Zákon  č.  239/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a haváriích.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;Pokuty. Blokové pokuty.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Státní kontrola.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 73/2000 Sbírky zákonů na straně 3461