Zákon  č.  361/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Oblasti úpravy:
SILNIČNÍ DOPRAVA.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Řidiči motorových vozidel.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dálnice.;Pokuty. Blokové pokuty.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Operativní evidence.;Řidičský průkaz.; ...
Schváleno (Vydáno): 14.09.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 98/2000 Sbírky zákonů na straně 4570

Pozn.: Ustanovení části šesté nabývá účinnosti dnem 19.10.2000.