xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x x x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxzení na dráze" zrušují.
2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxejně přístupných účelových komunikací.".
3. § 2 včetně nadpisu zní:
"§ 2
Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace
a) lxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x této vyhlášce,
b) leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelovxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x této vyhlášce,
f) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. x x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx x x xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx
xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx x1 znějí:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 píxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxá zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xísla popisná, parcelní čísla pozemků, označení letecké stavby,
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxo, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvixx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou kxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxeckých pozemních zařízení pak číslo jednací oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí proxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace; v případě projektu leteckých pozxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxzení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku; zasxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxecných požadavků na využívání území,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod., stávající ochraxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxí a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo; to se nevztahuje na ochranné pásmo letecké stavby následně zřizované podle zákona č. 49/1997 Sb., ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) ochrana stavby podle jiných právních předpisůx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlů nebo pracovníků, provozní kapacity stavby, letecký provoz - den/noc apod.,
g) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodařexx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
i) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komuxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxtechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prosxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxpších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení stavenixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xtavby za provozu, provozní opatření na letišti, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxích xxxxxx
xx xxxxxxx x x x xxx xx x x xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny staxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxstruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navrženxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnostní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxuřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná územx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném roxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodoxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxkého materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešenxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxě konstrukční řešení
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému staxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxvňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; spxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení norxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části poxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údajx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxlý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebnýxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmezení prostoru na jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
c) Seznam strojů a zařízení a technické xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxkonových parametrů a souvisejících požadavků.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze členit na provozní celky. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxfrastruktury zejména elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod. včetně souvisejících zařízexxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxh a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xotřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospoxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.
b) Výkresovou část - obsahuje pouze uxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxho výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.
c) Seznxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxpis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xedná se o (infrastrukturní) změnu, která vyžaduje předchozí souhlas dozorového orgánu, přikládá se v souladu s příslušnými nařízeními Komise EU souhxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technicxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xopravní a technické infrastruktury
3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačenx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxhranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právnícx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxedky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
7. Úředně ověřená kopie listiny osvědčující oprávnění k projektování leteckých pozemnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxumentace leteckých staveb pro provádění stavby
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situačnx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxentifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - letiště/ICAO kód, kraj, katastrální území, adresa, čísla popisná, parcxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtě, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzicxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxeno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxdla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Česxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo autorizace; v případě projektu leteckých pozemních zařízení pak číslo jednací oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví,
c) jména a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrchitektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizaxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxkty a technická a technologická zařízení
A.3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření,
b) základní informace o dokumentaci nebo projektoxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxpadných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxch staveb, zejména z hlediska zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxího prostředí při výstavbě.
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné území a nezastavěné území, soulad xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xeřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) výčet a závěry provedených prxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající oxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxhrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxavní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtí, na kterých se stavba provádí,
p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo; to se nevztahujx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historickéxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace x xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxedpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počex xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxhů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní páxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxení hranic dotčeného území.
C.2 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xaximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, památxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístuxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technickýxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxhitektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxdované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxntace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxysy výkopů a základů, nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orienxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně odkaz na výkresxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxžadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího soxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí s odkazem na příslušné předpisy a normy.
b) Podrobný statický výpočet
Stxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provádění stavby vychází ze statického posouzení vypracovaného v předchozím stupni projexxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace - výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxčtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxntážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxh řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxd tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konsxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a ocelix xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Rxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostníx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxeriálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxá odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápění,
- chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvých poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis technického řexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxu či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých nxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxtrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxm strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonovýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
D.2 Dokumentace technickýxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxh komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční sousxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, inforxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí a telekomunikační techniky,
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtavby a odběrných zařízení,
- letecká pozemní zařízení vymezená v zákoně č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhláškách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxsobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxízení jsou například:
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxch staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxřádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku.
3. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxolace.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgánx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxektů zpracované podle jiných právních předpisů
3)
2. Úředně ověřená kopie listiny osvědčující oprávnění k projektování leteckých pozemních zařxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Projxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxlogických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název staxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xsobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxy, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídlax xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oprávněním podle jiných právních předpisů5).
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
a) technologická část - zabezxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,
c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxízení a objektů,
e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění podle subsystémů infrastruktura, energiex xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxzemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území,
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxch požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgáxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.,
g) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xtavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí stavby na stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakterisxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxhnického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze - kategorie dráhy, traxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy včetně základních parametrů stavby, s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavbx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxe o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
f) informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedexxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., nová ochranná pásma a chráněná území,
i) základní bilance stavby - potřeby a spotřebx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxdní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxé řešení
a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení.
B.xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxých výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky při zvýšení technického maxima,
c) celková spotřeba vody,
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzíxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxavotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy traxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxní popis technologických objektů a technických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty - spotřebx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalovýcx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxčnostního řešení stavby
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou náxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé spotřeby stavby.
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xřed hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou a dopravnx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxozu, provozní a dopravní technologie
a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu výstavby,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxbulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický průběh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.
B.5 Řešení vexxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxvů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území Natura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxčních území, případně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací kamerové systémy apod.).
B.8 Zásady organizace výstxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxtě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaření třetích stran xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxě,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxi na staveništi8),
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby,
n) stanoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu
p) požadavky na výluky veřejné dopravy,
q) zařízení staveniště s vyznačením vjxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xvádí obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Harmonogram výsxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
Schéma stavebních postupů zejména při stavbě nebo rexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxovení vlastností a objemu zemních hmot získaných stavbou, hmot potřebných pro stavbu, posouzení využitelnosti získaných hmot a přesuny hmot.
B.9 Cxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxu 1 : 5 000 až 1 : 50 000 a zobrazuje zejména
a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxité katastrální mapy a zobrazuje:
a) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx xxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu v měřítku 1 : 200, a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní a technickou infrastrukturu, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ocxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x polohopis území stavby a jejího nejbližšího okolí,
e) vyznačení jednotlivých navržených staveb a technické infrastruktury,
f) zákres nových objexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí infrastrukturu - u souvisejících technologických objektů napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
h) řešení vegetace,
i) zařízení staxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xaximální trvalé a dočasné zábory,
l) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
m) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,
n) vyxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností poxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy, chráněná území, apod. Vizualizace architektonicky významných objektů.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Objexxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xtavební části jako stavební objekty. Pro každý objekt se vypracuje dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle odstavce Axx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxchnologická část je členěna po typech objektů následovně
D.1.1 Zabezpečovací zařízení
a) staniční zabezpečovací zařízení,
b) traťové zabezpečxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
f) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.
D.1.2 Sdělovací zařízení
a) místní kabelizace,
b) rozhlasové zařízení,
c) integrovaxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
f) zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu,
g) informační systém pro cestující,
h) traťové xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxka,
b) technologie rozvoden velmi vysokého napětí/vysokého napětí (energetika),
c) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měnírxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxízkého napětí (energetika),
f) silnoproudá technologie elektrických stanic,
g) provozní rozvod silnoproudu,
h) napájení zabezpečovacích a sděxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace,
d) kolejové brzdy,
e) jiné technologické zařízení.
Ostatní objekty tecxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
Pro každý provozní objekt se zpracuje:
a) Technická zpráva, která obsahuje
- popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,
- odůvodnění případných výjimek daného provozního objektu z předpisů,
- návaznxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xi jiných médií,
- potřebné výpočty nezbytné pro zdůvodnění navrhovaného řešení, pokud nejsou součástí části B,
- přehled použitých norem, předpisů, vxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx Výkresová dokumentace
D.2 Stavební část
Členění stavební části - stavebních objektů
Stavební část se člení po typech objektů následovně
D.xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxnýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty),
g) potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace),
h) tunely,
i) pozemní komunikace,
j) kaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xbjekty budov (provozní, technologické, skladové),
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí stavex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxtřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,
c) individuální protihluková opatření,
d) orientační systém,
e) demolice,
f) drobná architektxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovodx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxy,
- vnitřní vybavení budov (interiér),
c) spínací stanice - stavební část,
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- txxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov (interiér),
d) ohřev výměn (elektrický, plxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xovových konstrukcí,
h) vnější uzemnění,
i) ostatní kabelizace.
D.2.4 Ostatní stavební objekty
a) příprava území a kácení,
b) náhradní výsadxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Obsahové náležitosti dokumentace stavebních objektů
Pro každý objekt se zpracuje:
a) Technická zpráva, která obsahuje
- popis a základní údaje o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlavních technických parametrů,
- popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení,
- souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxumentace,
- přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání,
- průkaz o zapracování xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xýhledové investice,
- na poddolovaných územích průkaz a řešením stavu únosnosti,
- požadavky na geotechnický monitoring,
- požadavky na měření posunx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxkumentace
D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje pro stavbu jako celek a pro všechny budovy formou technické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlad na situačním výkrese
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy
3.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem
3.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx zpráva,
b) majetkoprávní část,
c) návrh vytyčovací sítě,
d) koordinační vytyčovací výkres,
e) obvod stavby,
f) geodetické a mapové podklady.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty
5.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkým projektantem
9)
Pokud není doložen u dokumentace příslušného objektu v části D.
8. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Sixxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxzení
Členění objektů a obsah dokumentace jednotlivých objektů budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí nebo územního souhlasu. Obsah dokumentace jednotlivých objektů bude doplněn o následující:
a) Technická zpráva bude doplněna o části, kterx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,
- stanovují podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,
- případnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxly konstrukcí,
- výkresy nestandardních výrobků, jako jednoznačný podklad pro dodavatele,
- podrobné výkresy stavebních postupů včetně pomocných a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxv, včetně výkresu,
- vytyčovací výkresy se seznamem souřadnic a nadmořských výšek hlavních bodů, atd.
c) Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xást obsahuje doklady o splnění požadavků vzešlých ze stavebního řízení.
1. Doplnění geodetické části dokumentace včetně koordinačních vytyčovacxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxlušného objektu v části D.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvolení
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technixxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět projektové dokxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxní a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikáxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxy, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, idenxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovanýxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxým oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních dokumentů,
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se člení podle těchto zásad
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní souborxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující záxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxna objektů I                Poznámka               I
I řada  I         I                                   I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I xxx   x xxxxxxx     x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx  x
x     x xxxxxxxx    x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí práce, např.  I
I     I staveniště   I dočasné oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích,   I
I     I         I trhací práce při přípravě staveniště, stavební xxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x xxxxxxx     x xxxxxxxxx pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další    I
I     I pozemních    I objekty pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné  I
I     I komunikaxx   x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x     x xxxxxxx     x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxiny   I
I     I propustků)   I objektů se dále zařadí součásti pozemní komunikace, s     xxxxxxxx xxxxx x
x     x         x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x  x
x     x         x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtelné    I
I     I         I signály, trvalé oplocení pozemní komunikace, propustky, únikové   I
I     I         I zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění. Samostatnými objektx  x
x     x         x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x   x
x     x         x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x     I         I dopravu a staveništní dopravu, případně odstranění následků těchto  I
I     I         I doprav provedené po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i  I
I     I         I objexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I 200   I Mostní objekty I Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní  I
I     I a zdi      I zdi.                                 I
I---------I-----------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxizace, dešťové  I
I     I objekty     I usazovací nádrže), úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních    I
I     I         I nádrží, retenčních nádrží a závlahových zařízení, voxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x xxxxxxx x    I Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých a I
I     I sdělovací    I slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízxxx   x
x     x xxxxxxx     x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx  x
x     x         x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I----------------------------------------------------------------------I
I 500   I Objekty     I Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, prodxxxxxxxx x xxxxxx   x
x     x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx                               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I 600   I Objekty     I Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další   I
I     I podzemních   I podzemní zařízení. Tyto typy speciálxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x     x xxxxxx     x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx   x
x     x         x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxadním číslem objektu (např.   I
I     I         I 600-08).                               I
I---------I-----------------I--------------------------------------------------------------xxxxxxxxx
x xxx   x xxxxxxx xxxx  x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------I
I 700   I Objekty     I Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo       I
I     I pozemních    x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  x
x     x xxxxxx     x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx  I
I     I         I příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty   I
I     I         I policie. Do řady 700 se zařadí také protihlukové clony (kromě valů), I
I     I         I xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x     x         x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx   x
x     x         x xxxxxídající provozní soubory a související objekty ostatních druhů, I
I     I         I které kompletují zařízení.                      I
I---------I-----------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxí,     I
I     I území      I ohumusování, výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po     I
I     I         I výstavbě.                              I
I---------I-----------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x xxxxx xxxx   x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx        x
x     x xxxxxxx     x xxxxxxxxxjících řad.                         I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
Řazení objektů a pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxbné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede sx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxtace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,
b) regxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxum - studie, dopravní údaje,
e) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,
f) diagnostický průzkum kxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,
i) stavebně historický průzkux x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xharakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
d) geologická, geomorfologickx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,
f) ochraxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxh zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpexxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxiv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělskéxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související invesxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xdaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxmu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kultxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xdpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
k) záxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,
l) orientační náklady stavbxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxí na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, teplx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxvé produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxeného řešení.
1. Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.
2. Moxxxx xxxxxxx x xxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxdní a průchozí prostory:
- základní technické řešení a vybavení,
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
- postup a technologie výstavby.
3. Odvoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxí údaje - délka, příčné uspořádání, sklony,
b) technické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních inforxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxerá jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.
6. Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
e) opatření proti oslnění.
7. Objekty ostatních skupin objxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana přex xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Doprxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-lx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxpných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xrganizace výstavby
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtě a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové oxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxn nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxvní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvlxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxště s vyznačením vjezdu,
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxx xxxx x x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,
b) situace stavby na podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. Tato sitxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxci, která bude obsahovat všechny potřebné údaje.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemixx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxním nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x x x xxx xx x x xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu systému, chráněným územím,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxího pozemku a navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 250, u rozsáhlých staveb 1 : 5xx xxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktuxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
h) nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo vlastnických hranic pozemku obnovených v terénu s lomovými body v KK=3 dle jiných právních předpisů,
k) zákres nové technické infrastruktury, nxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorůx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D Dokumentace objektů a technickýcx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:
D.1 Stavební část
Pro každý stavexxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxická a technologická zařízení.
Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě:
D.1.1 Objekty pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení,
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,
d) vztahy pozemní komuxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrana pozemní komunikace,
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telexxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxh výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch soxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C. Tam, kde není dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí pohybu nebo orientace.
b) Podélný profil
Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným převýšxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxzy
Charakteristické vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovaxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, oplocení, zdí a dalších typických detailů.
d) Charakteristické příčné řezy
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakterxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xozemní komunikace nebo větším. Pro potřebu ověření sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky) - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xedná se o zastávky linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat jednoznačně stavebně technické řešxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxů vyhrazených míst pro vozidla O1 a sklonů u přechodů.
g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a doxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsaxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xlavních bodů
Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samosxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu pozemní komunikace, který má být umístěn na území pamáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxtkové zóny.
Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií a vizualizaci.
D.1.2 Mostní objektx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxmí, obec, kraj,
e) pozemní komunikace - návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo,
f) bod křížení - všechnx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxážní km, km pozemní komunikace apod.,
i) úhel křížení - všech překážek,
j) volná výška - podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2. Základní údaje x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přesypaných konstrukcí,
f) šikmost mostu,
g) volná šířka mostu,
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,
i) šířka mostu,
xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky - podklady na jeho řešeníx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1.4. Technické řešení mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,
c) vybavení mostu,
d) statické a hydrotxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring),
h) požadované zatěžovací zkoušky.
xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,
c) související (dotčené) objekty stavby,
d) vztah k území - inženýrské sxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxe,
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce,
d) hydrotechnické výpočty.
1.7. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx x xxxx xoordinace s ostatními stavebními objekty stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby s omezenou sxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x x xxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x00 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxového průtoku, směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpxxxx x x xxxx x xxxxxxx x x xxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxčovací schéma v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500,
g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1 : 50,
h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1 : 50,
i) schéma tecxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xpráva
a) základní identifikační údaje,
b) popis charakteristik objektu,
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení - včetně provozních údajů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxtní požadavky na postup stavebních prací - na provoz a údržbu,
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního proxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřípadně bludným proudům.
2. Hydrotechnické výpočty
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,
b) v rozsahu potřebxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xtatické výpočty
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tlouxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxných v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,
b) hydrotechnická situace - vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpoxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxných potrubí nebo rigolů a příkopů,
e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů.
D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
1. xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxhnický výpočet,
e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.
2. Výkresy
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresex xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní v měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace,
c) výkresy stožárů se svítidlem.
D.1.5 Objekty podzemních staveb
1. Technická zpráva
xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických podmínek s ohledem na použitou tunelovou metodu, rozdělení horninového masivu na kvazihxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrhu technologických tříd výrubu, očekávané hodnoty deformací ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu10),
c) návrh na likvidaci důlních vxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxové drenáže, odvodnění vozovky, stanovení kapacity s ohledem na údržbu a požární zásah apod., likvidace důlních vod, včetně trvalých přítoků podzemnxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí),
e) požárně bezpečnostní řešení,
f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,
g) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a provxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob a postup řešení při dosažení varovných stavů,
j) staveniště a provádxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxladby x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x 5 000,
b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxlů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací, drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných zásyxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním tunelu apod.,
e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 10x xxxx x x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx nebo 1 : 200/20 v zastavěném území,
g) výkres technologických tříd výrubu - délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení pro jednotlivé dílčí vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxubů, opatření prováděná v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelux
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,
l) situace organizace vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ximenzí,
c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených úseků,
d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter rozvodů,
d) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní oxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
g) návrh komplexních zkoušek,
h) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,
i) požadavky na údržbu zařízení.
2. Vxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx nebo 1 : 50,
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků,
c) základní technicxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxo vedení vůči stavebním konstrukcím.
D.1.7 Objekty drah
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx.8 Objekty pozemních staveb
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních staveb, se vypxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení11)
Projektová dokumentace se zpracovává samostaxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxjektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů sx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní, jeho účel, popis a základní parametry,
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xůdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily,
b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná zařízení,
c) měřítko výkresů se zxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
3. Stanoviska vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xapojení, vyznačená například na situačním výkrese
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činnoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxdpisů a norem
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu to:
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností,
c) projekt vytyčxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů
- v této složce bude kromě grafického znázornění vytyčovaných bodů ve vytyčovacím výkresu uveden x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxyčovacího výkresu,
- vytyčovací výkres bude obsahovat i definici požadavků na přesnost vytyčení (konkrétními směrodatnými odchylkami).
f) seznax xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxtvoření i průhybů nebo sledování jiných jevů),
h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem,
i) přejaté výkresové podklady z katxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
9)
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádřexxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby
Projektová dokumentace obsahxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxční číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxpřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněníx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace - projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 5 této vyhlášky. V přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxní objekt se vypracuje samostatná dokumentace. V případě, že objekt bude rozdělen na podobjekty s vlastním soupisem prací, bude samostatná dokumentaxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
b) základní informace o dokumentaci nebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxá zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a doplní se o případné požadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx) situace stavby zobrazující celkové situační uspořádání stavby na mapovém podkladu v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000, použije se situační výkres podle příxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo techxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxjekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle odstavce A.2 Členění stavby na objekty a technicxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xýpočty v členění podle přílohy č. 5 této vyhlášky. Tyto technické zprávy a výkresy se, co do obsahu, musí doplnit, aby splňovaly zejména tyto požadavkyx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxů, uživatelské standardy),
b) musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu prací.
xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvky nebo jejich části,
c) požadavky na funkci a kvalitu výrobků,
d) podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů,
e) detaily určující užívání stavby osxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxesbou, se vyznačí formou stručných textů, tabulek, poznámek, legendami apod.
4. Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a jejich vyobrazení na výkxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxat jejich jednoznačné technické názvy, nejlépe s použitím již zavedené terminologie a definic používaných v českých technických normách a technickýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navržené rozměry, průřezy, odkazy na rozměrové řady apod., včetně údajů o přípustných tolerancích tvarů a zástavbových rozměrů,
c) detaily pro všecxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx materiálu dostatečně popisuje, včetně protikorozní ochrany a ochrany proti agresivnímu prostředí,
d) detaily musí obsahovat údaje o požadované prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxředí, o požadované hygienické nezávadnosti a eventuálně požární odolnosti, o zvukoizolačních vlastnostech, o recyklovatelnosti a dalších vlastnoxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxšení,
f) technická specifikace konstrukčních prvků nesmí zvýhodňovat nebo vylučovat určité dodavatele nebo určité výrobky.
5. Odlišným způsobxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxeré platí jiné právní a technické předpisy a praxe je odlišná od předpisů pro pozemní komunikace. U těchto objektů, které obvykle zhotovují specializoxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxjektovou praxí v příslušném oboru.
6. Je nutné, aby dokumentace stavebních objektů vyhovovala základním požadavkům na projektovou dokumentaci pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xrojektové dokumentace obsahuje objekty technologických provozních souborů nevýrobního charakteru s výjimkou technologického zařízení tunelů, pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxhem montážních prací, návazností na stavební objekty s programem odzkoušení a uvedení do provozu. Soubor požadavků na technologické soubory musí být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xhotovitelem stavebních prací v rámci výrobní či jiné dokumentace stavby.
3. Nevýrobní technologická zařízení jsou:
a) zařízení vertikální a horixxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xechnická zařízení,
c) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další,
d) inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky,
e) tecxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxy o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobamx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtem
2. Geodetická dokumentace
Geodetická dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 5 této vyhlášky doplněná a rozpracovaná v potřebných detailech.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxí, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 200/194 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxzní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxí památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 309/2006 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x98/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.".
6. Přílohy č. 7 až 9 se zrušují.