Zákon  č.  283/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o státním zastupitelství
Oblasti úpravy:
ORGANIZACE SOUDNICTVÍ A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ (PROKURATURY).;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Jednací řády.;Právní postavení státních zástupců (prokurátorů).;Pravomoc a příslušnost státního zastupitelství (prokuratury).;Soustava a organizace státního zastupitelství (prokuratury).;Soudní (justiční, státního zastupitelství) čekatelé. Koncipienti.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;Odstupné v pracovněprávních vztazích.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.; ...
Schváleno (Vydáno): 09.11.1993 Účinnost od: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 71/1993 Sbírky zákonů na straně 1522