Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 147/2019 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 146/2019 Sb.změna nařízení o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
I V § 31/2019 Sb.m.s.ujednání o kulturní spolupráci s Mongolskem
I V § A 30/2019 Sb.m.s.dohoda o sukcesi ČR do dvoustranných smluv platných mezi ČSFR a Kubou
I V § 29/2019 Sb.m.s.dohoda s Mongolskem o spolupráci v oblasti školství a vědy
I V § 28/2019 Sb.m.s.dohoda o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
I V § A 27/2019 Sb.m.s.prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
I V § A 26/2019 Sb.m.s.prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
I V § A 25/2019 Sb.m.s.o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
I V § 24/2019 Sb.m.s.protokol s Makedonií k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
I V § A 23/2019 Sb.m.s.změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)
I V § A 22/2019 Sb.m.s.změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
I V § N 145/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 144/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
I V § N A 143/2019 Sb.změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
I V § N 142/2019 Sb.o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
I V § 141/2019 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N A 140/2019 Sb.změna vyhlášky o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů
I V § N A 139/2019 Sb.změna vyhl. o vodních cestách a plavebním provozu v přístavech a změna pravidel plavebního provozu
I V § N A 138/2019 Sb.změna vyhlášky o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel
I V § N A 137/2019 Sb.změna vyhlášky o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
I V § N A 136/2019 Sb.změna vyhlášky o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
I V § A 135/2019 Sb.změna zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o správních poplatcích
I V § N 134/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N A 133/2019 Sb.změna vyhlášky o odměně insolvenčního správce
I V § N 132/2019 Sb.o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu
I V § N A 131/2019 Sb.změna vyhlášky o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
I V § A 21/2019 Sb.m.s.o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
I V § N 130/2019 Sb.o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
I V § N A 129/2019 Sb.změna sazebníku náhrad nákladů na rozbory prováděné laboratořemi SZPI pro účely kontroly
I V § N A 128/2019 Sb.změna vyhl. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti SÚKL a ÚSKVBL