xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx x x xxx xdst. 1 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "mládeže" se vkládají slova " , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení pxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xrgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem".
3. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který zní:
"§ 12b
(1) Sazba mimosmluvní odměny za právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí poradu poskytnutou podle § 18b zákona o advokacii činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní porady.".
4. V § 13 se za odstavec 1 vkládá noxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxůvodněných případech. Náhrada jiných hotových výdajů mu nenáleží.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
Poznámka pod čarou xx x xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx