Vyhláška  č.  232/1993 Sb.
Ministerstva hospodářství
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 17.08.1993 Účinnost od: 03.09.1993 Zrušeno: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 56/1993 Sbírky zákonů na straně 1123

zrušeno 22/1997 Sb.