Zákon  č.  182/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o Ústavním soudu
Oblasti úpravy:
SLOŽENÍ SOUDU.;ORGANIZACE SOUDNICTVÍ A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ (PROKURATURY).;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;STÍŽNOSTI, ŽÁDOSTI A NÁVRHY FYZICKÝCH a PRÁVNICKÝCH OSOB.;Ztráta, zánik mandátu poslance (senátora).;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Mezinárodní smlouvy o lidských právech.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Zajištění provedení rozhodnutí mezinárodního soudu.;Soudci a přísedící. Jmenování a ustanovení soudců. Volby soudců.;Ústavní soud.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.; ...
Schváleno (Vydáno): 16.06.1993 Účinnost od: 01.07.1993
Uveřejněno v č. 46/1993 Sbírky zákonů na straně 914

Pozn.: Autory komentáře jsou Eliška Wagnerová, Martin Dostál, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil.