Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 436/2021 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § N 435/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení stravovacích služeb, vánočních trhů, konzumace alkoholu...)
I V § N 434/2021 Sb.o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2
I V § N A 425/2021 Sb.změna prováděcí vyhlášky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
I V § N A 424/2021 Sb.změna oceňovací vyhlášky
I V § 423/2021 Sb.o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
I V § 422/2021 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N A 421/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
I V § N A 420/2021 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I V § N A 419/2021 Sb.změna vyhlášky o evidenci dopravních nehod
I V § A 418/2021 Sb.změna zákona o Policii ČR, zákona o Celní správě ČR a dalších souvisejících zákonů
I V § A 417/2021 Sb.změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a některých dalších zákonů
I V § A 416/2021 Sb.změna zákona o archivnictví a spisové službě
I V § A 415/2021 Sb.změna zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému
I V § A 414/2021 Sb.změna zákona o užívání státních symbolů České republiky
I V § N A 412/2021 Sb.o rozpočtové skladbě
I V § N A 411/2021 Sb.změna vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
I V § A 413/2021 Sb.změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
I V § N 410/2021 Sb.o vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve volebním kraji 11. Jihomoravský
I V § N A 409/2021 Sb.změna vyhlášky o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
I V § 408/2021 Sb.stanovisko k rozhodnutí o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu pozemku
I V § N 407/2021 Sb.o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy
I V § N A 406/2021 Sb.změna advokátního tarifu
I V § N A 405/2021 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
I V § N 404/2021 Sb.o Programu statistických zjišťování na rok 2022
I V § N A 403/2021 Sb.změna vyhlášky o údajích pro vypracování státního závěrečného účtu
I V § 402/2021 Sb.stanovisko pléna ÚS k posouzení otázky včasnosti elektronického podání prostřednictvím e-mailu
I V § N 401/2021 Sb.o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
I V § N 400/2021 Sb.o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2021
I V § N 399/2021 Sb.o úvěrových ukazatelích
I V § N 398/2021 Sb.o ukončení platnosti některých bankovek vzoru 1995 až 1999
I V § N A 397/2021 Sb.požadavky na konzervované ovoce a zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a banány
I V § N 396/2021 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022
I V § N A 395/2021 Sb.o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení