Zákon  č.  18/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;Státní kontrola.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Ochrana proti ionizujícímu záření.;Bezpečnost jaderných zařízení.;Jaderné materiály. Radioaktivní látky.;Využívání jaderné energie.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky ostatní.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.1997 Účinnost od: 01.07.1997
Uveřejněno v č. 5/1997 Sbírky zákonů na straně 82

Pozn.: Ust. hlavy čtvrté a páté a ust. § 48 nabývají účinnosti již dnem 26.2.1997.