Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 143/1968 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A AS24/92o zák. opatření k zák. o úpravě majetkových vztahů
DEMODEMO
I N A AS22/92o zák. opatření o náhradě škod způsobených čs. os. vstupem vojsk
I N A D 371/1992 Sb.novela zákona SNR o štát. správe v odpadovom hosp.
DEMODEMO
I N A D 369/1992 Sb.novela zákona ČNR o geologických pracích
I N A D 367/1992 Sb.novela zákona o Kanceláři prezidenta ČSFR
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 350/1992 Sb.novela zákona ČNR o zřízení ministerstev
DEMODEMO
I N A D 348/1992 Sb.novela zákona ČNR o působnosti orgánů veterinární péče ČR
DEMODEMO
I R N D 346/1992 Sb.o platových poměrech prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 296/1992 Sb.o náhradě škod způsobených čs. fyzickým os. vstupem cizích vojsk
I N A D 291/1992 Sb.novela zákona SNR o Slovenskej akadémii vied
I R N P D 284/1992 Sb.o opatřeních hospodářské mobilizace
I N D AS02/92o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění ČSFR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 340/1991 Sb.o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
I R N D 320/1991 Sb.o príslušníkoch Policajného zboru SR a o trestných činnoch voj.
DEMODEMO
I N D 57/1991 Sb.o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 363/1990 Sb.o opatřeních týkajících se majetku politických stran
DEMODEMO
I R N 307/1990 Sb.o úpravě majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací
DEMODEMO
I R N A D 305/1990 Sb.o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR
I N A D 249/1990 Sb.novela zákona o jednacím řádu ČNR
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 229/1990 Sb.Stát. orgán příslušný k výplatě stát. vyrovn. příspěvku
I R N P D 222/1990 Sb.Určenie štát. orgánu príslušného na výplatu vyrovn. príspevku
DEMODEMO
I N 212/1990 Sb.o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání KSČ
DEMODEMO
I N A D 208/1990 Sb.novela zákona o volbách do Fed. shromáždění
DEMODEMO
I R N P D 206/1990 Sb.o státním vyrovnávacím příspěvku
I N P A D 177/1990 Sb.o opatřeních týkajících se majetku politických stran
DEMODEMO
I N A 9/1990 Sb.novela zákona ČNR o zřízení min. a ústř. orgánů st. správy ČSR
DEMODEMO
I N A D 34/1989 Sb.o schválení zákonného opatření veřejného pořádku
I N A 30/1989 Sb.o schválení zákonného opatření k ochraně veřejného pořádku
I N A D 18/1989 Sb.o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 141/1988 Sb.novela zákona o státním svátku a dnech pracovního klidu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1/1986 Sb.o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
DEMODEMO
I N D 71/1984 Sb.o vyhlásení volieb do SNR vo volebnom obvode č. 34
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 79/1983 Sb.o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 107/1982 Sb.o vyhlásení doplňovacích volieb do SNR v obvode č. 125
I N D 90/1982 Sb.o vyhlásení doplňovacích volieb do SRN v obvode č. 35
I N A D 39/1982 Sb.o schválení zák. opatření Fed. shrom. o zvýšení důchodů
DEMODEMO
I N D 12/1982 Sb.o vyhlášení doplňovací volby do Sněmovny národů v obvodu č.77
DEMODEMO
I N A D 10/1982 Sb.novela zák. ČNR o působnosti orgánů ČSR v soc. zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 7/1982 Sb.o zvýšení důchodů a o změnách zákona o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 100/1981 Sb.o vyhlášení doplňovací volby Sněmovny lidu v obvodu č. 3
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 78/1979 Sb.o změně zák.ČNR č.129/1975 Sb. o působnosti orgánů ČSR v soc. zab.
I N A D 76/1979 Sb.o zvýšení důchodů
DEMODEMO
I N D 15/1978 Sb., kterým se zřizuje čestný titul "Letec kosmonaut ČSSR"
I N A D 46/1976 Sb.o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shrom.
DEMODEMO
I N A 44/1976 Sb.o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shrom.
DEMODEMO
I N A D 17/1976 Sb.novela zák. o obraně ČSSR, zák. o působnosti fed. ministerstev
DEMODEMO
I N A D 81/1974 Sb.o zrušení University 17. listopadu v Praze
I N A 45/1974 Sb.o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shrom.
I N A D 28/1974 Sb.zrušení daně z motorových vozidel
I N D 1/1974 Sb.o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby
DEMODEMO
I N A D 139/1973 Sb.o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shrom.
DEMODEMO
I N D 106/1973 Sb.o udělování vědeckých hodností ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ
DEMODEMO
I R N P A D 14/1973 Sb.o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
I N D 9/1973 Sb.o Řádu Vítězného února
I N A 38/1972 Sb.o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shrom.
I N A D 145/1971 Sb.o změně podřízenosti Pohraniční stráže
I N A D 126/1971 Sb.o národních výborech v městech Brně, Ostravě a Plzni
DEMODEMO
I N D 155/1970 Sb.o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii
I N A D 122/1970 Sb.o některých opatřeních na úseku zemědělských výrobků a potřeb
DEMODEMO
I N A D 78/1970 Sb.organizačný a rokovací poriadok Slov. komisie pre vedecké hodnosti
I N A 2514/70o změně váhových skupin jatečných prasat
I N D 320/1969, kterým se mění a doplňuje Poštovní řád
DEMODEMO
I N A D 26/1970 Sb.novela zák. o Československé akademii věd
I N D 12/1970, kterým se mění a doplňuje Poštovní řád
DEMODEMO
I N D 16/1970 Sb.o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
DEMODEMO
I N A D 180/1969 Sb.o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a
DEMODEMO
I N A D 139/1969 Sb.o prodloužení účinnosti vyhl. o dodávkách zem. výrobků
I N A D 124/1969 Sb.novela zák. ČNR 39/1969 o státním občanství ČSR
DEMODEMO
I N A D 105/1969 Sb.o změně vyhl. o úhradě za užívání bytu a služby
I N A D 99/1969 Sb.o přech. opatřeních nutných k upevnění a ochraně veř. pořádku
I N A D 88/1969 Sb.o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně
I N A D 78/1969 Sb.o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně
I N A D 76/1969 Sb.o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
I N A D 74/1969 Sb.o cenách
I N D 66/1969 Sb.o změně váhových skupin jatečných prasat
DEMODEMO
I N A D 47/1969 Sb.o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a náhradách pri vyvlastnění
I N A D 43/1969 Sb.o cenách staveb v osobním vlastnictví a náhradách při vyvlastnění
I N A D 31/1969 Sb.o sjednávání mezinárodních smluv