Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 65/1965 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I N A D 31/1965 Sb.o provádění ustanovení zákona o odškodňování prac. úrazů a nemocí
DEMODEMO
I A D 58/1964 Sb.o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
DEMODEMO
I A D 138/1961 Sb.o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
I N A D 101/1961 Sb.o náhradě mzdy při vojenském cvičení
DEMODEMO
I N D 13/1961 Sb.směrnice o provádění rozhodčího řízení v prac. sporech st. zam.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P D 28/1960 Sb.o dodatkové dovolené zaměstnanců
I D 184/1959 Ú.l., kterou se vydávají směrnice pro rozhodování pracovních sporů
I N D 82/1959 Sb.o provádění ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 30/1959 Sb.změna vl.nař. o úpravě prac. doby k zabezpečení dopravy
DEMODEMO
I P A D 89/1958 Sb.o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
I P A D 71/1958 Sb.náhrada škody způsobená zaměstnancem porušením povinností
DEMODEMO
DEMODEMO
I P D 24/1957 Sb.o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku
I N P A D 60/1956 Sb.změna některých předpisů o platových poměrech st. zaměstnanců
DEMODEMO
I A D 48/1956 Sb.o schválení zákonných opatření předsednictva národního shromáždění
DEMODEMO
I A D 43/1956 Sb., kterým se mění ust. mzdě zaměstnanců povolaných k službě
I A D 31/1956 Sb.o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
DEMODEMO
I D 26/1956 Sb.o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
DEMODEMO
I N D 124/1954 Ú.l.o úpravě pracovně právních poměrů učňů a o přípravě mládeže
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 17/1954 Sb.o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 127/1951 Sb.o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců
I R P A D 93/1951 Sb.o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných dnech
I N A D 44/1951 Sb.o zrušení Ústředny a úřadoven pro domáckou práci
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 131/1950 Sb.provádění zákona o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě
DEMODEMO
I N D 115/1950 Sb.o prac. a plat. poměrech a o pensijním zabezpečení pragmatikálních
I N A D 102/1950 Sb.o stanovení počátku účinnosti zákona o náhradách cestovních
DEMODEMO
I P A D 67/1950 Sb.soudcovský zákon
DEMODEMO
I R P A D 64/1950 Sb.o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 198/1949 Sb.o opravě tiskové chyby
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 1153/1948 Ú.l.I, upravující pracovní a mzdové podmínky pekařského dělnictva
I P A D 244/1948 Sb.o státní mzdové politice
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 106/1948 Sb.úplné znění zákona o umístění zaměstnanců na zem. konfiskátech
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 198/1947 Sb.novela vyhlášky 184/1946 o vydávání prac. průkazů
DEMODEMO
I P A D 128/1947 Sb.o úpravě živnosti radioetechnické, radiomechanické, radioel. obch.
DEMODEMO
DEMODEMO
I D 45/1947 Sb.o úpravě pracovní doby v hornictví
DEMODEMO
I N A D 220/1946 Sb.novela vl. nař. o služ. a plat. poměrech řemes. zaměstnanců
DEMODEMO
I P D 177/1946 Sb.o úpravě pracovní doby v pekárnách
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 96/1946 Zb. SNR, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 15/1927 Sb.
I N A D 78/1946 Zb. SNR, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 16/1927 Sb. z. a n.
I P A D 29/1946 Sb., kterým se zavádějí pracovní průkazy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 328/1945 Ú.l.IHlášení osob podléhajících všeobecné pracovní povinnosti
DEMODEMO
I P A D 88/1945 Sb.o všeobecné pracovní povinnosti
I R P D 71/1945 Sb.o pracovní povinnosti osob, které pozbyly čs. státního občanství
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 215/1944 Sb.o zřízení kategorie telegrafních dozorců u ČMD
I A D 76/1944 Sb.Novela vl. nařízení o domácké práci
I A D 395/1942 Sb., jímž se mění některá ustanovení živnostenského řádu
DEMODEMO
I P A D 261/1942 Sb.o domácké práci
DEMODEMO
I A D 197/1942 Sb.Změny hlavy VII živnostenského řádu
I A D 60/1942 Sb.Novela vl. nař. o úpravě obchodu s lahvovým pivem
DEMODEMO
I N A D 284/1940 Sb.o přijímání zakázek na vyvolávání fotograf. prací amatérských
I N D 181/1940 Sb., jímž se vydávají předpisy na ochranu života a zdraví zaměstnanců
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 302/1938 Sb.Novela živnostenského řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 192/1937 Sb.Novela vl. nař. o živnosti výroby plynových masek
I N D 106/1937 Sb.o tom, co jest rozuměti výrobou jabloneckého skleněného zboží
DEMODEMO
I N A D 82/1937 Sb.Novela zákona o ochraně domácího trhu práce
I N P D 294/1936 Sb.o úpravě mzdových (platových) poměrů zaměstnanců
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I D 129/1934 Sb., kterým se rozdělují živnosti co do způsobilosti
I P D 95/1934 Sb., kterou se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje
I N D 242/1933 Sb.Živnosti, pre ktoré môžu byť zriaďované spoločenstvá
DEMODEMO
I A D 224/1933 Sb.Novela živnostenského zákona
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 96/1929 Sb., kterým se zrušuje zákonný článok XXV/1899 o štátnom dôchodku
DEMODEMO
I N A D 10/1929 Sb.Volební řád pro volby v živnostenských společenstvech
I D 187/1928 Sb.Prohlášení živnosti dekoratérské za součást živnosti čalounické
I D 39/1928 Sb.o ochraně domácího trhu práce
DEMODEMO
I A D 65/1927 Sb.o vysvědčeních škol a veřejných orgánů
I D 49/1927 Sb., kterým se živnost výroby cement. zboží prohlašuje za řemeslnou
DEMODEMO
I P D 15/1927 Sb.o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců ČSD
DEMODEMO
I A D 140/1926 Sb., kterým se prohlašuje živnost fotografická za řemeslnou
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 110/1925 Sb.o vyhľadávaní objednávok tovaru bez vyzvania
DEMODEMO
I N D 108/1925 Sb.Obor pôsobnosti a úradná činnosť spoločenstevných inštruktorov
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 94/1925 Sb.o koncesovanej živnosti podniku pre pochovávanie mrtvol
I N D 92/1925 Sb., ktorým sa označujú remeselné živnosti obecne ženami provodzované
DEMODEMO
DEMODEMO
I P D 259/1924 Sb.Živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi
I A D 217/1924 Sb.Novela zákona o právnych pomeroch zamestnávateľov a zamestnancov
I D 171/1924 Sb.o částečném zákazu námezdního kojení
I P D 137/1924 Sb., jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob,
I P A D 217/1923 Sb.Provádění voleb v živnostenských společenstvech
DEMODEMO
I D 244/1922 Sb.Úprava právních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
I N D 499/1921 Sb.o úpravě pracovní doby v lékárnách
I A D 497/1921 Sb., kterým se mění ustanovení § 1164 obč. zákoníka
DEMODEMO
I P D 29/1920 Sb.o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
I A D 571/1919 Sb., jímž se odstraňují pracovní a čelední knížky
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P D 91/1918 Sb.o osmihodinové pracovní době
DEMODEMO
DEMODEMO
I R D 9/1914 ř.z.zákon o statkových úřednících
I D 180/1908 ř.z.o zařízení a provozování olováren a zinkoven
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 49/1902 ř.z., kterým mění a doplňuje se řád živnostenský
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 22/1885 ř.z., jímž mění a doplňuje se řád živnostenský
DEMODEMO
DEMODEMO
I P D 227/1859 ř.z., jímž se vydává řád živnostenský
I R P D S 946/1811 Sb.z.s.Obecný zákoník občanský