xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xměny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese1).
Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listinx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xárodů, depozitáře Statutu, dne 12. března 2015.
Změny vstoupily v platnost pro Českou republiku na základě článku 121 odst. 5 Statutu a oznámení genexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xeského jazyka se vyhlašují současně.
Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese
PŘEKLAD
1. Čl. 5 odst. 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmená plánování, přípravu, zahájení nebo provedení útočného činu, který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x. Pro účely odstavce 1 „útočný čin" znamená použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jinéhx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxa vyhlášena válka, bude v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů 3314 (XXIX) ze dne 14. prosince 1974 považován za útočný čxxx
xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xtoku, anebo jakékoliv připojení území jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly;
(b) bombardování ozbrojenými silami státu území jinéxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(d) útok ozbrojených sil státu na pozemní, námořní nebo letecké síly anebo námořní a letecké flotily jiného státu;
(e) použití ozbrojených sil jednoxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxužení jejich přítomnosti na takovém území po ukončení platnosti tohoto souhlasu;
(f) jednání státu, který dovolil, aby jeho území, jež dal k dispozicx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xkupin, příslušníků nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají ozbrojenou sílu proti jinému státu v tak závažné míře, že se to rovnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxx jurisdikce nad zločinem agrese
(oznámení státu, proprio motu)
1. Soud může vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s čl. 13 písm. a) a c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxetí změn třiceti smluvními stranami.
3. Soud bude vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s tímto článkem pod podmínkou rozhodnutí přijatxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad zločinem agrese, který vychází z útočného činu spáchaného smluvní stranou, ledaže tento stát již dříve prohlásil, že nepřijímá tuto pravomoc, podxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx
xx xxxxx xxx x xxxx, který není smluvní stranou tohoto Statutu, Soud nebude vykonávat svou jurisdikci nad zločinem agrese, který byl spáchán státními příslušníky tohotx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxda bezpečnosti určila, že byl spáchán útočný čin dotčeným státem. Žalobce zpraví generálního tajemníka Organizace spojených národů o posuzované sitxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtřování zločinu agrese.
8. Tam, kde takovéto určení není provedeno do 6 měsíců po datu oznámení, žalobce může zahájit vyšetřování zločinu agrese za poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxrozhodla jinak.
9. Určení útočného činu orgánem mimo Soud nebude zavazovat Soud v jeho vlastním posouzení podle tohoto Statutu.
10. Tento článek nenx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx
xx xx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xext:
Článek 15 ter
Výkon jurisdikce nad zločinem agrese
(oznámení podané Radou bezpečnosti)
1. Soud může vykonávat jurisdikci nad zločinem agrexx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxn rok po ratifikaci nebo přijetí změn třiceti smluvními stranami.
3. Soud vykonává jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s tímto článkem pod podmínxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxem mimo Soud nebude zavazovat Soud v jeho vlastním posouzení podle tohoto Statutu.
5. Tento článek není na újmu ustanovením týkajícím se podmínek výkoxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx
xx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxnovení tohoto článku vztahují pouze na osoby, které jsou v postavení, jež jim umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politicxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx x x x xxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcím odstavcem, zbytek odstavce zůstává nezměněn:
3. Osoba, která již byla souzena jiným soudem pro jednání uvedené v čl. 6, 7, 8 nebo 8 bis, nemůže být xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Mezinárodního trestního soudu, přijatá v Kampale dne 10. června 2010, byla vyhlášena pod č. 16/2016 Sb.m.s.
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx