xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x x xxxxxx xxxxxxu zní:
"§ 1
Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:
a) Mexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xe studijním programu a za mimořádné činy studentů,
c) Plaketu Františky Plamínkové,
d) Cenu Milady Paulové,
e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,
h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxi a mládeží,
k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent",
l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Koxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlovat Medaili České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání".".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx.
4. § 4 včetně nadpisu zní:
"§ 4
Plaketa Františky Plamínkové
(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji prxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxtnosti projevily.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.".
5. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a pexxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x
xxxxxxx xxxxxxxa školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách
(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxách.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských nebo paralympijskýcx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx
xx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x
xxxxxní ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce
(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce se uxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxské republiky.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umíxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přesáhnout 2 000 000 Kč.".
9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
"§ 9a
Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxějším sportovcům akademické reprezentace České republiky.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 35 000 Kč. Výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxdnom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1 500 000 Kč.".
10. V § 10 odst. 2 se částka "5 000 Kč" nahrazuje částkou "6 000 Kč" a částka "150 000 Kč" se nahraxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxvy za práci s dětmi a mládeží
(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží se uděluje fyzické osobě, právnické osobě nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxovy.
(2) Cenou podle odstavce 1 je věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnxxx xxx xxx xxx
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxe žákovi nebo studentovi do 21 let za mimořádný a vynikající výsledek zejména v technickém nebo přírodovědném oboru nebo na významné mezinárodní soutěxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxádného výsledku z hlediska daného oboru. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč.
x xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje fyzické nebo právnické osobě anebo skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxnského v České republice nebo v zahraničí. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé vynikxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvání.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.
§ 10d
Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenskéxx x xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila o zlepšení vztahů mezi lidmi a národy v duchu humanistického odkazu Přemysla Pittra a přispěla k rozvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x 10e
Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání"
(1) Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávánxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.".