Zákon  č.  328/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o občanských průkazech
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ OBČANSTVÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Prvotní evidence.;Rozvoj informačních systémů.;Státní kontrola.;Občanský průkaz.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.1999 Účinnost od: 01.07.2000 Zrušeno: 01.02.2022
Uveřejněno v č. 107/1999 Sbírky zákonů na straně 7450

Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1.7.2000.
zrušeno 269/2021 Sb.