Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 17/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zdravotní způsobilost, periodické lékařské prohlídky, posudky)
I V § N A 16/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
I V § A 1/2021 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § N 15/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § A 14/2021 Sb.o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR
I V § A 13/2021 Sb.změna zákonů o zbraních, o ověřování střelných zbraní a střeliva a o správních poplatcích
I V § N 12/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zpopelňování a provoz krematorií)
I V § N 8/2021 Sb.o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
I V § 7/2021 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení zákonů o obcích, krajích a o hlavním městě Praze
I V § 6/2021 Sb.návrh na zrušení části zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění
I V § N 11/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
I V § N 10/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N A 9/2021 Sb.o změně krizových opatření
I V § A RS01/2021o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu úřadů, které jsou kontaktními místy
I V § N 5/2021 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI %
I V § N 4/2021 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX %
I V § N 3/2021 Sb.o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
I V § N A 2/2021 Sb.o podmínkách použití peněžních prostředků SFPI na podporu výstavby nájemních bytů na území ČR
I V § N A 1/2021 Sb.o podmínkách použití peněžních prostředků SFPI formou úvěru na modernizaci nebo pořízení obydlí
I V § 50/2020 Sb.m.s.smlouva s Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu
I V § N A 612/2020 Sb.změna vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb
I V § N 611/2020 Sb.o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
I V § N A 610/2020 Sb.změna některých vyhlášek v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
I V § A 609/2020 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů
I V § N 608/2020 Sb.o stanovení úrovně znalosti českého jazyka a jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
I V § N A 607/2020 Sb.změna vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
I V § N A 606/2020 Sb.změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
I V § N A 605/2020 Sb.změna vyhlášky o vnějším označení příslušníka Vězeňské služby
I V § N A 604/2020 Sb.změna katalogu činností v bezpečnostních sborech
I V § N A 603/2020 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
I V § A 602/2020 Sb.změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
I V § A 601/2020 Sb.změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast justice
I V § 600/2020 Sb.o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
I V § N A 592/2020 Sb.změna vyhlášky o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
I V § N A 591/2020 Sb.změna vyhlášky o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
I V § N 590/2020 Sb.platová základna státních zástupců pro rok 2021
I V § N A 589/2020 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
I V § A 588/2020 Sb.zákon o náhradním výživném
I V § A 587/2020 Sb.změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
I V § A 586/2020 Sb.změna zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s opatřeními při epidemii
I V § A 585/2020 Sb.změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
I V § A 584/2020 Sb.změna zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu
I V § N 583/2020 Sb.podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
I V § N 582/2020 Sb.o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
I V § N A 581/2020 Sb.změna vyhlášky o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
I V § N 580/2020 Sb.výše nákladů srovnatelných s nájemným pro účely příspěvku na bydlení pro rok 2021
I V § N A 579/2020 Sb.změna nařízení o provedení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
I V § N D 599/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N D 598/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
I V § N 597/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N D 596/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
I V § N D 595/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N A 594/2020 Sb.o změně krizových opatření
I V § N 593/2020 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
I V § N A 577/2020 Sb.změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
I V § N A 578/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (pravidla pro vycházky ze zařízení sociálních služeb)
I V § 49/2020 Sb.m.s.smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu s Botswanou
I V § 48/2020 Sb.m.s.protokol k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob s Arménií
I V § A RS06/2020oprava tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.
I V § N A 576/2020 Sb.aktualizace Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
I V § N 575/2020 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
I V § N 574/2020 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
I V § N A 573/2020 Sb.změna vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby
I V § N A 572/2020 Sb.změna vyhlášky o krajských normativech
I V § N 571/2020 Sb.poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
I V § N 570/2020 Sb.o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu
I V § A 569/2020 Sb.o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19
I V § N A 568/2020 Sb.změna hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienických limitů písku v pískovištích
I V § N A 567/2020 Sb.změna nařízení vlády o požadavcích dle aktů dobrého zemědělského a enviromentálního stavu
I V § N A 566/2020 Sb.změna nařízení o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a změna dalších nařízení
I V § N 565/2020 Sb.o podmínkách poskytnutí kompenzací pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku
I V § N A 563/2020 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I V § N A 562/2020 Sb.změna nařízení o rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků
I V § N 561/2020 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát chirurgický
I V § N 560/2020 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát patologický
I V § N 559/2020 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát oftalmologický
I V § N 558/2020 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát dermatovenerologický
I V § N 557/2020 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát urologický
I V § N A 556/2020 Sb.změna nařízení o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
I V § N A 555/2020 Sb.změna nařízení o použití Armády ČR k pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření SARS CoV-2
I V § N A 554/2020 Sb.změna vyhlášky o regulačním výkaznictví
I V § N A D 553/2020 Sb.seznam obecních úřadů a úřadů městských částí, které jsou kontaktními místy veřejné správy
I V § 552/2020 Sb.ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona o ochraně spotřebitele
I V § N 551/2020 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 550/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
I V § N A 549/2020 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti
I V § N A 548/2020 Sb.změna seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků
I V § N 547/2020 Sb.nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
I V § N 546/2020 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí
I V § A 545/2020 Sb.změna zákona o obalech
I V § A 544/2020 Sb.změna vodního zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § A 543/2020 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
I V § 542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností
I V § P A 541/2020 Sb.o odpadech