Zákon  č.  289/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE, TVORBA A PĚSTĚNÍ LESŮ.;HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;LESNÍ PRÁVO.;MYSLIVOST.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Hrazení bystřin.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;Užívání lesního fondu.;Ochrana lesního fondu.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; ...
Schváleno (Vydáno): 03.11.1995 Účinnost od: 01.01.1996
Uveřejněno v č. 76/1995 Sbírky zákonů na straně 3946

Pozn.: Ustanovení § 32 odst. 8 věty druhé a § 36 nabývají účinnosti 1.1.1997.