Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 229/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 228/2021 Sb.změna podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
I V § N A 227/2021 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství
I V § N A 226/2021 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává řád výkonu vazby
I V § N A 225/2021 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
I V § N A 224/2021 Sb.změna vyhlášky o denní sazbě připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení
I V § N A 223/2021 Sb.změna vyhlášky o kontrole výkonu trestu domácího vězení
I V § N A 222/2021 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
I V § 221/2021 Sb.o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
I V § A 220/2021 Sb.změna trestního řádu, trestního zákoníku a některých dalších zákonů
I V § A 219/2021 Sb.změna zákona o České národní bance
I V § A 218/2021 Sb.změna zákona o soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů
I V § N A 217/2021 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N 216/2021 Sb.vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
I V § N A 215/2021 Sb.změna nařízení o provedení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
I V § N 214/2021 Sb.o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací
I V § N A 213/2021 Sb.o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
I V § N 212/2021 Sb.o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 211/2021 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 210/2021 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení bližších ochranných podmínek
I V § 23/2021 Sb.m.s.o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované znění)
I V § N 209/2021 Sb.o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
I V § N A 208/2021 Sb.změna nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností
I V § N A 207/2021 Sb.o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
I V § A 206/2021 Sb.ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
I V § N 205/2021 Sb.o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem "Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros"
I V § N 204/2021 Sb.o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
I V § N 203/2021 Sb.o určení kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní
I V § N 202/2021 Sb.o lesní hospodářské evidenci
I V § 201/2021 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N A 200/2021 Sb.změna vyhlášek v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání
I V § N A 199/2021 Sb.změna nařízení o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
I V § N A 198/2021 Sb.změna nařízení o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
I V § A 22/2021 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § 21/2021 Sb.m.s.dodatkový protokol mezi Francií a Nigerem upravující status jiných než francouzských jednotek
I V § 20/2021 Sb.m.s.dodatkový protokol mezi Francií a Mali upravující status jiných než francouzských jednotek
I V § A 19/2021 Sb.m.s.dočasné pozastavení provádění Dohody s Novým Zélandem o programu pracovní dovolené
I V § N 197/2021 Sb.o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
I V § N A 196/2021 Sb.změna nařízení o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
I V § N A 195/2021 Sb.změna nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci