Zákon  č.  128/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o obcích (obecní zřízení)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Funkcionáři orgánů samosprávy.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.; ...
Schváleno (Vydáno): 12.04.2000 Účinnost od: 12.11.2000
Uveřejněno v č. 38/2000 Sbírky zákonů na straně 1737

Pozn.: Ustanovení § 147 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Vyhlášky a nařízení měst a obcí ČR jsou uživatelům ASPI k dispozici v samostatně licencovaném modulu "Samospráva" (předpisy měst a obcí). Veřejnoprávní smlouvy jsou oprávněným uživatelům k dispozici v modulu "Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR".