xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxdění do oběhu, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 1 se slova "Evropských společenství2)" nahrazují slovy "Evropské unie2)xx
xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxcných rostlin určených k produkci ovoce na trh. Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx93 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx6/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxovádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxch in vitro sloužící jako rostliny pro další přemnožování".
5. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:
"c) množitelskou cxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxelové konstrukci,
d) sádí chmele upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xbalovanou a kontejnerovanou sadbou chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu, zejménx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx x x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxa t) až y) se označují jako písmena s) až x).
7. V nadpisu § 3 se slova "§ 23 odst. 8 a § 24 odst. 8" nahrazují slovy "§ 23 odst. 7 a § 24 odst. 9".
8. V § 3 odxxxxxx x xxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxše muškátová,
d) Šedý Portugal,
e) Tramín žlutý a
f) Veltlínské červenobílé.".
9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x x x xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxrdní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.".
11. V § 4 odst. 2 se za slovem "V" vkládají slova "půdě nebo".
12. V § 4 odst. 2 a 3 se sloxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxpadě mikrorozmnožování ověřuje na plodících rostlinách. Dodavatel zajistí pracovníkům Ústavu přístup k porostům sloužícím k ověření odrůdových znxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xdrůdové pravosti a čistoty.".
14. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a byl otestován na škodlivé organismy uvedené v přílozx xx xx xxxx xxx
xxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxt. 9" nahrazuje textem "§ 5 odst. 8".
17. V § 7 odst. 4 se slova "certifikáty a certifikáty" nahrazují slovy "certifikáty, certifikáty a uznávací lisxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx x x x xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2".
xxx x x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx x xxxxxxx x xx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx zrušuje.
22. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:
"(1) Uvádět do oběhu lze pouze konformní rozmnožovací materiál, u kterého byly splněny požadavky na vyprxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxmické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,
c) plány a metody pěstování rozxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxiálu,
f) provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismx x
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxormního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující infoxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xód,
c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,
d) jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) botanický název,
g) označení "materiál CAC",
h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě
1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxx se žádost o úřední registraci nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: "navržený název" a "žádost se projednává",
i) mnxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxx x xxxj, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o konformxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xx xx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtem "§ 16 odst. 12".
24. V nadpisu § 14 až 16 a § 18 se text "§ 19 odst. 15" nahrazuje textem "§ 19 odst. 17".
25. V § 14 se na konci textu odstavce 1 dopxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí materiál,
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál a
d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál.".
26. V § 14 odst. 3 se větx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx x x xx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxalovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiálx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx x x xx xxxxxxxx x xx x xnějí:
(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje se alespoň ve dvou vyhotoveních pro dodavatele a příjemce, a doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce.
(2) Průvodní xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxní návěsku.
(3) Úřední návěska obsahuje
a) údaj "pravidla a normy EU",
b) označení "Česká republika" nebo jiného členského státu nebo jejich kódx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,
e) referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdnx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxce,
h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě
1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,
2. naštěpovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxlení ochranných práv, musí tato návěska uvádět tyto údaje: "navržený název" a "žádost se projednává",
i) popřípadě údaj "odrůda s úředně uznaným popxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa jinou návěskou, rok vydání původní návěsky,
n) informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 proxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xx xxstavec 8 zní:
"(8) Barva úřední návěsky je
a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b) bílá pro základní rozmnoxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxská chmelnice.".
31. V § 17 odst. 3 písmeno g) zní:
"g) jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).".
32. V § 17 se na konci odstxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx č. 1 části 1. tabulka č. 1 zní:
                           "Tabulka č. 1
---------------------------------------------------------------------
   Skupina porostů     První přxxxxxxx    xxxxx xxxxxxxxx
                 x xxxx        x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x   xx xxx xxrvence    - - - - - - -
matečné rostliny chmele    do 25. srpna
              (vždy před sklizní
                chmelnice)
----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx    xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx   xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxých podmínkách)
---------------------------------------------------------------------
Porosty kořenáčů chmele a  Od 15. července     Od 1. září 
baxxxxxxxxx xxxxx       xx xxx xxxxxx     xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  xx
xxx x xxxxxxx xx x xxxti 2. tabulka č. 2 zní:
                          "Tabulka č. 2
--------------------------------------------------------------------
 Skupina porostů            Popis
 
Kořenáče chxxxx   xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
          xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
          xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------
Balíčkovaná sadba  Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty
          odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého
          úhoru nexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx     xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxožovací materiál chmele
chmelnice      je vysazen v samostatné konstrukci, která je
          vzdálena minimálně 2,8 m od rostlin chmele
          neověřeného zdravotního stxxx x xx xxxxxxxx
          xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
          xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
          xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxx
          xxxxvotní třídy.
--------------------------------------------------------------------
                                 ".
35. V příloze č. 1 části 4. tabulky č. 4 a 4.1 znějí:
                          xxxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxx xxxxxxx       xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxx xxxxxx,  a) Označené a zřetelně oddělené k zajištění
balíčkovaná sadba   identifikace odrůdy, kategorie a generace,
chmele, množitelská  zdravotní třídy a ročxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 
xxxxxxxx xxxxxx    xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
            xxxx xxx xxxxxxx xxjít k záměně rostlin
            jednotlivých generací, odrůd nebo klonů,
            případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů.
          c) Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klxxx
            xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
            xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
          xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
            xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxují příznaky
            napadení škodlivými organismy, musí být
            bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo
            odstraněny.
-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx     xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
            generace a zdravotní třídy.
          b) U množení musí být matečná rostlina
            dosledovatelná k předchozí matečné rostlině
            předstupně v přímé linii. Záznamy slouxxxx
            x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
            xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
          xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
            xxxxxxxx xxxxxxxxx sadbou nižší kategorie,
            generace nebo zdravotní třídy, se uzná
            v nižší kategorii, generaci nebo zdravotní
            třídě.
          d) U množitelských porostů, v nichž bxxx
            xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
            xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------
 
                         Tabulka č. 4.1
 
  Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské
             chmelnici v %
--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxx x xxxxxxx        xxxxxxxxxx xxxxxxxx
                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                   xx x  x x  x xx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------
Jiné odrůdy a odchylné typy      0,0   0,0  0,1   0,2
 
Samčí rostliny            0,0   0,0  0,0   0,0
 
Viry a virům podobné škodlivé     0,0   2,0  xxx   xxx
xxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxx              xxx   xxx  xxx   xxx
 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx         xxx   xxx  xxx   xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------
                                 ".
36. V příloze č. 1 části 5. první řádek tabulky č. 5 zní:
"
------------------------------------------------------------------xx
              xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                 xx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx řádku tabulky slova "Balíčkovaná sadba" nahrazují slovy "Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxlší požadavky    - Sadba se uvádí do oběhu svěží, nepoškozená,
             prostá chorob a škůdců.
            - Při skladování, dopravě a uvádění do oběhu
             se sadba chrání proti pomxxxxxxx xxxxxxxxxx
             xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  xx
xxx xxxxxha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy
1. Počet a termíny přehlídek réxx
                          xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx  xxxxxxxxx x xxxx    xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx--------------------------------------------------------------
Sazenice révy   Nejméně jednou  V případě potřeby vzhledem ke
          v období     kvalitě roxxxxxxxxxxxx 
          xx xxxxxx xx   xxxxxxxxxx
          xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx  xxxxxxě jednou  V případě potřeby vzhledem ke
          v období     kvalitě rozmnožovacího 
          1. června až   materiálu.
          31. října
----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx    xxxxxxx xxxxxx  x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx       x xxxxxx     xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
          xx xxxxxx xx   xxxxxxxxu.
          31. října
-------------------------------------------------------------------
Révové sazenice se uznávají sklizené a po vytřídění.
2. Pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
                          xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----
 Skupina porostů,      Minimální izolační vzdálenost
  kategorie
-----------------------------------------------------------------------
Roxxxxxxxxxx    xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx       x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x     xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxčního schématu a
základní       na pozemku, kde réva nebyla pěstována alespoň
rozmnožovací     po dobu 6 let.
materiál      b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z poxxxxxx
           xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
           xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
           xxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxaný   a) Nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů
rozmnožovací     révy, které nepocházejí z certifikačního 
materiál       schématu.
          b) Pozemek chráněn proti xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
           xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
           xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
           xxxxxxorus.
 
Sazenice révy   Révové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo
          podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice
          nebo od podnožové vinice činí 3 mx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, popřípadě podnože, kategorie, generace, zdravotní třídy a ročníku.
3. Požadxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
                          xxxxxxx xx x
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxa         Požadavky na vlastnosti
  porostů,
  kategorie
----------------------------------------------------------------------
Sazenice révy, a) Jednxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx     xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxx      xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 
xxxxktovaná    bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny
vinice       nebo odstraněny k zamezení snížení kvality 
ve všech      rozmnožovacího materiálu.
kaxxxxxxxxx   xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
          xxxxxxxxxx xxxxxx
 
xxxxxxxxxxxx  xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx 
xxxxxxxx      xxxkytovat.
předstupně,   b) Rostliny napadené virovými a virům podobnými
základní      organismy uvedenými v příloze č. 8 části 2. musí
rozmnožovací    být z porxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných druhů nesmí
materiál    vyskytovat; zřetelně označené odrůdy, popřípadě klony
        se nepovažují za příměsi.
 
Podnožová    a) Podíl výpadku rostlin v podxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx      xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxx       xxxxxismy uvedenými v příloze č. 8 části 2. nesmí
          překročit 5 %, jiné škodlivé organismy se
          zaznamenávají do evidence".
        b) V selektované vinici určené pro prxxxxxx
          xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
          xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
          xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxčit 10 %.
----------------------------------------------------------------------
4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révx
                          xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------
Průměr na vrchní části roubu a podnožového řízku   6,5 až 12 mm
 
Maximální průměr na spodní části roxxx x xxxxxxxxxxx   xx xx
xxxxx
 
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx         xx xx
 
xxxxx                         xxx xxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------
 
                         Tabulka č. 4.1
---------------------------------------------------------------------
           Pravokořenná sazenice
-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx       xxxxxxx x xx
    xxxxxx xxxxxxxx
 
xxxxx xxxxxxxxx xxlka od paty k hornímu zakořeněné    300 mm
    výhonku:              podnože
                     pravokořenné   200 mm
                     sazenice
 
Kořeny Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny,
    x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
                                
                         xxxxxxx xx xxx
            xxxxxxaná sazenice
---------------------------------------------------------------------
Kořeny   Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělenx
      xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
      xxxxxxx
 
xxxxx             xxxxxxxxx xxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------
a) Je zdravá, nepoškozená, bez rosných kořínků, s dobře
  vyvinutým kalusem a nejvíce dvouletá.
b) Místo štěpování je dostatečně srostlxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------
 
 
                         Tabulka č. 4.3
---------------------------------------------------------------------
      Další požadavky na rozmnožovací materiál rxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
  xxní 96 %.
b) Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:
  1. částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen
   ve vodě,
  2. uhynuxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
   xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxé, nepoškozené, zbavené úponků a
  zálistků, s dobře vyvinutými očky. V partii musí být rozmnožovací
  materiál roubů odrůdově pravý a čistý.
d) U standardxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x 
  xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------
 
                                
                         Tabulka č. 4.4
 
---------------------------------------------------------------------
      Zařazování štěpovaných sazenic xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxx     xxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               xxxxxx         xxxx
xxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------
    SE 1         SE 1          SE 1
     E           E           E
     C           C           C
   STANDARD         C         STANDARD
-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
                         xxxxxxx xx xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxx xxxxxvaných sazenic do zdravotních tříd
---------------------------------------------------------------------
 Výsledná zdravotní    Kombinace zdrxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
  xxxxx xxxxxxxxx           xxxxxxxxxx
   xxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               xxxxxx         xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------
Zdravotní třída VF       VF           VF
 
Zdravotní třída VT     VF nebo VT       VF nebo VT
 
Nedeklarovaná      VF nebo VT nebo    VF nxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx      xxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxx
             xxxxxxxxx xxxxx    xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------
                                  ".
39. V příloze č. 3 části 1. tabulka č. 1 zní:
                          "Tabulka č. 1
-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
              xxtružiník
----------------------------------------------------------------------
  Skupina porostů    První přehlídka    Další přehlídky
               v době        
---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx  xxxx xxxxxxx xxxxx   x x x x x x x
xxxxxxxx xxxx x xxxxx
 
xxtečné roubové stromy  Od 1. května do  Před dozráváním plodů
a keře ovocných rodů a  sklizně letních
druhů           roubů a řízků
 
Zaškolkované podnože,   1. června až   1x xxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx    xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx
 
xxxxxxx x xxxxxxxxxx    xx xxxxxx xx   xx xxxxxxce až 30. září
              31. července
 
Podnože generativní    1. května až   1. července až 30. října
a vegetativní        31. srpna 
--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xběhu.
 
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů
  v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku,
  kdy je možno ověřxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxžená z matečné rostliny a
vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové
pravosti matečné rostliny.
 
c) Materiál pěstovaný v kontejnexxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  xx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxlce č. 1.2 se text "15. 8." nahrazuje textem "30. září".
41. V příloze č. 3 části 2. tabulce č. 2 se u části "Semenné stromy a keře" v prvním řádku slova "Exxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------
 Maximální stáří matečných stromů a keřů vegetativně rozmnožovaných
              rodů a druhů
-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx       xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx               x5 let
Hrušeň, jabloň, kdouloň, slivoň, třešeň, višeň     20 let
Ořešák vlašský                     30 let
------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx
                                   x 
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxpedují odlistěné a se zbytkem řapíku".
44. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.1 zní:
                         "Tabulka č. 4.1
---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxlé, svěží, zdravé, nepoškozené.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí
  po odlistění.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až px xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx
  xx xxxxxxx xxxxx xx xx xíjnu.
----------------------------------------------------------------------
                                  ".
45. V příloze č. 3. části 4. tabulce č. 4.3 písmenu a) se na kxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx
                                  
                         xxxxulka č. 4.5
-----------------------------------------------------------------------
           Jahodník zahradní velkoplodý
----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxx              xxxxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxx     xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxx xxpenem, se zdravými svěžími kořeny,
           nezavadlé, s listem nebo bez listu. V případě
           hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které
           zachovává původní tvar x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
           
xxxxxx x xxxxxxxxx  xxxxxxx x xx
xxxxx
 
xxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxx xx xx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------
                                   ".
47. V příloze č. 3 části 4. se tabulka 4.6 zrušuje.
48. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.7 zní:
                         "Tabulka xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho k výrobě
      matečných rostlin do kategorií nebo generací
-----------------------------------------------------------------------
Výsledná kxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxx    
    xxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                xxxxxx        xxxx
xxx--------------------------------------------------------------------
     SE 1       SE 1 nebo semenná     SE 1
              v případě jádrovin
 
     E I          E I         SE I
 
     E II         E II         E I
 
      C           C         E II
----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xx
xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
2. Vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů
51. Příloha č. 6 zxxx
xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx  xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------
Do 30. dubna  Jahodník
        Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů
        Podnože generativní a vegetativní
        Matečxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
        xxxxxxx x xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
        xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
        xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxici
        Víceleté školkařské výpěstky k expedici
        Podnožová vinice
        Selektovaná vinice
        Sazenice révy
----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------
                                 ".
52. Příloha č. 7 se zrušuje.
53. V příloze č. 8 část 1 zní:
"
1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je txxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx              xxxxxxxx xxxxxotní třídy 
                   rozmnožovacího materiálu chmele
--------------------------------------------------------------------
Apple mosaic virus (ApMV)         xx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx podobné      VF (prosté virů)
organismy snižující kvalitu
rozmnožovacího materiálu chmele
v souladu s mezinárodními
standardy.
---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                 xx
xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxus L. Narcis" vkládá řádek, který zní:
--------------------------------------------------------------------------------
 Palmae (Arecacexxx   xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 xxxx x xxxxxx
 x xxxxx xxxxxxx xx
 x xyagrus romanzoffiana
  (Cham.) Glassman
 - Arenga pinnata (Wurmb)
  Merr.
 - Bismarckia Hildebr. &
  H.Wendl.
 - Borassus flabellifer L.
 - Brahea armata Sx xxxxxx
 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxx
 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
  xx xxxxx
 x xxxxaerops humilis L.
 - Cocos nucifera L.
 - Corypha utan Lam.
 - Copernicia Mart.
 - Elaeis guineensis Jacq.
 - Howea forsteriana Becc.
 - Jubaea chilensis
  (Molixxx xxxxxx
 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
  xxxxxxx
 x xxxxxxxxx xxxxxx
  xxx xxxxx xxxx
 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  xxxxxx xxxxx
 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
 x xxxxxxxxa regia (Kunth)
  O.F. Cook
 - Phoenix canariensis
  Chabaud
 - Phoenix dactylifera L.
 - Phoenix reclinata Jacq.
 - Phoenix roebelenii
  O'Brien
 - Phoenix sylvexxxxx xxxx
  xxxxx
 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxx
 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
  xxxxxxxx
 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
  xxxxx xxxxxxxxx
 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
  xodd. Ex Schult. &
  Schult.f.
 - Trachycarpus fortunei
  (Hook.) H. Wendl.
 - Washingtonia H. Wendl.
--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                       xx
xxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx