Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 235/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N A 234/2019 Sb.změna nařízení o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
I V § N 233/2019 Sb.o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
I V § 44/2019 Sb.m.s.dohoda o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie
I V § 232/2019 Sb.návrh na zrušení § 11 z. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
I V § N 231/2019 Sb.o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
I V § A 230/2019 Sb.změna insolvenčního zákona
I V § A 229/2019 Sb.změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších souvisejících zákonů
I V § A 228/2019 Sb.změna zákona o poskytování dávek osobám s postižením a zákona o organizaci sociálního zabezpečení
I V § A 227/2019 Sb.změna zákona o pozemních komunikacích a dalších souvisejících zákonů
I V § N A 226/2019 Sb.o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
I V § 225/2019 Sb.návrh na zrušení ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
I V § 224/2019 Sb.návrh na zrušení ustanovení školského zákona
I V § 223/2019 Sb.návrh na zrušení ustanovení insolvenční zákona
I V § 43/2019 Sb.m.s.úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství
I V § N A 222/2019 Sb.změna nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
I V § N 221/2019 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
I V § N 220/2019 Sb.maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
I V § N A 219/2019 Sb.procentní podíl obcí na výnosu DPH a daní z příjmů
I V § N A 218/2019 Sb.o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I V § N A 217/2019 Sb.změna vyhlášky o organizaci školního roku
I V § N A 216/2019 Sb.změna vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
I V § N 215/2019 Sb.o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
I V § N 214/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 213/2019 Sb.vyhláška o generátoru přidělování
I V § 212/2019 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona o státním občanství České republiky
I V § N A 211/2019 Sb.o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat
I V § A 42/2019 Sb.m.s.ukončení platnosti dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Lotyšskem
I V § A 41/2019 Sb.m.s.o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
I V § 40/2019 Sb.m.s.dohoda o hospodářské spolupráci s Kosovskou republikou
I V § A 210/2019 Sb.změna zákona o investičních pobídkách a zákona o zaměstnanosti
I V § A 209/2019 Sb.změna zákona o krmivech a zákona o správních poplatcích
I V § A 208/2019 Sb.změna zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
I V § A 207/2019 Sb.změna zákona o státním občanství České republiky
I V § A 206/2019 Sb.změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákona o Celní správě ČR
I V § A 205/2019 Sb.změna některých zákonů o zpravodajských službách
I V § A 204/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů