x x
xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unie2) a upravuje
a) způsob označování nápojů, kvasného octa a droždí v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny,
b) druhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxogické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
d) teplotní režimy při uchováxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxx xxxxáška se nevztahuje na neochucené minerální a pramenité vody3).
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 2012/12/EU ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktexx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxní směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Koxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx