xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx x x x xxxx. 1 písm. b) se za slovo "identifikační" vkládají slova "a kontaktní".
2. V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:
"4. telefonnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxplňují slova " , je-li určeno".
4. V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
5. V § 1 odst. 1 pxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, včetně informace o způsobu vyrozumění osoby, která by měla zajistit další péči o pacienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav neobejde bez pomocx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo datum a čas úmrtí pacienta,
g) informace o průběhx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb,
h) informace o tom, zda jde o pacienta s omezexxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx svéprávností"),".
6. V § 1 odst. 1 se doplňují písmena i) a j), která znějí:
"i) identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které pacient používá, u pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným sluchovým a zrakovýx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx x x x xxxxx x xxxx. b) se slovo "léčení" nahrazuje slovy "poskytování zdravotních služeb".
8. V § 1 odst. 2 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " ; za takový xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
9. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova " ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie příkazu ke zdravotnické přepravě".
xxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxedení očkování," a na konci textu písmene se doplňují slova " , a to v případě poskytovatele, který provedl očkování".
12. V § 1 odst. 2 písm. i) se za slxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxjí slova " ; z uvedení důvodu též musí vyplývat, proč nepostačovalo použít mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků".
14. V § 1 odst. 2 pxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pacienta, popřípadě jiná osoba, které podle zákona o zdravotních službách náleží práva a povinnosti zákonného zástupce, nebo opatrovník pacienta ixxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; souhrn informací (epikríza) a plán dalšího léčebného postupu se do zdravotnické dokumentace zaznaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx x x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlostí".
19. V § 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova "a záznamy o radiologické události kategorie A nebo B, při níž tkáňové reakce způsobené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to v rozsahu podle jiného právního předpisu14)".
Poznámka pod čarou č. 14 zní:
"14) Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení raxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxvem "onemocnění" a na konec textu písmene se doplňují slova "k splnění povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví".
21. V § 3 odst. 1 se za sloxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxytovatele v případě právnické osoby a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno".
22. x x x xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxčit, kterého pacienta se týkají.".
23. V § 3 odst. 2 se slova "až f)" nahrazují slovy "a e)".
24. V § 3 odst. 3 se slova "Za provedení" nahrazují slovxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxí:
"(4) Je-li ze způsobu provedení zápisu do zdravotnické dokumentace zřejmé, že jej provedl jeden zdravotnický pracovník, nemusí podepisovat každx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
26. V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
27. V § 5 odstavec 4 zní:
"(4) Pokud zdravotnická dokumentace, popřípadě její součásti, vedená o paciexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xoba uchování, událost rozhodná pro počítání běhu této doby, a vyřazovací znak vždy podle nejdelší doby uchování. Jde-li o součásti zdravotnické dokumxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxostatnou část zdravotnické dokumentace zvlášť.".
28. § 6 zní:
"§ 6
(1) Převádění zdravotnické dokumentace nebo její části, které byly pořízenx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění.
(2) Dokument v elektronické podobě vytvořexx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtovatel zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
(3) Dokument v listinxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx
29. V příloze č. 1 části 2 písmeno b) zní:
"b) údaje o posledně zjištěném zdravotním stavu, včetně těch výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxtrazvuk, rentgen" nahrazují slovy "je-li to z odborného hlediska dostačující".
31. V příloze č. 1 části 2 závěrečném textu se slova "pracovnělékaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péče,".
33. V příloze č. 1 části 4 oddílu A bod 5 zní:
"5. přehled zdravotních výkonů provedenýcx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh,".
34. V příloze č. 1 části 4 oddílu B bod 2 zní:
"2. souhrn diagnóz, pro které byla v průběhu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péčexxx
xxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xjehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to" nahrazují slovy "který lékařský posudek vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení poskxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" a slova " , adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele" se zrušují.
37. V příloze č. 1 části 5 písm. a) bodu 3 se slova "lékaře, který poxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x možnosti vzdání se práva na přezkoumání".
39. V příloze č. 1 části 6 oddílu A se v závěrečném textu slovo "archivuje" nahrazuje slovem "uchovává".
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxlu B písm. g) se za slovo "poskytovatele" vkládají slova "a zdravotnického pracovníka".
42. V příloze č. 1 části 6 oddílu B se v závěrečném textu za slxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxvána" se nahrazuje slovem "uchovávána".
43. V příloze č. 1 se část 7 zrušuje.
Dosavadní části 8 a 9 se označují jako části 7 a 8.
44. V příloze č. 1 čxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxplňují slova " , jsou-li známy".
46. V příloze č. 1 části 8 oddílu A závěrečný text zní:
"Průvodní list se opatří podpisem lékaře, který prováděl proxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxci textu bodu 3 doplňují slova " , byla-li zjištěna".
50. V příloze č. 2 čl. 1 odst. 2 se slova "3 roky" nahrazují slovy "5 let".
51. V příloze č. 2 čl. 1 xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxx x xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
53. V příloze č. 2 čl. 4 odst. 2 větě první se slova "vedoucí zdravotnický pracovník příslušného oddělení zdravotnického zařízení, které zdravotnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxý" nahrazuje slovem "určený".
54. V příloze č. 2 v čl. 5 odstavec 1 zní:
"(1) Určený zdravotnický pracovník vypracuje návrh na vyřazení zdravotnixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxval.".
55. V příloze č. 2 čl. 5 odst. 3 se slovo "pověřený" nahrazuje slovem "určený".
56. V příloze č. 2 čl. 5 odst. 6 se slova "a takto upravený sezxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní a potvrzení" zrušují.
57. V příloze č. 2 článek 6 zní:
"Čl. 6
(1) Zdravotnická dokumentace určená k vyřazení musí být zničena. Zničením zdravoxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxdí a uchovává písemný záznam, který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace společně s informací o tom, kdy, jak a kým byla zdravotnická dokuxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxx x xx xxxva "s tím, že členem komise, kterou jmenuje a odvolává příslušný správní orgán, je nejméně jeden lékař, který též provádí činnosti pověřeného zdravotnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxávním orgánem krajský úřad, převzatou zdravotnickou dokumentaci označí vyřazovacím znakem "S" a obdobně se použijí ustanovení této přílohy upravujxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xext, který zní:
"Společná ustanovení:
A. Je-li v této příloze uvedeno u jednoho druhu zdravotnické dokumentace vícero událostí rozhodných pro počxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xnáma.
B. V případě, že se doba uchovávání počítá ode dne úmrtí pacienta a poskytovatel nezná datum úmrtí pacienta, považuje se za den úmrtí pacienta denx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x0. V příloze č. 3 bod 1 zní:
"1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem - S
a) 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe nebo 10 let od úmrtí pacienta nebo 10 let od dosažení 19 let věku pacienta, v případě registrujícího poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti x xxxxxxx
xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxu gynekologie a porodnictví.".
61. V příloze č. 3 bodu 2 se písmeno "S" nahrazuje písmenem "V" a slova "vyšetření pacienta" se nahrazují slovy "poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xx xxrtí pacienta, který je podle jiného právního předpisu12) nosičem infekčního onemocnění.".
63. V příloze č. 3 bodu 5 se za slova "40 let od" vkládá sxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx x se doplňuje písmeno b), které zní:
"b) 20 let od ukončení poslední hospitalizace pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta v případě následné a dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x příloze č. 3 bodu 8 písmeno a) zní:
"a) - S
10 let od úmrtí pacienta s uznanou nemocí z povolání, pokud dále není stanoveno jinak,".
69. V příloze č. 3 xxxx x xxxxxxx xx xxxx
xxx x x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxí pracovní činnosti v kategorii A,".
70. V příloze č. 3 bodu 10 písm. a) se zrušují slova "jestliže není rozhodnuto o pitvě" a slova "nařízena, 20 letx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx x x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xáznam nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 10 let od ukončení posledního vyšetření pacienta souvisejícího s poskytnutím zdravotních sluxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxm vyhotoven, pokud se nejedná o pacienta v dispenzární nebo jiné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou,
b) - S
informace o průběhu a výslexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x x
xxxxxxxx nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 1 rok od obdržení záznamu v případě poskytovatele, který záznam nepořídil, ale pouze obdržel za účelex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x x
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta souvisejícího s poskytnutím zdravotních služeb u pacienta v dispenzární nebo obdobné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou, nxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx x x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Na grafické nebo audiovizuální záznamy nebo jiné obrazové záznamy pořízené nebo vyžádané ambulantním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxt "S" nahrazuje textem "V".
76. V příloze č. 3 bod 15 zní:
"15. Žádanka - S
a) 2 roky od provedení vyšetření; týká se poskytovatele, který poskytl vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí metodou využívající ionizující záření; týká se poskytovatele, který poskytl vyžádanou zdravotní službu.".
77. V příloze č. 3 se za bod 16 vkláxxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxužití tkání nebo buněk u člověka - V
30 let od podání léčivého přípravku pro moderní terapii, od odběru tkání a buněk pro použití u člověka a od použití tkánx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x
xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xokumentace převzaté od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
b) 5 lxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxbo zabezpečovací detence vedená Vězeňskou službou České republiky - S
100 let od data narození pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta.".