Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 261/2021 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 36/2021 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
DEMODEMO
I A D 47/2020 Sb.změna zákona o zeměměřictví a daších souvisejících zákonů
I A D 12/2020 Sb.o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 59/2017 Sb.o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
I A D 297/2016 Sb.o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
I P A D 263/2016 Sb.atomový zákon
I P A D 250/2016 Sb.o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
I A D 222/2016 Sb.zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
I P A D 186/2016 Sb.o hazardních hrách
DEMODEMO
I P A D 234/2014 Sb.o státní službě
I P A D 181/2014 Sb.zákon o kybernetické bezpečnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 104/2013 Sb.o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
I P A D 45/2013 Sb.zákon o obětech trestných činů
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
I A D 496/2012 Sb.zákon o audiovizi
DEMODEMO
I R P A D 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší
DEMODEMO
I V O § P D 427/2011 Sb.o doplňkovém penzijním spoření
I P A D 372/2011 Sb.zákon o zdravotních službách
I P A D 329/2011 Sb.o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 132/2010 Sb.o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 196/2009 Sb.změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
I R P D S 111/2009 Sb.o základních registrech
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 52/2007 Sb.o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 184/2006 Sb.zákon o vyvlastnění
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 159/2006 Sb.o střetu zájmů
DEMODEMO
I R P A D 108/2006 Sb.o sociálních službách
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 412/2005 Sb.o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
I A D 348/2005 Sb.o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 585/2004 Sb.branný zákon
DEMODEMO
I P A D 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I P A D 215/2004 Sb.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
DEMODEMO
I P A D 99/2004 Sb.o rybářství
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 276/2003 Sb.o Antarktidě a o změně některých zákonů
I P A D 162/2003 Sb.o zoologických zahradách
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 281/2002 Sb.opatření související se zákazem biologických a toxinových zbraní
I V O § R D 229/2002 Sb.o finančním arbitrovi
I P D 170/2002 Sb.o válečných veteránech
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 119/2002 Sb.zákon o zbraních
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 449/2001 Sb.o myslivosti
I P A D 320/2001 Sb.o finanční kontrole
DEMODEMO
I R P A D 256/2001 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů
I R P A D 254/2001 Sb.vodní zákon
DEMODEMO
I R P A D 143/2001 Sb.zákon o ochraně hospodářské soutěže
I R P A D 120/2001 Sb.exekuční řád
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí
I P A D 56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
I R P A D 458/2000 Sb.energetický zákon
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 361/2000 Sb.zákon o silničním provozu
I R P A D 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 219/2000 Sb.o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
DEMODEMO
I P D 115/2000 Sb.o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 46/2000 Sb.tiskový zákon
I R P A D 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
I P D 349/1999 Sb.o Veřejném ochránci práv
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 166/1999 Sb.veterinární zákon
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 49/1997 Sb.o civilním letectví
I P A D 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění
I R P A D S U 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
I D 140/1996 Sb.o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
I P A D U 85/1996 Sb.o advokacii
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
I R P A D S U 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 37/1995 Sb.o neperiodických publikacích
I R P A D 269/1994 Sb.o Rejstříku trestů
DEMODEMO
I R P A D U 111/1994 Sb.o silniční dopravě
I R P A D 71/1994 Sb.o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
DEMODEMO
I R P A D S U 283/1993 Sb.o státním zastupitelství
I R P D U 182/1993 Sb.o Ústavním soudu
I R P A D U 96/1993 Sb.o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
I R P A D 19/1993 Sb.o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P D 478/1992 Sb.o užitných vzorech
I R P A D 358/1992 Sb.notářský řád
I R P A D 334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
I R A D 239/1992 Sb.o Státním fondu kultury České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 455/1991 Sb.živnostenský zákon
DEMODEMO
I R P A D U 424/1991 Sb.o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
DEMODEMO
DEMODEMO
I R D 231/1991 Sb.o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
DEMODEMO
I R P A D 527/1990 Sb.o vynálezech a zlepšovacích návrzích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 61/1988 Sb.o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
I R P A D S U 44/1988 Sb.horní zákon
I R P A D S U 20/1987 Sb.o státní památkové péči
I R P A D U 64/1986 Sb.o České obchodní inspekci