Zákon  č.  121/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Oblasti úpravy:
VZNIK, PŘECHOD, OMEZENÍ A ZÁNIK AUTORSKÝCH PRÁV.;UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA.;ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.;OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.;AUTORSKÉ DÍLO.;AUTOR A JINÉ SUBJEKTY AUTORSKÉHO PRÁVA.;AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ.;OCHRANA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU.;OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;Honoráře autorské a provozní. Autorské odměny.;Ochranné autorské organizace. Kolektivní správa autorských práv.;Smíšená (osobně majetková) autorská práva.;Osobní (osobnostní) autorská práva.; ...
Schváleno (Vydáno): 07.04.2000 Účinnost od: 01.12.2000
Uveřejněno v č. 36/2000 Sbírky zákonů na straně 1658