Vyhláška  č.  146/1995 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.1995 Účinnost od: 01.08.1995 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 38/1995 Sbírky zákonů na straně 1941

Pozn.: bod 3. nabývá účinnosti až dnem 1.1.1996. Změny zapracovány do textu novelizované vyhl. č. 82/1993 Sb.;
zrušeno 108/2006 Sb.