xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x44/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se mění takto:
1. x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x x xx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxifikátorech,
b) majitelích účtů a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtech,
c) stavech peněžních prostředků na xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnostních schránek.".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
3. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
"§ 57a
(1) Poxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx podle § 57, je povinna na vyžádání správce daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty30):
a) údaje získané při provádění identifikace klienta,
b) údaxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxncování terorismu,
c) údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b),
d) dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta obsaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxe vyžádat údaje a dokumenty podle odstavce 1 pouze ústřední kontaktní orgán podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní, a to poxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.
30) Směrnice Rady 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x x xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx" a za slovo "údaje" se vkládají slova "nebo dokumenty".
5. V § 58 odst. 2 se za slovo "Údaje" vkládají slova "nebo dokumenty", za slovo "mezi" se vkládx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx x x xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxy "podle § 57 a 57a" a slova "v § 57" se nahrazují slovy "v § 57 a § 57a".