Zákon  č.  120/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Oblasti úpravy:
PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Exekutor.;Náklady exekuce.;Exekutorský úřad.;Exekutorská komora.;Odklad výkonu rozhodnutí. Odklad exekuce.;Zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavení exekuce.;Exekuční prostředky k vydobytí nepeněžního plnění.;Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Exekuční titul (obecně).; ...
Schváleno (Vydáno): 28.02.2001 Účinnost od: 01.05.2001
Uveřejněno v č. 48/2001 Sbírky zákonů na straně 3029

Pozn.: Ustanovení části první hlavy třetí až osmé (§ 28 až § 108) a § 131 části první nabývají účinnosti dnem 1.9.2001.