Zákon  č.  130/1974 Sb.
České národní rady
o státní správě ve vodním hospodářství
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vodohospodářské orgány. Vodoprávní úřady.;Směrný vodohospodářský plán a ochrana vodohospodářských zájmů.;Vodohospodářský dozor.;Vodohospodářská (vodoprávní) evidence. Vodní knihy.;Řízení ve věcech vodního hospodářství.;Závodní a podnikoví vodohospodáři.;Vodní stráž. Rybářská stráž.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.; ...
Schváleno (Vydáno): 19.12.1974 Účinnost od: 01.04.1975 Zrušeno: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 25/1974 Sbírky zákonů na straně 0466

zrušeno 254/2001 Sb.