Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 222/1996 Z.z.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 518/2003 Z.z.zmena zákona o pozem. úpravách a usporiadaní pozem. vlastníctva
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 478/2002 Z.z.zákon o ovzduší
DEMODEMO
I A D 128/2002 Z.z.o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
I R P A D 49/2002 Z.z.o ochrane pamiatkového fondu
DEMODEMO
I A D 416/2001 Z.z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
I R P A D 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi
I P A 255/2001 Z.z.zmena Katastrálneho zákona
I R P A D 223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 183/2000 Z.z.o knižniciach a zmene zák.o štátnej pamiatkovej starostlivosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 263/1999 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 241/1998 Z.z.Novela zákona o zdravotnej starostlivosti
DEMODEMO
I P A D 195/1998 Z.z.o sociálnej pomoci
I A 117/1998 Z.z.Novela zákona o civilnej ochrane
I R P A D 115/1998 Z.z.o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty
I A D 384/1997 Z.z.o divadelnej činnosti
DEMODEMO
I P A D 281/1997 Z.z.o vojenských obvodoch
DEMODEMO
DEMODEMO