Zákon  č.  85/1996 Sb.
Parlamentu České republiky
o advokacii
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Mediace. Řešení konfliktů.;Evropský advokát.;Právní postavení advokáta.;Organizace advokacie.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Právní pomoc advokáta.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.1996 Účinnost od: 01.07.1996
Uveřejněno v č. 29/1996 Sbírky zákonů na straně 1002