xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb. a nařízení vlády č. 133/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
2. V § x xxxxx x xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx x x xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxle § 13 a § 49 odst. 3".
4. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 98 odst. 1 písm. a) se slova "fond kvalifikovaných investorů a" zrušují.