xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání".
2. Nadpis části prvnx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xRESTÁNÍ".
3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
"§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xonižující zacházení nebo trestání1) (dále jen "nařízení Rady"),
a) práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a
b) výkox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím související,
b) zbožím výxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.".
4. V § 2 písmexx xx x xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xebo technické pomoci,
b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a členských států Evropské unie.".
5. V § 3 se slova "nebo dovozu zboží x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtupní také způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy " , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských sluxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsterstva".
6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení a v odstavci 2 se slova "zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země" nahrazují slovy " x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xxxxx xxxxží nebo k poskytnutí technické pomoci" nahrazují slovy " , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo tecxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx x x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxitele povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží".
10. V § 6 odst. 1 se slova "Vývozce nebo dovozce" nahrazují slovy "Držitel povolení k vývozu, dxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx x x x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x slova "uskutečnění vývozu nebo dovozu" se nahrazují slovy "uskutečnění vývozu, dovozu nebo tranzitu".
12. Nadpis § 7 zní:
"Povinnosti držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxoskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci" a slova "poskytnuté technické pomoci" se nahrazují slovy "poskytnutých zprostředxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x x x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
15. V § 9 odst. 3 se slova "vývozu a dovozu zboží" nahrazují slovy "vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží".
16. § 11 včetně nadpisu zní:
"§ 11
Přestuxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxné v příloze II nařízení Rady,
b) vyveze zboží uvedené v příloze III nebo IIIa nařízení Rady bez povolení k vývozu,
c) provede tranzit zboží uvedeného v xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xařízení Rady,
e) vystaví nebo nabízí k prodeji na výstavách nebo veletrzích na území členského státu Evropské unie zboží uvedené v příloze II nařízení xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxe zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nařízení Rady,
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxká nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že vyveze zboží v rozporu s povolením k vývozu.
(3) Fyzická, právnická nebo poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí fyzická osoba se jako držitel povolení k tranzitu dopustí přestupku tím, že uskuteční tranzit zboží v rozporu s povolením k tranzitu.
(5) Fyzická, prxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc v rozporu s povolením k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxozu, dovozu nebo tranzitu zboží nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady,
b) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k poskytxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zbožíx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xsoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.
(9) Fyzická, právnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nebo o tom, že povolenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
xx xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxtupek podle odstavců 1 až 5,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,
c) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b) nebo odstavcx xx
xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxx x x xx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 až 5 je trestný.".
18. V § 13 se slova "vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskytování technické pomoci" nahrazují slovy "zahraničnímu obchodu se zbxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx