Zákon  č.  334/1992 Sb.
České národní rady
o ochraně zemědělského půdního fondu
Oblasti úpravy:
UŽÍVÁNÍ PŮDY.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;PÉČE O PŮDU.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Dobývací prostor.;Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.;Zahradnictví. Zahrádkářství.;Pokuty. Blokové pokuty.;Odvody do státního rozpočtu.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rekultivace půdy po těžbě nerostů.; ...
Schváleno (Vydáno): 12.05.1992 Účinnost od: 01.07.1992
Uveřejněno v č. 68/1992 Sbírky zákonů na straně 1881