Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 122/2021 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu - studenti
I V § 121/2021 Sb.o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
I V § N 120/2021 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § N A 119/2021 Sb.změna krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
I V § N A 118/2021 Sb.změna krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
I V § N A 117/2021 Sb.změna nařízení o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie ČR
I V § N A 116/2021 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
I V § N A 115/2021 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
I V § N D 114/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
I V § N D 113/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob, zákaz opuštění okresu)
I V § N 112/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let)
I V § N 111/2021 Sb.o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § N 110/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
I V § N 109/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (provoz datových schránek zdarma)
I V § N 108/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (usnadnění výplaty sociálních dávek)
I V § N 107/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (provoz krematorií)
I V § N 106/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (pracovně lékařské prohlídky)
I V § N 105/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění kritické infrastruktury)
I V § N 104/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení vstupu a opuštění území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov)
I V § N 103/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
I V § N 102/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (vycházky v zařízeních sociálních služeb)
I V § N 101/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
I V § N 100/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N 99/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N 98/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N 97/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
I V § N 96/2021 Sb.o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2
I V § 95/2021 Sb.o kompenzačním bonusu pro rok 2021
I V § P A 94/2021 Sb.o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
I V § N A 93/2021 Sb.seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § A 92/2021 Sb.změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
I V § N 91/2021 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § A 90/2021 Sb.změna zákona o zdravotnických prostředcích a dalších zákonů
I V § A 89/2021 Sb.o zdravotnických prostředcích
I V § A 88/2021 Sb.změna horního zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § 10/2021 Sb.m.s.protokol k provádění Dohody s Mongolskem o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
I V § 9/2021 Sb.m.s.dohoda s Mongolskem o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
I V § 8/2021 Sb.m.s.smlouva s Bangladéší o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku
I V § A 7/2021 Sb.m.s.změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
I V § N A 87/2021 Sb.změna vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod
I V § N A 86/2021 Sb.změna vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
I V § N A 85/2021 Sb.změna nařízení o dalších vozidlech, která mohou být vybavena zvláštním výstražným zařízením
I V § 84/2021 Sb.o zrušení nouzového stavu
I V § N A 83/2021 Sb.změna vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
I V § A 82/2021 Sb.změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti
I V § 81/2021 Sb.návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě
I V § N A 80/2021 Sb.změna vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
I V § N 79/2021 Sb.o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
I V § N A 78/2021 Sb.změna vyhlášky o měření plynu a náhradě za neoprávněný odběr a vyhlášky o požadavcích na biometan
I V § A 77/2021 Sb.změna soudního řádu správního
I V § N A 76/2021 Sb.změna nařízení o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § N 58/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 57/2021 Sb.změna vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
I V § N 75/2021 Sb.o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § N 74/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (usnadnění výplaty sociálních dávek)
I V § N 73/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
I V § N 72/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (provoz datových schránek zdarma)
I V § N 71/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (pracovně lékařské prohlídky)
I V § N 70/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (provoz krematorií)
I V § N 69/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění kritické infrastruktury)
I V § N 68/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení vstupu a opuštění území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov)
I V § N 67/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
I V § N 66/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (vycházky v zařízeních sociálních služeb)
I V § N 65/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
I V § N 64/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
I V § N 63/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N 62/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N 61/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N 60/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
I V § N 59/2021 Sb.o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2
I V § N A 55/2021 Sb.změna nařízení o provádění opatření ekologické zemědělství a dalších souvisejících nařízení
I V § N A 54/2021 Sb.změna nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
I V § A 53/2021 Sb.změna zákona o nouzových zásobách ropy
I V § N 52/2021 Sb.o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah kvůli újmě způsobené provozem vozidla
I V § A 51/2021 Sb.změna zákona o hasičském záchranném sboru České republiky
I V § A 50/2021 Sb.změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
I V § N 56/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení vstupu a opuštění území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov)
I V § 6/2021 Sb.m.s., kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
I V § A 5/2021 Sb.m.s.o skutečnostech k provádění Dohody s Kanadou o usnadňování pracovních pobytů mládeže
I V § A 4/2021 Sb.m.s.o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
I V § A 3/2021 Sb.m.s.protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
I V § A 49/2021 Sb.ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
I V § 47/2021 Sb.ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
I V § N 46/2021 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát anesteziologický
I V § N A 45/2021 Sb.změna vyhlášky o preventivních prohlídkách
I V § N A 44/2021 Sb.změna vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod
I V § N A 48/2021 Sb.o změně krizového opatření