Zákon  č.  238/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Oblasti úpravy:
TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;LESNÍ PRÁVO.;PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU.;RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;MYSLIVOST.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Skutková podstata a nebezpečnost činu pro společnost.;Trestný čin.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.1999 Účinnost od: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 81/1999 Sbírky zákonů na straně 3906