Vyhláška  č.  205/1997 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 11.08.1997 Účinnost od: 01.09.1997 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 72/1997 Sbírky zákonů na straně 4443

zrušeno 108/2006 Sb.