Vyhláška  č.  43/1991 Sb.
Federálního ministerstva zahraničního obchodu
, kterou se provádí celní zákon
Oblasti úpravy:
TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.;ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ. ČESTNÉ TITULY. ŠLECHTICKÉ TITULY.;CELNÍ PRÁVO.;ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;SILNIČNÍ DOPRAVA.;VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Předpisy v letecké dopravě.;Dědictví, pojem dědictví.;Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.;Exteritorialita. Exteritoriální osoby (výsady a imunity).;Pracovní doba. Doba služby.;Literární díla a literární tvorba.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.01.1991 Účinnost od: 01.02.1991 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 9/1991 Sbírky zákonů na straně 0178

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 238/2001 Z.z.