Vyhláška  č.  92/1968 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Členství v JZD, práva a povinnosti členů.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.1968 Účinnost od: 01.07.1968 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 27/1968 Sbírky zákonů na straně 0263

zrušeno pro Čechy 37/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 194/1994 Z.z.