Zákon  č.  222/1996 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.07.1996 Účinnost od: 24.07.1996
Uveřejněno v č. 78/1996 Zbierky zákonov na straně 1546

Pozn.: ust. čl. I § 13 ods. 6, XVII § 27 ods. 1 písm. b/ a § 30 ods. 4 zák. SNR č. 543/1990 Zb., XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d/ zák. 277/1994 Z.z., XXII a XXIV nadobúdajú účinnosť až 1.1.1997;