Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 254/2001 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 86/2021 Sb.změna vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
I N A 44/2021 Sb.změna vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod
I N A 277/2020 Sb.změna nařízení o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
DEMODEMO
I N ZP21/2019stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 183/2018 Sb.náležitosti rozhodnutí a další opatření vodoprávního úřadu a doklady předkládané vodoprávnímu úřadu
DEMODEMO
I N ZP05/2018posouzení možnosti vlivu záměru na stav vodních útvarů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 350/2016 Sb.změna vyhl. o plánech povodí a plánech zvládání povodňových rizik
DEMODEMO
I N A 235/2016 Sb.změna nařízení o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
DEMODEMO
I N A 154/2016 Sb.změna vyhlášky o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod
I N A 57/2016 Sb.ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod
I N P A D 401/2015 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod
DEMODEMO
I N A 312/2015 Sb.změna vyhl. o plánech povodí a plánech zvládání povodňových rizik
I N A 264/2015 Sb.změna vyhlášky o vymezení hydrogeologických rajonů
DEMODEMO
I N A D 46/2015 Sb.zákaz plavby plavidel se spalovacími motory na vodních nádržích
I N ZP35/2014ve věci ochrany hlásných profilů Českého hydrometeorologického ús
I N ZP32/2014ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 414/2013 Sb.o vodoprávní evidenci
DEMODEMO
I N VV16/2007informace o schválení Plánu hlavních povodí České republiky
I N A D 262/2012 Sb.o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
I N A 178/2012 Sb.seznam významných vodních toků
DEMODEMO
I N P A D 123/2012 Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
I N 105/2012 Sb.o veřejných přístavech, ve kterých se rozrušují ledové celiny
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 102598/2011-MZE(2)k jednotnému postupu k zajištění nouzového zásobování pitnou vodou
DEMODEMO
I N 155/2011 Sb.o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 49/2011 Sb.o vymezení útvarů povrchových vod
I N ZP03/2011k poplatkům za vypouštěné znečištění do vodních toků
I N A D 24/2011 Sb.o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P D 416/2010 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
I N A 393/2010 Sb.o oblastech povodí
I N D 2/2010 (KV)o částech Plánu oblastí některých povodí pro území kraje Vysočina
DEMODEMO
I N A 255/2010 Sb.změna vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
I N D 2/2010 (KH)závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
DEMODEMO
I N D 1/2010 (KM4)závazná část Plánu oblasti povodí Odry a Moravy
DEMODEMO
I N D 1/2010 (KO)závazná část plánu oblasti povodí Moravy, Odry a Dyje
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 11/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe
DEMODEMO
I N D 9/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro Středočeský kr.
DEMODEMO
I N D 7/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro Středočeský kr.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 2/2010 (PU)závazná část Plánu oblasti povodí Moravy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 203/2009 Sb.náhrada škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 40/2008 Sb.Změna vyhlášky o dokladech žádosti o rozhodnutí vodoprávního úřadu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 219/2007 Sb.změna nař. o zranitelných oblastech, používání a skladování hnojiv
DEMODEMO
I N 23/2007 Sb.vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí
I N ZP21/2007k povolování vypouštění odpadních vod do vod povrch. nebo podzem.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 5725/07-16000o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody
DEMODEMO
I N A D 168/2006 Sb.změna vyhlášky o povrchových vodách využívaných ke koupání osob
DEMODEMO
I N ZP04/2006o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků
I N ZP2006/01Sdělení o správních rozhodnutích ministra životního prostředí
I N 8734/2006-16320informace o plánování v oblasti vod na Portálu veřejné správy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 142/2005 Sb.o plánování v oblasti vod
I N A D 110/2005 Sb.změna vyhl. o poplatcích za vypouštění odpadních vod
I N ZP2005/16O výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí
DEMODEMO
I N ZP2005/02Sdělení o výkladech právních předpisů
I N 43656/2004-16000náhrady za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech
DEMODEMO
I N A D 619/2004 Sb.Změna vyhlášky o vodoprávní evidenci
DEMODEMO
I N A D 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZP2004/13Výklady právních předpisů, přijaté výkladovou komisí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 333/2003 Sb.změna vyhlášky stanovující seznam významných vodních toků
I N A D 195/2003 Sb.změna vyhlášky o dokladech žádosti o rozhodnutí vodoprávního úřadu
DEMODEMO
I N D 140/2003 Sb.o plánování v oblasti vod
DEMODEMO
I N D 103/2003 Sb.stanovení zranitelných oblastí, používání a skladování hnojiv
I N P D 71/2003 Sb.o stanovení povrchových vod vhodných pro život původních druhů ryb
I N P A D 61/2003 Sb.ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových vod
I N ZP11/2003k výjimkám z povinnosti platit poplatek z vypouštěných odpad. vod
I N A D ZP04/2003k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
I N A D 7/2003 Sb.o vodoprávní evidenci
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 937/2003-6000vodoprávní dozor vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti MZ
DEMODEMO
I N P A D 293/2002 Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 236/2002 Sb.o způsobu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
DEMODEMO
I N P D 195/2002 Sb.o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
I N D ZP28/2002k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZP08/2002pro vypouštění odpad. vod s obsahem rtuti ze stomatolog. zařízení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 470/2001 Sb.seznam významných vodních toků
I N D 432/2001 Sb.o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
DEMODEMO