Podstatu zákazu tedy Ústavní soud ve shodě s navrhovatelkou spatřuje nikoli v omezení následné činnosti, ale v samotném zákazu "požívxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. 11 Listiny). Současně toto uložené sebeomezení dopadá na každého jednotlivce v jeho běžném životě i v jeho obydlí v přítomnosti třeba jen jeho vlastní xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xoud přezkoumá napadenou část § 19 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Přitom podotýká, že i zásah do práva na ochranu soukrxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý cíl, a to ochranu života, zdraví i majetku. Pokud jde pouze o slova "svoje nebo", je jimi sledován cíl ochrany zdraví (srov. opět čl. 11 odst. 3 Listiny, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xroveň naplnění sledovaného cíle, ochrany zdraví, by se snížila právě o ochranu samotného jednajícího.
169. Navrhovatelka se přitom mýlí, pokud se doxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xehdy, jsou-li sebepoškozováním či sebeohrožováním jednotlivce současně ohrožovány i další hodnoty, ať už jde o zdraví jiných osob, nebo majetek. Pouxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů] nebo povinnost chodce uxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xovinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení (§ 106 zákoníku práce). Ústavní soud přitom již rozhodl, že v těchto případxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xříkladech ohrozí osoba, na niž omezení dopadá, jen sama sebe, ve většině případů bude její ohrožení a ohrožení jiných hodnot neoddělitelně propojeno. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxce.
171. Případy, na které dopadá § 19 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, však mohou být velmi rozličné. Je představitelxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xdy opilý řidič, cyklista či chodec způsobí dopravní nehodu, jejíž škodlivé následky budou propojeny. Avšak tím, že napadené ustanovení zahrnuje i sloxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost, při níž ohrozí pouze své vlastní zdraví. Vzhledem k tomu, že napadené ustanovení dopadá na každou fyzickou osobu při jakékoli její činnosti, jxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příklad česání jablek, při kterém může jednotlivec spadnout ze stromu. Stejně tak ale napadené ustanovení dopadá i na sekání trávy, žehlení nebo umýváxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx jednotlivce, v jeho domově, je absurdní představa, že by tyto činnosti nemohl vykonávat jen kvůli možnému ohrožení vlastního zdraví a nemohl si při žádxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xypuštěna, zůstane legitimní účel tohoto ustanovení zachován. V případech, kdy totiž bylo chráněno zdraví jednotlivce s ohledem na propojenost dalšíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx látky platit i nadále. Tím budou v případech ochrany těchto dalších hodnot zprostředkovaně chráněni jednotlivci i sami před sebou. Vypuštěním slov "sxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxsledku požití alkoholu nebo užití jiné návykové látky ohrožoval jen sám sebe a nikoho jiného. Tím rovněž zůstane zachován alespoň minimální prostor prx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxně zasahováno do jeho vlastnického práva.
173. Ústavní soud proto dovodil, že § 19 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek slxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxvané cíle dostávaly do rozporu s právem na ochranu soukromí. Vzhledem k tomu, že již při posouzení legitimního cíle dospěl k závěru o nutnosti zrušit uvexxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxající v tom, že § 19 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zahrnuje i slova "svoje nebo", z popsaných důvodů v testu proporcioxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxtavností § 35 odst. 1 písm. o) téhož zákona, tj. tím, zda je ústavně konformní porušení citovaného zákazu sankcionovat, zejména ve vztahu k osobě, kterx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxna po derogaci provedené Ústavním soudem a § 35 odst. 1 písm. o) zákona odstraněn, musí orgány aplikující § 35 odst. 1 písm. o) zákona č. 65/2017 Sb., o ochxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí přestupku jen jednáním, které je "v rozporu s § 19". Při tom budou muset vzít v úvahu, že Ústavní soud z § 19 zákona slova "svoje nebo" odstranil.
VIIxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neústavnost částí § 24 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Napadené části těchto ustanovení upravují u nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxní ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami a nákladů na dopravu vyšetřovaného nezletilého do zdravotnického zařízení.
176. Tyto nákladx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření, případně u toxikologického vyšetxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, dochází k přenosu povinnosti hradit náklady na vyšetřovanou osobu, u nezletilých vyšetřovaných osxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh zástupců, byť je například nezletilý umístěn ve výchovném zařízení a na jeho případnou opilost v takovém případě jeho rodiče nemají žádný vliv. Právě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxanoveními veřejnoprávního předpisu vstupováno do soukromoprávní úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi.
178. Ústavní soud předně neshledává, že by námixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a veřejné právo odděleno ,čínskou zdí‘. Dochází k častějšímu a užšímu prolínání, kombinaci i vzájemnému intenzivnímu ovlivňování prvků soukromopráxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxjným právem dochází často i v rámci jednoho předpisu, sama o sobě však taková skutečnost k neústavnosti právní úpravy nevede [k tomu srov. také nález ve vxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým zástupcům hradit určité náklady za nezletilé, lze v nich spatřovat zásah do vlastnického práva chráněného čl. 11 Listiny. Proto Ústavní soud zhodnoxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx především ve zvláštní ochraně dětí a mladistvých (čl. 32 Listiny). Poplatkovými povinnostmi uloženými nezletilým se Ústavní soud podrobně zabýval v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nad únosnou mez možnost uzpůsobit si život podle vlastní potřeby. Taková možnost není zachována, pokud jsou nezletilí do dospělého života vpuštěni se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxvstupovalo se závazky, jež mohou mít rdousící efekt (nález sp. zn. I. ÚS 1775/14 ze dne 15. 2. 2017). To platí tím spíše v případech, kdy jde o dluhy vrchnosxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dle § 20 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek jsou orientačnímu vxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxe. Může tedy jít i o děti mladší patnácti let, které mají jen omezenou možnost obstarat si příjmy vlastním úsilím a zpravidla nebudou mít k hrazení poplatxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a uchránit je tak před závazky, které pro svou nezletilost nejsou schopni splatit. Proto jsou vhodným prostředkem k jejich dosažení.
182. Ústavní soxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxškeré náklady opilých či intoxikováných osob mladších osmnácti let nesl sám, čímž by byli zproštěni této povinnosti jejich zákonní zástupci. Takové řxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxolik se na případné intoxikaci nezletilých podíleli sami jejich zákonní zástupci, např. zanedbáním své povinnosti dohledu, které by snad měla provádxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo zařízení a přitom oddálilo okamžik, kdy jim původně vynaložené náklady budou proplaceny. Nejde proto o srovnatelnou alternativu.
183. V posledním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxstnického práva jejich zákonných zástupců. Z hlediska významu sledovaného cíle lze odkázat na již citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 9/15, který zdůrazňuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm nezletilé do jejich rané dospělosti. Omezení vlastnického práva zákonných zástupců se proti tomu významně neliší od obecné úpravy občanského zákonxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xteří by byli způsobilí uhradit náklady sami, je totiž ponecháno na jejich zákonných zástupcích, zda sami uplatní v rámci rodičovské odpovědnosti po svxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zjistí, že stav jemu svěřeného nezletilého byl zaviněn jinou osobou, včetně zanedbání péče např. ústavu, v němž nezletilý pobýval, není nikterak vyloxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Bude ale spíše pravidlem, že osobou, která bude primárně odpovědná za dohled nad nezletilým, bude právě zákonný zástupce. Z těchto důvodů se napadenx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpovědnosti.
184. Ústavní soud proto shledal, že napadené části § 24 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek představují ústxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxi tohoto nálezu dospěl k závěru o rozporu slova "převážně" v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d) a § 36 odst. 1 písm. b) a k) zákona č. 65/2017 Sb., o ochrxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x Ústavním soudu, ve znění zákona č. 48/2002 Sb., výrokem I rozhodl o tom, že v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d) a § 36 odst. 1 písm. b) a k) zákona o ochrxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxaví před škodlivými účinky návykových látek s ústavním pořádkem. Výrokem II tak dle § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákonx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapadených ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek neshledal. Proto ve zbylé části výrokem III rozhodl podle § 70 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaujali k výrokům I a II rozhodnutí pléna soudce Josef Fiala a k části výrokx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx