Vyhláška  č.  43/1996 Z.z.
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach
Oblasti úpravy:
Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Výchovné poradenství.;
Schváleno (Vydáno): 26.01.1996 Účinnost od: 01.03.1996 Zrušeno: 01.09.2008
Uveřejněno v č. 16/1996 Zbierky zákonov na straně 419

zrušeno 245/2008 Z.z.