Zákon  č.  49/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Letecké práce.;Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Letadla. Technická bezpečnost letadel.;Pozemní zařízení (letiště atd.).;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Ochranná a bezpečnostní pásma v letectví.;Letecká správa.;Řízení letu.;Pokuty. Blokové pokuty.;Stavební úřady.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; ...
Schváleno (Vydáno): 06.03.1997 Účinnost od: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 17/1997 Sbírky zákonů na straně 1266

Pozn.: Tento zákon se v praxi též označuje jako "letecký zákon".