Přepnout obsah

xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen "státxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 500 000 000 000 Kč a snížení stavu na účtech státních finančních aktiv o 18 873 830 871 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 481 126 169 129 Kxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxzpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 109 587 036 655 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 47 0xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxjů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 488 199 500 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxx xxxx xxsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 140 915 000 Kxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
§ 3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 330 000 000 xxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxré nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
x x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 20xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxy veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních fixxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.
§ 5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Vxxxxxxxx xx xx
xxxxx xx xx
xxxxx xx xx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x            xxxxxxxx             x    x xx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-------------------I
I Příjmy státního rozpočtu celkem            I 1 364 818 723 753 I
I                            I          I
I Výdaje státního rozpočtu celkem            I 1 864 818 7xx xxx x
x                            x          x
x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx          x          x
x x xxxxx                        x   x xxx xxx xxx x
x x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx        x   x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxočtu hlavního města Prahy    I   1 140 915 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Schodek                        I -500 000 xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx                      x          x
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx               x  xxx 126 169 129 I
I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv    I  18 873 830 871 I
I--------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
                                                                          x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------------------I
I Číslo  I         Kapitola          I daňové příjmy *) I  pojistné na  I   z toho   I  nedaňové   I   z toho    I
I kapitoly I                       I         I   sociální  I   povinné   I   příjmyx   x  x xxxxxxxx   x
x     x                       x         x xxxxxxxxxxx x x  xxxxxxxx xx  x  xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxxx xxx x
x     x                       x         x  xxxxxxxxx xx x  xxxxxxxxx  x   xxxxxx x  x          x
x     x                       x         x xxxxxx xxxxxxxx x  xxxxxxxní  I   přijaté   I          I
I     I                       I         I zaměstnanosti I         I  transfery  I          I
I     I                       I         I         I         I   celkem   I          I
I----------I----------------------------------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx        x        x x        x x        x x     xx xxx x         x x
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx        x        x x        x x        x x   xx xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  303  I Senát Parlamentu               I        0 I        0 I        0 I    x xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I--------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I        0 I        0 I        0 I   30 479 761 I     25 409 761 I
I----------I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxní informační služba        I        0 I        0 I        0 I   190 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx        x   xxx xxx xxx x        x x        x x   xx xxx xxx x     xx xxx xxx x
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxx             x     xxx xxx x  x xxx xxx xxx x  x xxx xxx xxx x   xxx xxx xxx x     xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  308  I Nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx          x     xxx xxx x        x x        x x     xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I        0 I        0 I        0 I     490 210 I      240 210 I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I
I  312  I Ministerstvo financí             I    27 400 000 I   789 164 990 I   701 624 313 I  4 620 037 936 I    187 339 060 I
I----------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxisterstvo práce a     xxxxxxxxxx xxxx     x   xxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxx x  x xxx xxx xxx x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I    6 000 00x x  x xxx xxx xxx x  x xxx xxx xxx x  x xxx xxx xxx x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I    86 000 000 I        0 I        0 I 24 929 820 xxx x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I--------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I    1 500 000 I        0 I        0 I 21 557 640 095 I   21 484 573 895 I
I----------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx       x   xxx xxx xxx x        x x        x x xx x46 624 000 I   12 039 834 000 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx             x   xxx xxx xxx x        x x        x x xx xxx xxx xxx x   xx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I---------------xxxxxx
x  xxx  x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx          x    xx xxx xxx x        x x        x x   xxx xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I    9 000 000 I        0 I        0 I 3x xxx xxx xxx x   xx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------I--------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I     700 000 I        0 I        0 I 12 282 024 856 I   12 126 207 286 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury             I      40 000 I        0 I        0 I   451 152 639 I    276 777 528 I
I----------I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxotnictví          I    25 000 000 I        0 I        0 I  1 921 800 000 I   1 898 043 709 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx          x        x x  x xxx xxx xxx x  x xxx xxx xxx x  x xxx 740 487 I     79 501 324 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx       x        x x        x x        x x        x x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  344  I Úřad průmyslovéxx xxxxxxxxxxx        x    xx xxx xxx x        x x        x x   xxx xxx xxx x     x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  345  I Český statistický úřad            I        0 I        0 I        0 I   15 656 441 I     13 956 441 I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I  1 120 000 000 I        0 I        0 I   206 646 939 I     6 646 939 I
I----------I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxx xxxxxý úřad              I   330 162 090 I        0 I        0 I    6 158 503 I     3 942 503 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx          x   xxx xxx xxx x        x x        x x   xx xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxx----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------xxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx     x    x xxx xxx x        x x        x x    x xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  355  I Ústav pro studium totalitnícx xxxxxx     x        x x        x x        x x    x xxx xxx x     x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I--------------------I
I  358  I Ústavní soud                 I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxx xxxxxxx xxxxxčtové rady         I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx         x        x x        x x        x x    x xxx xxx x     x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  362  I xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx          x        x x        x x        x x        x x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I-----------------I--------------------I
I  371  I Úřad pro dohled nad hospodařením politických I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I stran a politxxxxxx xxxxx          x         x         x         x         x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I--------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    4 550 000 I        0 I        0 I    1 500 000 I         0 I
I----------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I  373  I Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře  I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx       x        x x        x x        x x   xx xxx xxx I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx     x   xxx xxx xxx x        x x        x x     xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  376  I Generální ixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx   x        x x   xx xxx xxx x   xx xxx xxx x        x x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I        0 I        0 I        0 I   378 66x xxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------------------I
I  378  I Národní úřad pro kybernetickou a informační I        0 I        0 I        0 I     400 000 I    36 608 790 0 I
I     I bezpečnost                  I         I         I         I             x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I        0 I        0 I        0 I     518 140 I         0 I
I----------I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxx xxxx                 x        x x        x x        x x        x x         x x
xxxxxxx----I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx      x  x xxx xxx xxx x        x x        x x   xxx xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní xxxxxx          x xxx xxx xxx xxx x        x x        x x xx xxx xxx xxx x         x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I-----------------I--------------------I
I     I CELKEM                    I 664 011 866 609 I 538 843 911 565 I 482 003 133 345 I 161 962 945 579 I  109 5xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I--------------------I
 
I---------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xtátní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy,  I 1 364 818 723 753 I
I kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                                          I          I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
x) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  v kapitole 397 Operace státních finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
  xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxtnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
Příl.3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROxxxxxx xxxxx xxxxxxx
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx  x         xxxxxxxx          x  xxxxxx xxxxxx  x
x xxxxxxxx x                       x          x
xxxx-------I---------------------------------------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I    419 324 007 I
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx       x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I-------------------I
I  303  I Senát Parlamentu              I    645 607 330 I
I----------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx         x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba       I   2 147 315 000 I
I----------I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx       x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany             I  72 600 365 700 I
I----------I---------------------------------------------I-----------xxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx          x    xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x09  I Kancelář veřejného ochránce práv      I    152 615 216 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  312  I Mixxxxxxxxxx xxxxxxx            x  xx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxce a sociálních věcí    I  694 450 038 058 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  314  I Ministerstvo vnxxxx             x  xx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí      I  17 899 438 896 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj       I  31 xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx      x   x xxx 546 000 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
    x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx       x  xx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  I Ministerstvo dopravy            I  90 472 681 089 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  328  I Český telekomxxxxxxxx xxxx         x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxví          I  69 444 982 069 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a      I  xxx xxx xxx xxx x
x     x xxxxxxxxxxx                 x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxry            I  16 549 131 176 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví         I  11 00x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx         x  xx xxx xxx xxx I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    171 776 819 I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx        x    xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-------------------I
I  345  I Český statistický úřad           I   1 493 382 719 I
I----------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx    x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-------------------I
I  348  I Český báňský úřad              I    185 128 512 I
I----------I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx         x    xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže    I    258 656 875 I
I----------I---------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx    x    xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I  358  I Ústavní soud                I    239 788 895 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  359  I xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx        x    xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxx xxd České republiky        I   6 563 390 450 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  362  I Národní sportovní agxxxxxx         x    xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx      x    34 444 691 I
I     I politických stran a politických hnutí    I          I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  372  x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx  x    xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  I Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře I    22 311 260 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  3xx  x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx       x   x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxátní úřad pro jadernou bezpečnost     I    445 248 327 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  376  I Generxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx   x    xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxhnologická agentura České republiky   I   4 102 464 850 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  378  I Nxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x    xxx xxx xxx x
x     x xxxxxxxxxx                 x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I    644 751 491 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  xxx  x xxxxxx xxxx                 x  xx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxx xxxxxxxx xxxančních aktiv      I  20 400 000 000 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní sprxxx          x  xxx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x xxxxxx                   x x xxx xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxx-I---------------------------------------------I-------------------I
Příl.4
                                   strana 1
 
       
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 60 000 I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx x x x xxxxsfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnčních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a x xx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxe - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta rxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxadu a zámku Lány I 211 142 127 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodxxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 75 086 215 I I I práci I I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxx-----------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 376 784 x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I--------------xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxgramů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměsxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxzpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxí), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 2
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 000 000 I I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xříjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 169 239 205 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záklxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 217 244 239 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 35 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojisxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx-----------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 900 000 I I I transfery celkem I I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměsxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 79 825 839 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 119 585 599 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx-----------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I I Výdaje celkem I 1 091 826 213 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukaxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 30 479 761 I I I transfery celkem I x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx 761 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančnícx xxxxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a I 1 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazaxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x 1 091 826 213 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 723 602 xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxy I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 0 I I I v Radě Evropské uxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 384 824 392 I I I práci I I I I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 525 771 I I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxnců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebníxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 67 946 412 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 67 946 412 I I I ----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionálnx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x x x xx xxxxxxx x xxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I I I Program protidrogové politiky I 233 165 585 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 4 705 907 I I I ------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 4 200 000 I I I částečně financovány z prostřexxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu I 630 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 3 570 00x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x35 585 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z poxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxx2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I I Příjmy celkem I 190 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx---------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 6 strana 7
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx-----------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 946 750 032 I I I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové přxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté I 46 750 032 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z roxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 20 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I 8 171 302 949 I I I-------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x humanitární pomoc I 220 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvky mezinárodním organizacíx x xxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x podpora českého kulturního dědictví I 21 000 000 I I I v zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 55 000 000 I I I pasexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxanů ČR I 0 I I I do civilních struktur Evropské unie a dalších I I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I ----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I I I stabilizace a rekonstrukce Iráku I 30 000 000 I I I -----------------------------------------------I------------xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I I ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva I 6 175 926 090 I I I zahraničních věcí I I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xlaty zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 995 622 788 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I---------xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 19 749 008 I I I-------------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 896 303 771 I I I zákona o státní službě I I I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxramů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxstitucionální podpora celkem
4)
I 27 870 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x7 870 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxravy na krizové situace podle zákona I 19 900 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx---------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 625 000 I I I -----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 462 340 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxx/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 8 strana 9
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
 
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx                    x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  5 393 185 045 I
I I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 100 00x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxx xxx x95 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxké pojištění a příspěvek I 529 204 457 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 51 851 950 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 321 809 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I I I Zajištění obrany ČR silami Armády ČR I 47 432 772 658 I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu I 12 167 978 010 I I I -----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxx xxx x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 3 848 771 132 I I I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh sil I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek důchodového zabezpečení I 5 071 000 xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 499 996 969 I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 17 917 157 923 I I I práci I I I I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 321 780 412 I I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostnícx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 740 248 711 I I I zákona o státní službě I I I I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x x ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 333 240 000 I I I -------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 333 240 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 94 489 000 I I I zhodnocení jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxinárodní spolupráci ČR I 8 534 000 I I I ve výzkumu a vývoji
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xrevence a prevence kriminality I 6 526 326 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxuace podle zákona I 760 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spoxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 20 046 629 I I I ---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvkx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 295 080 427 I I I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I Daňové příjmy
1)
I 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního I 295 080 427 I I I úřadu I I I I -----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 56 158 364 I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 164 728 567 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxí službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evrxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxového I 19 251 027 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxíspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 11
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 490 210 I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxfické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x x x xxxxxxxxx xelkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné x xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxčních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxe - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře I xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxle I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 88 7xx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxem
2)
I 29 992 972 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociáxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxru vyjma I 81 328 758 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 282 600 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 240 210 I I I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxanismů celkem x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx-------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění strana 12
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč I----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxm I 5 436 602 926 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 23 889 153 719 I I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 27 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 701 624 313 I I I -------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xx------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 4 620 037 936 I I I xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xez společné I 187 339 060 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, kapitálové příjmy a I 4 399 521 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-------------xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxení úkolů finanční správy I 13 125 679 576 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xa zabezpečení úkolů celní správy I 6 122 331 373 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sociáxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 897 975 xxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxti Kanceláře finančního I 69 622 551 I I I arbitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 355 000 I I I Evropské unie I I I I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 12 884 107 340 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I------------xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 256 561 423 I I I-------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 2 549 958 762 I I I sil ve služebním pomxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx xx1 494 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištěnx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 221 072 515 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 187 339 060 I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxích I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x xxxx----------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 814 053 540 I x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxo pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
 
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx                    x             x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xxx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 694 450 038 058 I
I I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 610 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistnéxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 467 772 515 906 I I I -----------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 476 563 521 I I I transfery celkem I I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mexxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x00 I I I přijaté transfery celkem
6)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxx x x x-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče I 49 246 243 82x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 5 350 949 419 I I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 2 000 000 I I I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 31 300 000 000 I I I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 300 000 000 I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 7 505 000 000 I I I postižením I I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 30 120 721 047 I I I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x x-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 0 I I I Evropsxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 9 137 895 098 I I I práci I I I I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x xxxxxxx-------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 181 510 781 I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na sxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 90 000 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 90 000 000 I I I --------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelovx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 89 726 192 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků
5)
I I I I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I-------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 7 196 221 661 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx I 1 339 658 140 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 856 563 521 I I I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xxxancovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxíjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xrostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdajx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč strana 15 strana 16
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 10 685 258 777 I I I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 6 000 0xx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxx xxx 913 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tomx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxské pojištění a příspěvek I 947 592 918 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 358 425 702 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 474 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I-----------------I I I Výdaje Policie ČR I 45 194 638 119 I I I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 13 476 777 191 I I I vnitra a ostatních organizačních složek státu I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 6 156 373 000 I I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx                x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-----------------I
I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě   I        0 I
I I Evropské unie                     I         I
I I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx                   x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I 36 162 703 619 I
I I práci                         I         I
I I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xx
x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 717 192 743 I I I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxx-----------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 29 278 2xx xxx x x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxužebních místech dle I 1 664 251 438 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I----------------xx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx
xx
x x x xxxx----------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 725 687 000 I I I -------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 576 859 000 I I I -----------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 576 859 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 141 828 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků
5)
I I x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x I I ve výzkumu a vývoji
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x1 360 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I x x x x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxle zákona I 135 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinanxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 222 658 474 I I I -------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 9 337 095 I I I -------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 6 123 798 414 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxíspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 25 015 820 00x x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele     x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx 
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 24 929 820 000 I I I transfery celxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x 590 150 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a I 15 339 670 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické uxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxx xxx I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Technická ochrana životního prostředí I 6 061 020 000 I I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti v životním prostředí I 4 168 158 896 I I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxx----------------------------------------I-----------------I I I ostatní činnosti I 4 168 158 896 I I I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 939 507 314 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 17 837 229 I I I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 743 556 954 I I I zákona o státní službě x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx 750 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 268 619 750 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora xxxxxx
xx
x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxx----------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxizací podle I 268 206 750 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků
5)
I I I I-------------------------------------------------------I----------xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxí přípravy na krizové situace podle zákona I 3 000 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 73 500 000 I I I ---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxx/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
 
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxa č. 110/2009 Sb. strana 18
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx celkem I 21 559 140 095 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 31 931 530 110 I
I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 1 500 000 I I I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 21 484 573 895 I I I zemědělské politiky celkem x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxx----------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 000 I I I přijaté transfery xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I-----------------I
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx    x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I I v tom: Horská služba                 I   190 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na regioxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxx xxx x
x x    xxxx                      x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xydlení                    I   989 230 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Uzemní plánování a stavební řád            I   40 588 xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx               x   xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR   I        0 I
I I    v Radě Evropské unie              x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx        x   xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx   x   xxx xxx xxx x
x x xxxxx                         x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
2)
I 174 246 736 I I I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 124 196 846 I I I zaměstnanců na služebních místech x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I----------------xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx-------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 579 824 233 I I I ----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 15 372 000 I I I částečně financovány z prostředků finančnícx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx5 800 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 13 066 200 I I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x xx xxx xxx xxx x
x I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
 
1)
bez příjmů z povinnéhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 19
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v Kč I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I----------------xx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxé transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 4 250 763 000 I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 51 226 366 I I I práci I I I I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 649 690 I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x00 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 109 783 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora xxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji
5)
I I I I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxm I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinnx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxdků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxmyslu a obchodu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 49 104 100 259 I I I-------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxíjmy
1)
I 188 978 519 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a xxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 039 834 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 406 790 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x I Podpora podnikání I 15 266 832 923 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahlazování následků hxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I I I v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu I 1 277 190 000 I I I ---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I I I Další činnost resortu I 2 652 865 823 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v txxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxjené s výkonem předsednictví ČR I 0 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxncování Správy úložišť radioaktivních odpadů I 670 030 871 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xýdaje I 4 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxx----------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 327 747 429 I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx5 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 124 750 061 I x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních místech dle I 813 898 715 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-------------xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx
xx
x x x I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 2 179 037 000 I I I --------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 1 706 250 000 I I I -----------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 706 250 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxch výsledků
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní xxxxxxxxxx xx x x x x x xx xxxxxxx x xxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxzvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevenxx xxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xodle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancovxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 95 971 917 I I I ----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I I Výdaje na společné projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxené v informačním systému programového I 7 832 712 659 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxm, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 22
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 13 847 510 808 I I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxcifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy                     I   170 000 000 I
I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx     x xx xxx xxx xxx x
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unix xxx xxxxxxxx  x xx xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx           x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kxxxxxxxxx xxxxxx x  x   xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx            x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Drážní a kombinovaná doxxxxx             x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx                  x        x x
x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I
I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury    I 74 341 122 851 I
I I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x  x xx xxx xxx xxx x
x I    ČR                       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    dotace na projekty spolufinancované z Evropské I  1 136 001 000 I
x x    xxxxxxxxxx xxxxx                x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx    x xx x85 330 000 I
I I    infrastruktury                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spojené s výkonem pxxxxxxxxxxxx xx x xxxx   x        x x
x x xxxxxxxx xxxx                     x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxje spojené s dopravní politikou státu   I  7 473 113 598 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezxxx xxxxxxxxx                   x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxedenou   I   545 743 199 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaxxxxxxxxxxxxx 
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxurních a sociálních potřeb I 10 769 123 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 469 192 879 I I I zákona o státní službě I I I I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxhraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xx xxx 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I ---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xýsledků
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle xxxxxx x x xxx xxx x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxované zcela nebo částečně z I 13 514 631 155 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 13 500 510 808 I I I-------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x xx xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx              x         x
xxxxx------------------------------------------------------I-----------------I
 
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/200x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxa 23
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x   xxx xxx xxx x
x xxx-----------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  2 585 053 062 I
I I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 35 510 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx     x   xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxx xxxxxx                   x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x  x   xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx            x         x
x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx      x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx                x         x
x xxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování     I   80 000 000 I
I I    univerzální sxxxxx x xxxxxxxx xxxx       x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx     x   xx xxx 000 I
I I    univerzální služby - čisté náklady       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    čisté náklady představxxxxx xxxxxxxxxxxxxx   x  x xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx    x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I I    výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR   I        0 I
I I    v Radě Evropské unie              I         I
I I    -----------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx   x   xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx        x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx   x   xxx xxx xxx x
x x xxxxx                         x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
2)
I 105 451 197 I I I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 70 0xx x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxbo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním sysxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zaxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxstvo zemědělství
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 69 444 982 069 I
I I-------------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxvé příjmy 
1)
I 9 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmx x xxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxmy z rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 30 763 738 061 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I -------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx         x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I
I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu   I 43 354 177 061 I
I I    fondu                     I         I
I I    --------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxx                 x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I  1 900 000 000 I
I I fondu                         I         I
I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx   x  x xxx xxx xxx x
x x    xxxxx xx xxxxxxx                x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I
I I    ostatní dotace                 I   200 000 000 I
I I-------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx             x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I I Podpora vodního hospodářství             I  4 400 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v toxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x        x x
x x    xxxxxxxxxx xxxxx                x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I I    ostatní výdaje na vodní hospodářství      I  4 400 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx            x   xx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxaje na státní politiku resortu, inspekční, I  8 836 367 833 I
I I kontrolní a výzkumnou činnost             I         I
I I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx    x  x xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx    x         x
x x    xxxxx------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR   I        0 I
I I    v Radě Evropské unie              I         I
I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx                   x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  2 680 374 061 I
I I práci                         I         I
I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 52 796 293 I I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxžebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místecx xxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 010 789 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 520 789 000 I I I ------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová pxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 515 369 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků
5)
I I I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxkytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xodle zákona I 1 700 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufixxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 62 263 892 I I I ------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I
I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem    I 39 632 677 061 I
I I-------------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx   x xx xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxx                    x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I
I I    přímé platby - dofinancování ze státního    I   596 300 000 I
I I    rozpočtu                    I         I
I I    ----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx     x  x xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I I    podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I  8 346 619 093 I
I I    -----------------------------------------------I---------xxxxxxxxx
x x    xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x     xx xxxxxxxx     x   xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxx                    x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxdíl rozpočtu   I   472 354 968 I
I I    Evropské unie                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedenx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx              x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I
 
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné poxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzkumx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxví, mládeže a tělovýchovy
 
                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 226 967 000 210 I
I I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I I Daňové příjmy 
1)
I 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 126 207 286 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 93 698 600 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I I I Věda a vysoké školy I 48 370 124 924 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx I 20 958 447 944 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje regionálního školství a přímo řízexxxx     x xxx xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxx                      x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx x xblasti mládeže          I   276 266 938 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spojené s výkonem předsxxxxxxxx xx x xxxx   x        x x
x x xxxxxxxx xxxx                     x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti sportu           I  7 204 727 784 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: sportovní reprezentacx             x  x xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx          x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxx-------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu    I  6 884 280 208 I
I I Evrxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x         x
x x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx             x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I
I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu      I  2 249 516 539 I
I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx                   x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxtnanců a ostatní platby za provedenou   I   986 277 291 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 18 266 463 I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 776 339 116 I I I zákona o státní službě I I I I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xpolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-------------xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxitucionální podpora celkem
4)
I 9 581 467 851 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 4 8xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 980 xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxický vysokoškolský výzkum
5)
I 1 165 308 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 1 286 979 700 I I I ve výzkumu a vývoji
5)
I I I I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 132 000 I I I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 19 xxx xxx x x x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxce podle zákona I 70 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 788 040 907 I I I -------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 71 052 216 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxx---------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 62 118 970 I I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociáxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx x10/2009 Sb. strana 28 strana 29
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč I---------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxem I 451 192 639 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 16 549 131 176 I
I I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 40 000 I I I-------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 276 777 528 I I I zemědělské politiky celkem I I I I --------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 130 375 111 I I I přijaté transfery celkem I I I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 579 854 000 I I I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtmi I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: finanční náhrada I 2 177 720 979 I I I ----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x x xxxxxxxxxxxx xxolečností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministersxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxlně technické základny I 19 880 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost úřadu I 329 178 8xx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxzacím I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I program pro ochranu měkkých cílů v oblasti I 37 000 000 I I I kulxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxké unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem xxxxxxx x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxvým organizacím  I  5 471 013 582 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    program péče o národní kulturní poklxx x    x  x xxx xxx xxx x
x x    xxxxxxxx                    x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxké základny I  1 905 037 000 I
I I    státních kulturních zařízení          I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    spolexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx       x    x xxx xxx x
x x    x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx       x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I I    kulturní dědictví ve vlastnictví státu,    I   653 187 528 I
I I    podporované evropskými fondy          I         I
I I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx         x   xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I
I I v tom: program státní podpory profesionálních divadel I   130 000 000 I
I I    a stálých profesionálních symfonických     x         x
x x    xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx          x         x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxxx xxxxxxxx               x   xxx xxx xxx x
x I    -----------------------------------------------I-----------------I
    x x    xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx       x   xx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxa a obnova kulturních památek, veřejné služby I   761 000 000 I
I I muzeí                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx
x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx   x   xx xxx xxx x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x I    programy na záchranu a obnovu kulturních    I   686 000 000 I
I I    památek                    I         I
I I-------------------------------------------------------I------------xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx         x   xx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x I v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské I    2 000 000 I
I I    komunity                    I         I
I I    -----------------------------------------------I----------xxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx    x   xx xxx xxx x
x x    xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  x         x
x x    xxxxxx                     x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I-----------------I
I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické     I   267 000 000 I
I I základny regionálxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx       x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx              x   x92 862 253 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: dotace na filmové pobídky           I   800 000 000 I
I I    -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx          x   xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx   x   xxx xxx xxx x
x x xxxxx                         x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
2)
I 65 710 338 I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 34 767 267 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xtátní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 579 854 000 I I I -----------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxová podpora celkem
4)
I 485 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních pxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýzkumu, I 485 000 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 50 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxečné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx x x xxx-----------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 55 000 000 I I x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 11 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostřexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx x xxxormačním systému programového   I  4 401 104 528 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxé na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finanxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 30 strana 31
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 946 800 000 I I I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 25 xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx1 800 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evrxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 1 956 291 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajx xx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxnem předsednictví ČR I 0 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na sxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx I 1 710 156 512 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Lůžková péče                     I  2 234 568 886 I
I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx      x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxxví                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zdravotnické programy                 I  2 654 236 899 I
I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx           x   xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx   x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxx                         x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
2)
I 530 482 199 I I I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 347 233 165 I I I zaměstnanců na služebních místech I I x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx xxx xxx x I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovaxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 710 156 512 I I I -----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I I I účelová podpora celkem
4)
I 1 050 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxy aplikovaného výzkumu, I 1 050 000 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I----------------xx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 3 000 000 I I I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I-----------------I I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I 14 000 000 I I I
7)
I I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxolečné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státníhx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx x x I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 2 289 027 x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 332 736 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostřexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxmačním systému programového I 3 010 212 793 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančníxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xnovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
7)
výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkováxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády strana 32 strana 33
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v Kč I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 236 535 918 I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxle - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xolitiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojixxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x38 088 xxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 993 740 487 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-------------xxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 19 619 163 I I I -----------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I I I v tom: platy soudců I 5 326 147 100 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platy státních xxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje justiční části I 12 344 480 9xx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxx x x xx------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 825 273 000 I I I ----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 10 849 250 512 I I I-------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxnanců a ostatní platby za provedenou I 17 963 687 827 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 352 322 185 I I I-------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 3 622 148 131 I I I sil ve služebním poměru I I x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx x x I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním pxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxx xxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I------xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxonální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků
5)
I I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 5 515 000 I I I-------------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 127 056 624 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x7 555 300 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 79 501 324 I I I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxnancovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh mechanismů I 19 619 163 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systéxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xýdaje celkem I 171 776 819 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxé transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxx I I I osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsexxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxí plnění úkolů I 171 776 819 I I I Úřadu pro ochranu osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I---------------xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxatby za provedenou I 74 288 084 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xondu kulturních a sociálních potřeb I 1 447 944 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměsxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 46 843 629 I I I zákona o státní službě I I I I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx----------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinnéhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 35
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v Kč I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 241 602 500 I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 80 000 000 I I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxm I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 60x xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxitálové příjmy a I 156 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxění úkolů Úřadu průmyslového I 213 014 292 I I I vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 213 014 292 I I I Úřadu průmyslového vlastnictví I I I I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 111 629 554 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 215 308 I I I----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 94 389 441 I I I zákona o státní službě I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částexxx x x x xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 622 500 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxrmačním systému programového I 16 650 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 36
Ukazatele kapitoly 345 Český stxxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 15 656 441 I I I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xx1 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské uxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kaxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xpecifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plněxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xom: výdaje na volby a referenda I 5 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na Sčítání lidu, domx x xxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 1 xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxzatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvatelem
2)
I 252 890 990 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxním poměru vyjma I 126 247 329 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 2 522 400 I I I platů ústavních činitelů I I I I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxx x x x x-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 20 550 935 I I I xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6 594 494 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evxxxxxx xxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxdíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistnx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxký úřad zeměměřický a katastrální
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatelx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 3 633 798 122 I I I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I I I Daňové příjmy
1)
I 1 120 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kaxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 646 939 I I I zemědělské politiky celkem I I I I --------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 200 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 3 633 798 122 I I I zeměměřického a katastrálního I I I I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 2 059 904 346 I I I práci I I I I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 41 195 082 I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 1 924 427 434 I I I zákona o státxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 933 027 I I I -----------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxaje na společné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x Výdaje vedené v informačním systému programového I 268 754 112 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 38
Ukazatele xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 336 320 593 I I I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x xxxxxx xxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvé příjmy a přijaté I 6 158 503 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 216 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského I 185 128 512 I I I úřadu I I I I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 108 297 564 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 164 075 I I I-------------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 86 113 984 I I I zákona o státní službě I I I I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxxxxx00 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 5 xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 478 439 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxím systému programového I 25 402 186 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxní zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 39
Ukazatele kapitoly 349 Energetický rxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 322 726 000 I I I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1x
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxté I 30 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 30 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xýdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického I 302 164 728 I I I regulačního úřadu I I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 302 164 728 I I I Energetického regulačního úřadu I I I I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 179 955 356 I I I práci I I I I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 552 797 I I I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 150 750 288 I I x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoměru odvozované od I 8 656 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxbo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním sysxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxpodářské soutěže
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 258 656 875 I I I-------------------------------------------------------I---------xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
1)
I 3 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijatx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xříjmy, kapitálové příjmy a I 1 700 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I------------xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxčení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 258 656 875 I I I hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 258 656 875 I I I Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže I I I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 144 760 277 I I I práci I I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 855 142 I I I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx---------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 114 334 138 I I I zákonx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xdvozované od I 8 757 600 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 32 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 4x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 977 930 I I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxvé příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 977 930 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I---------xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I----------xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 90 297 665 I I I bezpečnostních složek I I I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 112 277 020 I I I práci I I I I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 162 808 I I I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 31 481 267 I I x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxe celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 977 930 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělskx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 977 930 I I I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxů finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního roxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 67 100 000 I I I financxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxého na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve zněnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I--------------xxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I--------------xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I v tom: platy soudců I 39 463 200 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zajištxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenox x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxavatelem
2)
I 39 208 190 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxím poměru vyjma I 75 576 362 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-------------xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 34 652 152 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxitiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojišxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xříjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní I 24 925 531 I I I rozpočtové rady I I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 13 428 691 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx7 091 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 200 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 347 450 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I Programy výzkumu I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxx x I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 17 745 369 x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x26 801 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 51 340 0xx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxnců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx
xx
x x x xxxxx---------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 6 562 043 000 I I I -------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I--------------xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x xxxxxxxx------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 3 007 900 I I I rozpočtu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 660 450 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxedků finančních mechanismů I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxlitiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inoxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 45
Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura
v Kč I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 85 923 875 I I I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x x x xxansfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Spxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxí úkolů Národní sportovní I 85 923 875 I I I agentury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace xx xxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x x x x xx---------------------------------------------I-----------------I I I sportovní reprezentace I 0 I I I ------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 5 812 608 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záklxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 2 800 000 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxx/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmového I 4 475 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxíspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 46
Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxzatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I xxxxxx xxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xřijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxí nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled I 34 444 691 I I I nad hospodařením politických stran a politických I I I I hnutí I I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 14 328 698 I I I práci I I I I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 262 574 I I I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 4 824 491 I I I zákona o státní služxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x 6 780 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xýdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 050 000 I I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 4 550 000 I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxsfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové xxxxxx x x x xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxé ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rxxx xxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní plaxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xlacené zaměstnavatelem
2)
I 12 627 696 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl foxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxanců v pracovním poměru vyjma I 1 602 907 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 48
Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
v Kč I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkxx x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x x x xxxxxxxry celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxx x x x x xxxxxvní infrastruktuře I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxx x x x I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 4 930 231 I I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 3 078 909 I I I xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech dle I 11 207 573 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I----------------xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I --xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 0 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I xxxxxx xxxxxx                     x   xx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x  x xxx xxx xxx x
x x-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy                  x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx 
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   30 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx  x        x x
x x    xxxxxxxxxx xolitiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x  x   xx xxx xxx x
x x    xxxxxxx xxansfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx         x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxx-----------------------------------------------I-----------------I
I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil          I    6 420 000 I
I I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx                   x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   188 173 414 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 758 318 I I I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 81 541 677 I I I záxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxuace podle zákona  I  2 975 384 229 I
I I č. 240/2000 Sb.                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x     x        x x
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx    x         x
x x xxxxxxxx xxxxxx                    x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx          x        x x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx              x        x x
x x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I------xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x   xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx              x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I
 
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxana 50
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v Kč I----------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx x00 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 445 248 327 I I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 170 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-------------xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 400 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 445 248 327 I I I jadernou bezpečnost I I I I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xx xxxxx xxxxxx x x x x xxx--------------------------------------------I-----------------I I I výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 0 I I I na rozvojové programx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x x x x x xxxx xxxxxxxx xnie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 48 283 024 I I I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxx------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 14 166 473 I I I zaměstnancx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle I 128 473 013 I I I zákona o státní službě x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x x xxogramů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I------xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxcionální podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 5 300 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v txxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxx---------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mecxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxého I 182 826 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez pxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxna č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 51
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Kč I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I I Příjmy celkem I 72 175 998 I I I-------------------------------------------------------I-----------------x x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxěstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 64 15x xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx x x x xx xtátní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I---------------xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I I I Sociální dávky I 42 944 000 I I I-------------------------------------------------------I----------------xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtby za provedenou I 260 649 779 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xondu kulturních a sociálních potřeb I 5 165 120 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměsxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 229 659 404 I I I sil ve služebním poměru I I I I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx-----------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 378 660 xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 378 660 401 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 342 051 611 I I I -----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 3 887 099 445 I I I-------------------------------------------------------I-----------xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxní platby za provedenou I 84 549 112 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 565 851 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxdků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
I 168 445 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 3 555 359 449 I I I ----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 3 555 359 449 I I I vývoje a inovací
5)
I I x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx x I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Evropské unie I 36 608 790 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, ktexx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 60 044 402 I I I -----------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociáxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovacx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
bezpečnost
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------I I I Výdaje celkem I 425 317 706 I I I-------------------------------------------------------I---------------xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I txxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxz společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečenx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 0 I I I Evropské unie I I I I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 139 545 994 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 779 332 I I I----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxů na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I ------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 97 751 465 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxíspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmx xxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxx---------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx
xx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 518 140 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 518 140 I I I přijaté transfery celkem I I I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 644 751 491 I I I kontrolního úřadu I I I I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 343 193 814 I I I práci I I I I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 274 516 I I I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I záxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabexxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
x xx xxxx-------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I I Výdaje celkem                     I 51 810 880 286 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Financování                       I         I
I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx              x xxx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I-----------------I
I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 
8)
I 18 873 830 871 I
I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx                x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxtele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I                            I         I
I--I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
8)
včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění strana 56
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
                                     v Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx                    x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  2 191 500 000 I
I I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 
9)
I 1 550 000 000 x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery do jiných kxxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xociální I 20 000 000 000 I I I politiku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní transfery do jiných kaxxxxx x xx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxx-------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
10)
zahrnují příjmy na účtech státních finanxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxadní správa
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xxx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx                     x xxx xxx xx7 439 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx 
xx
x xxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 19 600 320 800 I I I transfery celkem I I I I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxansfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I-----------------I
I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich      I   140 000 000 I
I I předcházení a odstraňxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx   x         x
x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx    x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------I
I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona       I   60 000 000 I
I I č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  I         I
I I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx                   x  x xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----------------I
I I Podpora exportu; majetková újma; státní zámky;    I  1 315 131 000 I
I I investiční pobídky                  I         I
I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx     x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxe                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů  I  1 xxx xxx xxx x
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I  9 828 964 200 I
I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I         I
I I města Prahy) x xxx xxxxxxx xx x            x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpočtu hlavního I  1 140 915 000 I
I I města Prahy - viz příloha č. 7            I         I
I I-------------------------------------------------------I----------------xx
x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx     x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně     I 99 149 608 000 I
I I-------------------------------------------------------I------xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx                    x xx xxx xxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxzpočtu Evropské unie           I 47 000 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx              x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na   I        0 I
I I následnou obnovu                   I         I
I I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx   x        x x
x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx      x         x
x xxxxxxxxxx----------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx   x        x x
x x xxxxx                         x         x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
2)
I 0 I I I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x x x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákonx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xdvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x  x xxx xxx xxx x
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx              x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I
 
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinnx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I
I        KRAJ         I  Příspěvek na výkon státní správy  I
I                   I        celkem         I
I-------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx             x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I Jihočeský              I             110 593 200 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Plzeňský              I             104 342 200 I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx             x              xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I--------------------------------------I
I Ústecký               I             127 422 600 I
I-------------------------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx              x              xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxký           I             100 976 400 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Pardubický             I              97 610 500 I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx            x              xx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
I Jihomoravský            I             155 311 300 I
I-------------------------------------I------------------------------xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx              x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx               x             xxx xxx xxx x
x-------------------------------------I--------------------------------------I
I Moravskoslezský           I             156 273 000 I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx                x            x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxdnoho modelového úvazku (712 119 Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. 67,52 %.
Východiskem pro objem přxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxx
xx základě konkrétních regresorů byly vypočítány koeficienty pro kvadratickou rovnici, která určí adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx
x
x xxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                xxxficienty                 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         A         I     0,0000000000735173     I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x         x         x       xxxxxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I         C         I       64,328754        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
x je adekvátnx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx na výkon státní správy celkově navýšen v průměru o 12,97 %.
Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
                                     x xx
xxxxxxxxxxx---------------------------I--------------------------------------I
I        KRAJ         I  Příspěvek na výkon státní správy  I
I                   I        celkem*)       I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx             x            x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
I Jihočeský              I             682 568 200 I
I-------------------------------------I-------------------------------xxxxxxxx
x xxxxxxxx              x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx             x             xxx xxx xxx I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ústecký               I             809 004 000 I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx              x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I Královéhradecký           I             589 310 100 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Parxxxxxxx             x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx            x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxx------------------------------I--------------------------------------I
I Jihomoravský            I            1 281 634 400 I
I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx              x             xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Zlínský               I             613 190 700 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Moravskoslezskx           x            x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx                x            x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I--------------------------------------I
 
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní
  správy jedxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I-----------------I
I Příspěvek na výkon státní správy*            I  1 140 915 000 I
I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx                           x  x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
 
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní
  správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Přílxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xýkon státní správy jednotlivým obcím
1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxičte částka uvedená v části 1.D) a 1.H).
Vzorec:
 
      B
P = ----------------- x SO
  A + odmocnina(SO)
Výše příspěvku
4)
je závislá:
- na rozsahu přenesené pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxy v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x x xx xxxx xxxxxného vzorce).
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I      Rozsah působnosti      I    A    I    B    I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx           x   xxxxxxxxxxx x   xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I-----------------I
I Působnost matričního úřadu       I   293,6217957 I   15415649,93 I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx       x   xxxxxxxxxxx x   xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I-----------------I
I Působnost pověřeného obecního úřadu  I   252,8424683 I   27427070,52 I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx objem příspěvku valorizován o 4,64 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla i meziroční změna počtu obyvatel.
5)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxx xx xxxčte částka uvedená v části 1.F), 1.G), 1.H) a 1.I) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka uvedená v části 1.C), 1.D) a 1.E).
Vzoxxx xx
 
       x
x
x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x
x
x x x xx x xxxxx x xx xx
xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)
5)
vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti sxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxslosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxxx xxxxxxxxxx   x    x    x    x    x    x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------------I---------------I
I Základní působnost     I  31,78848076 I  1495203,631 I       0 I
I----------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x  xxxxxxxxxxx x  xxxxxxxxxxx x  xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------I---------------I---------------I
I Působnost stavebního úřadu I  40,68075943 I  4782091,854 I  9503,536255 I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx    x  xxxxxxxxxxx x  xxxxxxxxxx x  xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxx úřadu       I        I        I        I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Působnost obce s      I  1,502918243 I  3950471,562 I  3xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   x        x        x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působnosxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.
8)
Pro rok 2020 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,64 % dle jednotlivxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxčtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x             xxxx              x xxxx xxxxxxxxx x
x                             x   x xx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----------------I
I Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
9)
I 870 186 I I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxřany
9)
I 5 026 345 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Šlapanice
9)
I 7 749 257 I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I-----------------I I Ostrava
10)14)
I 138 281 887 I I--------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
x xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Výše příspěvku je nově založena na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxisterstva práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu obcí s rozšířenou působností.
10)
Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost oxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxi 1. 1. 2003).
11)
§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisxx
xxx
x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxna od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
14)
V částce zahrnuto navýšení o 10 777 730 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Čxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxsta Plzeň. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Předmětné fixxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxe jen "OZ") ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.
Toto financování se ale netýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i příxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxá osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového oxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2020 je 31. březen 2019. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsterstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2020 stanovena ve výši 29 000 Kč na oxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxi faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služex xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxrávy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.
E) Financování jednotných kontaktních míst
Obecní živnostenské úřxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsta podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xákladě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za obxxxx xx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxy stanovených intervalů (rozpětí "od - do"), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí bylo valorizováno o 4,6 % se zaokrouhlenxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxedeného:
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Rozpětí zaevidovaných a následně  I     Výše příspěxxx x xx     x
x    xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx    x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        xx x xx        x         xxxx         x
xxxxxxx-------------------------------I--------------------------------------I
I        0 - 25        I        69 000        I
I-------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        xx x xx        x        xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        xx - 75        I        207 000        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I       76 - 100        I        276 000        I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x        xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I
I       126 - 150       I        414 000        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I       151 - 175       I        483 00x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x        xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------------------------I
I       201 - 225       I        621 000        I
I-------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x        xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x        xxx xxx        x
xxxxxx--------------------------------I--------------------------------------I
I       276 - 300       I        828 000        I
I-------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x        xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I       326 - 350       I        967 000        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I       351 - 375       I       1 036 000        I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x       x xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I
I       401 - 425       I       1 174 000        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I       xxx x xxx       x       x xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x       x xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I--------------------------------------I
I       476 - 500       I       1 381 000        I
I-------------------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x       x xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x 550       I       1 519 000        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I       551 - 575       I       1 588 000        I
I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx x xxx       x       x xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
    x       xxx x xxx       x       x xxx xxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:
I----------------------I----------------------------------I----------------xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x
x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x    x xx    x
x     xx     x   xx xx xx xx xx. 12. 2018   I         I
I----------------------I----------------------------------I------------------I
I Ostrava       I        513        I  1 450 000   I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx   x        xxx        x   xxx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I------------------I
I Liberec       I        48        I   138 000   I
I----------------------I----------------------------------I-------------xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx    x        xx        x   xxx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx       x        xx        x   xxx xxx   x
I----------------------I----------------------------------I------------------I
I Zlín         I        250        I   690 000   I
I----------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx      x        xx        x   xxx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Olomouc       I        68        I   207 000   I
I----------------------I----------------------------------I------------------I
I Karlovy Vary     I        10x        x   xxx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx         x        xxx        x  x xxx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------------------I------------------I
I Plzeň        I        111        I   345 000   I
I----------------------I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx      x        xxx        x  x xxx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxí nad Labem    I        31        I   138 000   I
I----------------------I----------------------------------I------------------I
F) Financování vydávání občansxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxtou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí příspěvek za přijaté žádosti o vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem, které byly přijaté do 30. 6. 2018, a za které byl rovněž inkxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2018.
G) Financování vydávání řidičských průkazů
Obec, kde byla podxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxadě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2018.
H) Financování matričních úřadů
Celkový objex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu viz část 1.A) a 1.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xbdrží obec příspěvek ve výši 690 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši 2 760 Kč a za každý provedexx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x to za období od 1. l. do 31. 12. 2018.
V případě obce s rozšířenou působnosti se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresníxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxx financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenéxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxováděného Českým statistickým úřadem.
I) Financování úřadů územního plánování
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle čásxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxnování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek zx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2020 za jeden úkon činí 2 477 Kč. Celkový objem finančních prostředků 207 852 501 Kč je meziročně zachováxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxterstvem pro místní rozvoj.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze
16)
Výše příspěvku na výkon státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.
16)
§ 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějšícx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020 je výsledná částka příspěvku pro rok 2019 navýšená o 12,9x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na kaxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2020 valorizována o 4,64 % a činí 78 267 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2019 je také výsledkem náxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrůkazů jednotlivými úřady městských částí.
Financování vydávání občanských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v částx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxžena i částka 5 198 575 Kč k pokrytí financování vydávání řidičských průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.
Financování vydávání řidičských průkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu na výkon státní správy pro hlavní město Prahu je obsažena výkonová složka ve výši 39 028 911 Kč k pokrytí financování úkonů učiněných v rámci jednotlivýxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxní veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 24 679 000 Kč k pokrytí finxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxí obsažených v části 1.D) této přílohy.
D) Financování jednotných kontaktních míst
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuxx x xxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxk činí 1 726 000 Kč za 602 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 414 000 Kč za 140 zaevidovaných a následně řešexxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x) Financování úřadů územního plánování
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 9 784 150 Kč k pokrytí financování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx této přílohy.
3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.
V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xprávce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené půsoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
                                     x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------I-------------I-----------I
I číslo  I  kapitola   I  příjemce dotace  I účel dotace I částka  I
I kapitoly I         I           I       I      I
I----------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxx    x xxxxx xxxx     x xx xxxxxxxx x x xxx xxx x
x     x xxxxxxxx xxxxxx x xxxovníků za    I a činnost  I      I
I     I         I svobodu       I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všexxxxxx    x xxxxxxxxxxx     x xx xxxxxxxx x x xxx xxx x
x     x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx  x x xxxxxxx  x      x
x     x         x           x xxxxxxxxxx x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Masarykovo     I na projekty I 1 530 000 I
I     I pokladní správa I demokratické hnutí I x xxxxxxx  x      x
x     x         x           x xxxxxxxxxx x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxx    x xxxxx xxxx o.p.s.  I na projekty I 1 800 000 I
I     I pokladní správa I           I a činnost  I      I
I     I         I           I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx  x xxxxxxxxx    x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x x xxx xxx x
x     x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx     x x xxxxxxx  x      x
x     x         x           x xxxxxxxxxx x      x
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Československý   I na projekty I 1 000 000 I
I     x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx  x x xxxxxxx  x      x
x     x         x           x xxxxxxxxxx x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I