Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 170/2022 Sb.o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
I V § N A 169/2022 Sb.o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
I V § N A 168/2022 Sb.změna vyhlášky o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků
I V § N A 167/2022 Sb.změna vyhlášky o stanovení výše příspěvků a náhrad poskytovaných vojákům
I V § N 166/2022 Sb.o vykazování energie z podporovaných zdrojů
I V § N A 165/2022 Sb.změna vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
I V § N A 164/2022 Sb.změna vyhlášky, kterou se mění vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
I V § N A 163/2022 Sb.změna vyhlášky, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu
I V § N A 162/2022 Sb.zrušení nařízení o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
I V § N 161/2022 Sb.o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
I V § N A 160/2022 Sb.změna vyhlášky o údajích předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a dalších rozpočtů
I V § N A 159/2022 Sb.změna nařízení o seznamech návykových látek
I V § N A 158/2022 Sb.změna vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
I V § N A 157/2022 Sb.zrušení nařízení o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
I V § N 156/2022 Sb.o podmínkách mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
I V § N 155/2022 Sb.celkový počet odběrných míst elektřiny a celkové množství plynu spotřebované v ČR v roce 2021
I V § N A 154/2022 Sb.změna vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
I V § 18/2022 Sb.m.s.dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy a Iráckou republikou
I V § N A 153/2022 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
I V § N A 152/2022 Sb.změna nařízení o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
I V § N A 151/2022 Sb.změna vyhlášky o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
I V § N A 150/2022 Sb.změna vyhlášky o náležitostech dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
I V § N 149/2022 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § 148/2022 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N A 147/2022 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
I V § N 146/2022 Sb.o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2022
I V § N 145/2022 Sb.nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb
I V § N 144/2022 Sb.o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
I V § A 143/2022 Sb.změna zákona o podporovaných zdrojích energie
I V § A 142/2022 Sb.změna zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o ochraně ovzduší
I V § 141/2022 Sb.stanovisko pléna ÚS k rozhodování odvolacího (resp. dovolacího) soudu
I V § N 140/2022 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí
I V § N 139/2022 Sb.nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
I V § N 138/2022 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I V § N 137/2022 Sb.o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
I V § N 136/2022 Sb.o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
I V § A 17/2022 Sb.m.s.dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody s Finskem o podpoře a ochraně investic
I V § N A 135/2022 Sb.o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
I V § N 134/2022 Sb.o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250"
I V § N A 133/2022 Sb.změna vyhlášky o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
I V § A 132/2022 Sb.změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
I V § A 131/2022 Sb.změna zákona o spotřebních daních
I V § A 130/2022 Sb.změna trestního zákoníku, zákona o obětech trestných činů a některých dalších zákonů
I V § A 129/2022 Sb.změna zákona o platebním styku a dalších souvisejících zákonů
I V § 128/2022 Sb.o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny