xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xohoda týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technoloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxění se vyhlašuje současně.
Dohoda
týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvo dopravy České republiky, dále jen „Strany",
majíce záměr vytvořit předpoklady pro kapacitní želxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě,
majíce na zřeteli nařízení Evropského parlamentx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxubliky, České republiky, Slovenské republiky, Rakouské republiky a Italské republiky ze dne 12. října 2006 o zájmu na rozvoji Baltsko-jadranského doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpravy mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem pro veřejný sektor a dopravu Rakouské republiky ze dne 7. června 1995,
maxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxecko, České republiky a Rakouské republiky dne 7. června 1995,
vědomy si významu železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno jako úseku koridorů hlavní sítx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xnfrastrukturu pro přeshraniční železniční dopravu Vídeň - Praha a umožnit zkrácení jízdní doby,
vědomy si skutečnosti, že po provedení modernizace xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xinec s možností přestupu v Linci na dálkovou dopravu horního přepravního segmentu ve směru na Západ,
vedeny úmyslem zlepšit infrastrukturní předpokxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxny úmyslem optimálním způsobem vzájemně propojit Vídeň a Prahu jakož i po nich následující centra pomocí transevropské železniční sítě, vyřešit přetxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Baltsko-jadranském koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří základy pro převedení silniční nákladní dopravy na železnici v souladu s cíli bíxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxe" z roku 2011,
vědomy si skutečnosti, že díky takto rozvinutelnému potenciálu cestujících bude pro spojení Vídně a Prahy přednostně používána trať Vxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx jízdním řádem v železničním uzlu Břeclav,
se v rámci své příslušnosti dohodly takto:
Článek 1
Cíl dohody
Strany sledují společný cíl podpořit mexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxní kapacity trati na trase Vídeň - Praha. Za tímto účelem a v rámci jejich příslušnosti má být vzájemně projednanými opatřeními zlepšena přeshraniční žxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxnek 2
Předmět dohody
(1) Pro dosažení cíle uvedeného v článku 1 budou v rámci postupů vyžadovaných příslušnými vnitrostátními předpisy Strany usiloxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxaha cílové jízdní doby 3 hodiny 45 minut.
(2) Strany se dohodly na tom, že vzájemně projednají projekty, které podle odstavce 1 povedou k naplnění této dxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxační opatření na železniční trati Vídeň (uzel Süßenbrunn) - státní hranice poblíž Bernhardsthalu a Břeclavi za účelem dosažení systémové jízdní doby xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí na železniční trati Břeclav Praha za účelem dosažení systémové jízdní doby 180 minut Břeclav - Praha (reálná jízdní doba včetně zastavení v Břeclavi axx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x jako přeshraničního projektu TEN a budou jednat tak, aby byly pro společnou modernizaci zajištěny v co nejvyšší míře dotace z Evropské unie, přičemž se x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxňující včasnou realizaci uvedených opatření.
Článek 3
Realizace dohody
(1) Předmětná dohoda bude prováděna v rámci pracovní skupiny podle článxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtor a dopravu Rakouské republiky" ze dne 7. června 1995.
(2) Pracovní skupina uvedená v odstavci 1 je složena ze zástupců Spolkového ministerstva doprxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxslušní evropští koordinátoři pro koridory hlavní sítě a dále dotčené regiony a provozovatelé železniční infrastruktury. Pracovní skupina rozhodujx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xoridoru a koridoru Východ-východní Středomoří hlavní sítě TEN-T.
Článek 4
Nabytí účinnosti
(1) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu Stranxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx pokud ji nejpozději šest měsíců před koncem příslušného kalendářního roku některá ze Stran písemně nevypoví.
Podepsáno dne 12. února 2015 ve Vídni vx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx                                      xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxx xxxxxxxxx                                      xxxxxxx x xxxxxxxxxií Rakouské republiky

   Dan Ťok v. r.                                            Alois Stoger v. r.
    ministr                                                ministr