Vyhláška  č.  12/1993 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se provádějí některá ustanovení České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Oblasti úpravy:
Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.12.2013
Uveřejněno v č. 4/1993 Sbírky zákonů na straně 070

zrušeno 344/2013 Sb.