xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx1/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 12 se za slovo "i" vkxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xx x x xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xx x xxx xx xxxxxxxx
xx x xx x xx xxxxxx
xx xx
(1) Česká národní banka má výhradní právo vydávat obchodní mince, které se nazývají české dukáty. Ustanovení § 15 se pro ně použije obdobně.
(2) Obchoxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele v omyl, žx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo "mince".".
5. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, xxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xmotnost, materiál, vzhled, její další náležitosti a datum vydání.".
6. § 46 včetně nadpisu zní:
"§ 46
Přestupky
(1) Přestupku se dopustí tenx xxx
xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnými Českou národní bankou, nebo
b) v rozporu s § 21 odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1,
b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo
c) nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí přestupku tím, že
a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
xx x xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx nebo podle odstavce 2 písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a) nebo c) anebo podle odstavce 3.".
xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx