Zákon  č.  20/1987 Sb.
České národní rady
o státní památkové péči
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Orgány obecních (národních) výborů.;Pokuty. Blokové pokuty.;Muzea, galerie, veletrhy, výstavy, sbírky.;Ochranná a bezpečnostní pásma.;Konzervace a restaurace památek.;Památkové rezervace. Památkové zóny.;Archeologické nálezy.;Národní kulturní památky.;Památky kulturní a historické.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; ...
Schváleno (Vydáno): 30.03.1987 Účinnost od: 01.01.1988
Uveřejněno v č. 6/1987 Sbírky zákonů na straně 0214